หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Presentation Skill & Technique in Practices)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Online & Practices / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ (Presentation Skill & Technique in Practices)

หลักสูตรสถาบันหมวด Online & Practices

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทักษะการนำเสนอขาย (Presentation for Sales) เชิงปฏิบัติการจริง ช่วยทำให้การนำเสนอขายมีอิทธิพลด้านดี (Influencing) ต่อลูกค้าให้เกิดความประทับใจและคล้อยตามแนวความคิดของพนักงานขายได้ตรงความต้องการและเป็นการนำเสนอที่คุณค่า (Value Proposition) อย่างแท้จริง
การเรียนรู้ผ่านระบบวีดีโอออนไลน์ด้วยหลักสูตรต่างๆ แล้วนำมาใช้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงร่วมกันใน Classroom โดยมีผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือคอยให้ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เราเรียกว่า “การเรียนรู้ในรูปแบบ Online & Practices (O&P)”
การนำเสนอขายสินค้าและบริการโดยการเตรียมตัวและสร้างแนวทางการนำเสนอขายอย่างเป็นระบบด้วยการออกแบบโดยผืนผ้าใบ (Canvas) ประเภทต่างๆทำให้สามารถนำเสนอได้ตรงกับประเด็นที่สำคัญแล้วเกิดความชัดเจนและโดนใจผู้ฟังมากที่สุด


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวการเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับการนำเสนอและเทคนิคการนำเสนอขายที่เหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้กับสถานะการณ์จริงของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือในการออกแบบเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆจนเกิดความมั่นใจในการนำไปใช้เสนอขายของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคการนำเสนอใน Style ของตัวเอง จากข้อมูลที่ได้เตรียมไว้ พร้อมได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม จนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการนำไปใช้กับงานประจำของตัวเองในการนำเสนอขายในแต่ละครั้ง จนเกิดความเชี่ยวชาญในอนาคต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

 การเรียนรู้ด้วยหลักสูตรออนไลน์ (Self-Learning)
    อบรม สัมมนา หลักสูตร ทักษะการนำเสนอสำหรับผู้เริ่มนำเสนอ (Presentation Skill Development)
    อบรม สัมมนา หลักสูตร Storytelling for Sales
    อบรม สัมมนา หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบ Pitching
กิจกรรมที่ #1 : เทคนิคการนำเสนอ (Presentation)
    อบรม สัมมนา การจัดเตรียมเนื้อหาการนำเสนอด้วย Canvas
    อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการนำเสนอ
    อบรม สัมมนา Role Playing: การฝึกฝนเทคนิคการนำเสนอ
    อบรม สัมมนา Show & Share: การแลกเปลี่ยนเทคนิคการนำเสนอ
    อบรม สัมมนา Wrap Up: สรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม
กิจกรรมที่ #2 : การออกแบบเรื่องเล่าให้โดนใจ (Story Telling)
    อบรม สัมมนา แบบฟอร์ม : การออกแบบเรื่องเล่าให้โดนใจ
    อบรม สัมมนา Canvas: การร่างโครงเรื่องเล่า
    อบรม สัมมนา Role Playing: การนำเสนอด้วยเรื่องเล่า
    อบรม สัมมนา Show & Share: การเสริมเพิ่มเติมการเล่าเรื่อง
    อบรม สัมมนา Wrap Up: สรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม
กิจกรรมที่ #3 : เทคนิคการ Pitching Project
    อบรม สัมมนา Canvas: การเตรียมข้อมูลนำเสนอแบบ Pitching
    อบรม สัมมนา Role Playing: การ Pitching Project
    อบรม สัมมนา Show & Share: การเสริมเพิ่มเติมการ Pitching
    อบรม สัมมนา Wrap Up: สรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม
กิจกรรม #4 : การนำเสนอขายสินค้า / บริการอย่างมืออาชีพ
    อบรม สัมมนา แบบฟอร์ม : การออกแบบการนำเสนอขาย
    อบรม สัมมนา การเตรียมตัวในการนำเสนอครบวงจร
    อบรม สัมมนา Role Playing: การนำเสนอขายสินค้า / บริการของตัวเอง
    อบรม สัมมนา Wrap Up: การสรุปสิ่งที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพิ่มเติม
การบ้าน : Project Assignment นำไปปฏิบัติจริง

แนวทางการดำเนินในรูปแบบ O&P

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม