หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการทำงานในการบริการหลังการขาย และงานอะไหล่ - หลักสูตร 1 วัน
(Techniques for working in After-sales service and Spare parts)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการทำงานในการบริการหลังการขาย และงานอะไหล่ (Techniques for working in After-sales service and Spare parts)

อ. ธนภณ รวยอารี

(วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

"งานบริการหลังการขาย และงานอะไหล่ ส่วนสำคัญในความมั่นคง"

หลักการและเหตุผล
งานบริการหลังการขาย และงานอะไหล่ เป็นงานที่มีความสำคัญในองค์กรที่มีการขายสินค้าสำเร็จรูปในรูปแบบเครื่องมือ เครื่องจักร รถยนต์
เนื่องจากสินค้าเหล่านั้น จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ดี มีสมรรถนะของเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดอายุการใช้งาน
งานบริการ เป็นงานที่ต้องอาศัย ทักษะ ความรู้ ในการทำงาน ในหลายด้าน เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีการให้ความรู้ เพิ่มทักษะที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการที่ถูกต้อง เหมาะสม
เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จในการลงทุน และลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ได้รับ ความรู้ ความเข้าใจในการทำงานบริการหลังการขาย
เพื่อให้ได้รับ ความรู้ เพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ได้รับ ความรู้ ในเรื่องการดำเนินงานในด้านอะไหล่
เพื่อให้มี ความเข้าใจ ในการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ สามารถ เสริมเพิ่มรายได้ และกำไร ให้กับองค์กรมากขึ้น
เพื่อให้ สามารถ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความสำคัญของงานบริการหลังการขาย
ความสำคัญของงานด้านอะไหล่ และสินค้าคงคลัง
เป้าหมายของงานบริการหลังการขาย
ประเภทของสินค้าคงคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บสินค้าคลัง และสถานที่จัดเก็บ
ระบบการควบคุมและตรวจนับสินค้าคงคลัง
KPIs ที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการบริหารสินค้าคงคลัง
คุณสมบัติที่พนักงานบริการหลังการขายควรจะมีผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานฝ่ายบริการ และฝ่ายอะไหล่
พนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายจากองค์กร

แนวทาง และเทคนิคในการดำเนินการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้ได้จริง
การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เพื่อการเข้าถึงความรู้ และการสื่อสารภายในห้องอบรม
การสอน (Teaching) เพื่อการเรียนรู้หลักการและเหตุผล ด้านวิชาการ
กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) เพื่อการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เข้าอบรม
กระบวนการโค้ช (Coaching Process) เพื่อค้นหาความต้องการของผู้เข้าอบรม
การสรุป และประเมินผล (Conclusion and Evaluation) เพื่อการวัดผลการฝึกอบรม และพัฒนาในอนาคต

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม