หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

(Strategic Selling Technique)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Sales and Marketing / เทคนิคการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
นักขายที่ประสบความสำเร็จมีความทะเยอทะยานไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการนำเสนอขาย มองเห็นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าอุปสรรคของการนำเสนอขาย พวกเขาเชื่อว่าสามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายได้จากการมุ่งมั่นในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการของตัวเอง 
“คำถามเดียวที่พวกเขาถามคือ ทำอย่างไร?” 
การนำเสนอขายที่ดีต้องเริ่มต้นที่
       เป้าหมายชัดเจน 
       เตรียมข้อมูลที่สำคัญ 
       ซักซ้อมบทพูด, คำถาม-คำตอบอยู่บ่อยๆ 
       วิเคราะห์ข้อมูล ลูกค้า คู่แข่ง และตัวเอง 
       วางแผนการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์ 
การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริหารให้มีความเชี่ยวชาญนั้น ต้องพัฒนาในหลายๆ ด้านควบคู่กันไป เช่น 
       ความรู้เกี่ยวสินค้าหรือบริการ 
       ทักษะในการขายให้โดนใจ 
       การวิเคราะห์การขายเชิงกลยุทธ์ 
       เทคนิคปิดการขายอย่างเหนือชั้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีแนวทางในการวางแผนงานขายได้ด้วยตัวเองอย่างมีแบบแผน สามารถกำหนดการวัดผลได้ชัดเจน
เพื่อให้แนวความคิดในการเตรียมตัวในเรื่องที่สำคัญก่อนการนำเสนองานขาย ทำให้นักขายเกิดความมั่นใจในการนำเสนอขายมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอขายที่มีแบบแผนของตัวเอง สามารถนำไปใช้ฝึกฝนและปฏิบัติได้จริงตาม Style ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การกำหนดเป้าหมายยอดขายอย่างเป็นระบบ
       เป้าหมายยอดขายหลัก เป้าหมายย่อย 
       มูลค่าตลาดลูกค้าคาดหวัง 
       บริหารเป้าหมายด้วย Sales Pipeline 
       กำหนดแผนบริหารงานขายด้วยตัวเอง 
       Workshop: จัดทำแผนงานขายเชิงกลยุทธ์ 
การเตรียมข้อมูลสำคัญสำหรับงานขายเชิงกลยุทธ์
       เรื่องสำคัญ 5 รู้ของนักขาย 
       คำตอบสำหรับคำถามของลูกค้าที่พบบ่อย 
       คำถามเพื่อค้นหาความต้องการซื้อเชิงสร้างสรรค์ 
       การวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งขันเชิงกลยุทธ์ 
       Workshop: แบบฟอร์มข้อมูลสำคัญสำหรับงานขาย 
เทคนิคการนำเสนอขายให้โดนใจ
       บทพูดในถานการณ์ต่างๆ 
       เทคนิคการนำเสนอแบบต่างๆ 
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เข้าใจถึงลูกค้า 
       หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งและจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด 
       Workshop: การนำเสนอขายด้วยรูปแบบของตัวเอง 
       กรณีศึกษา: การเอาชนะข้อโต้แย้งของลูกค้า 
       Role Playing: การนำเสนอขายด้วยสถานการณ์ต่าง 
คุณสมบัติหลักของนักขายเชิงกลยุทธ์
       รักงานขาย มองเป้าหมายเป็นเรื่องท้าทาย 
       กำหนดเป้าหมาย วางแผนงานขายอย่างเป็นระบบ 
       สร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย 
       กระตุ้นตัวเองด้วยการเอาชนะความกลัว 
       มุ่งมั่น ทุ่มเทกับเป้าหมายจนกว่าจะสำเร็จ
การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติงานจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้ใช้ความคิดและประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวเอง ออกมาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย : อ้างอิงทฤษฎีที่ตรงกับผู้เรียนมากที่สุด 
       Work Shop : ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีม 
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมองเห็นตัวเอง , อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและนำสิ่งที่อยากพัฒนา ไปวางแผนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีใครบังคับ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
แบบฝึกฝนที่ออกแบบด้วยตัวเอง เพื่อนำไปทำซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเองในที่สุด ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดความยั่งยืน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
พนักงานขายทั่วไป
ช่างเทคนิคที่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกค้า

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การนำเสนอขายการขายเชิงกลยุทธ์เป้าหมายยอดขาย

แสดงความคิดเห็น