หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ - หลักสูตร 1 วัน

(Proactive Working)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / เทคนิคการทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานเชิงรุกไม่ใช่การก้าวร้าวแต่เป็นการทำงานที่มีความมุ่งมั่นในเป้าหมาย โดยการเชื่อมั่นในความเป็นตัวของตัวเอง ยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข โดยไม่ย่อท้อ จนกว่างานนั้นจะประสบความสำเร็จ โดยการเลือกที่จะตอบสนองสิ่งเร้าเชิงลบ ด้วยการทำงานเชิงบวกคือ ไม่ยอมแพ้กับปัญหา
การกล้าแสดงความคิดเห็นและยืนยันในแนวความคิดของตัวเองในการเอาชนะปัญหา ต้องใช้ความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในตัวเองและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่เราผ่านมาได้ โดยการรับฟังแนวความคิดของผู้อื่นและเสนอแนวความคิดของเราจากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่จินตนาการไปเองว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไร แต่ให้ข้อมูลและ/หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นตัวตัดสินในการกำหนดแนวทางแก้ไข และสามารถนำไปสู่สภาวะการชนะทั้งคู่ (WIN:WIN)
การทำงานเชิงรุกที่ยั่งยืน ควรให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม เพราะเราไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเราคนเดียว และทีมก็ต้องทำงานร่วมกับทีมอื่นๆ ดังนั้นการสร้างทีมเวิร์คให้เกิดขึ้นย่อมมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยที่เราพัฒนาตัวเองให้เวิร์คก่อน แล้วหากคนส่วนใหญ่เวิร์คก็จะทำให้ทีมเวิร์คเกิดขึ้น เมื่อหลายๆทีมเวิร์คก็จะทำให้องค์กรเวิร์คและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
 เพี่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ ในการเอาชนะปัญหาด้วยความเชื่อมั่นในข้อมูลและประสบการณ์ของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองในการกล้าแสดงความคิดเห็นและ แสดงจุดยืนของตัวเองในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายของทีม 
เพื่อทำให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม โดยที่พัฒนาตัวเองให้เวิร์คก่อน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างภาวะโปรแอกทีฟด้วยตัวเอง
       เรียนรู้อิสรภาพในการเลือก
       ขยายขอบเขตแห่งอิทธิพลของตัวเอง
       เทคนิคการพัฒนาตัวเอง
       การประยุกต์ใช้ในการทำงาน

การแสดงความคิดเห็นและจุดยืนของตัวเองอย่างสร้างสรรค์
       เริ่มต้นที่แนวความคิดเชิงบวก
       ค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไข
       รู้จักแก้ปัญหาเชิงระบบ
       เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบ WIN:WIN
       มุ่งสู่เป้าหมายของทีมเป็นสำคัญ

การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง
       รู้จักจุดแข็งของตัวเอง
       สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)
       การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

การให้ความสำคัญที่ทีมเวิร์ค
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค
       การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
       เอาใจเขามาใส่ใจเรา
       คุณต้องเวิร์คก่อนทีมจึงจะเวิร์ค 

การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน: การสร้างแนวทางการทำงานเชิงรุกของตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยทำให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที 
เนื้อหาของหลักสูตรถูกถ่ายทอดหลากหลายวิธี เช่น
       การบรรยาย : ทำให้เห็นภาพ และ เข้าใจทฤษฎีอย่างรวดเร็ว
       Workshop : ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
       การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออก ทางความคิดเห็นในที่ประชุม
       Role Playing : มองเห็นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในทันที
วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ มองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายและแผนงานในการพัฒนาตัวเอง จนเกิดเป็นความรับผิดชอบในเป้าหมายของตัวเอง
กำหนดแบบฝึกฝน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ และกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การทำงานเชิงรุกทัศนคติเชิงบวกทีมเวิร์ค

แสดงความคิดเห็น