หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Selling Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Selling Technique)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
นักขายที่ประสบความสำเร็จมีความทะเยอทะยานไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการนำเสนอขาย มองเห็นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าอุปสรรคของการนำเสนอขาย พวกเขาเชื่อว่าสามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายได้จากการมุ่งมั่นในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการของตัวเอง 
“คำถามเดียวที่พวกเขาถามคือ ทำอย่างไร?” 
การนำเสนอขายที่ดีต้องเริ่มต้นที่
       เป้าหมายชัดเจน 
       เตรียมข้อมูลที่สำคัญ 
       ซักซ้อมบทพูด, คำถาม-คำตอบอยู่บ่อยๆ 
       วิเคราะห์ข้อมูล ลูกค้า คู่แข่ง และตัวเอง 
       วางแผนการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์ 
การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริหารให้มีความเชี่ยวชาญนั้น ต้องพัฒนาในหลายๆ ด้านควบคู่กันไป เช่น 
       ความรู้เกี่ยวสินค้าหรือบริการ 
       ทักษะในการขายให้โดนใจ 
       การวิเคราะห์การขายเชิงกลยุทธ์ 
       เทคนิคปิดการขายอย่างเหนือชั้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีแนวทางในการวางแผนงานขายได้ด้วยตัวเองอย่างมีแบบแผน สามารถกำหนดการวัดผลได้ชัดเจน
เพื่อให้แนวความคิดในการเตรียมตัวในเรื่องที่สำคัญก่อนการนำเสนองานขาย ทำให้นักขายเกิดความมั่นใจในการนำเสนอขายมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอขายที่มีแบบแผนของตัวเอง สามารถนำไปใช้ฝึกฝนและปฏิบัติได้จริงตาม Style ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การกำหนดเป้าหมายยอดขายอย่างเป็นระบบ
       เป้าหมายยอดขายหลัก เป้าหมายย่อย 
       มูลค่าตลาดลูกค้าคาดหวัง 
       บริหารเป้าหมายด้วย Sales Pipeline 
       กำหนดแผนบริหารงานขายด้วยตัวเอง 
       Workshop: จัดทำแผนงานขายเชิงกลยุทธ์ 
การเตรียมข้อมูลสำคัญสำหรับงานขายเชิงกลยุทธ์
       เรื่องสำคัญ 5 รู้ของนักขาย 
       คำตอบสำหรับคำถามของลูกค้าที่พบบ่อย 
       คำถามเพื่อค้นหาความต้องการซื้อเชิงสร้างสรรค์ 
       การวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งขันเชิงกลยุทธ์ 
       Workshop: แบบฟอร์มข้อมูลสำคัญสำหรับงานขาย 
เทคนิคการนำเสนอขายให้โดนใจ
       บทพูดในถานการณ์ต่างๆ 
       เทคนิคการนำเสนอแบบต่างๆ 
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เข้าใจถึงลูกค้า 
       หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งและจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด 
       Workshop: การนำเสนอขายด้วยรูปแบบของตัวเอง 
       กรณีศึกษา: การเอาชนะข้อโต้แย้งของลูกค้า 
       Role Playing: การนำเสนอขายด้วยสถานการณ์ต่าง 
คุณสมบัติหลักของนักขายเชิงกลยุทธ์
       รักงานขาย มองเป้าหมายเป็นเรื่องท้าทาย 
       กำหนดเป้าหมาย วางแผนงานขายอย่างเป็นระบบ 
       สร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย 
       กระตุ้นตัวเองด้วยการเอาชนะความกลัว 
       มุ่งมั่น ทุ่มเทกับเป้าหมายจนกว่าจะสำเร็จ
การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติงานจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้ใช้ความคิดและประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวเอง ออกมาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย : อ้างอิงทฤษฎีที่ตรงกับผู้เรียนมากที่สุด 
       Work Shop : ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีม 
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมองเห็นตัวเอง , อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและนำสิ่งที่อยากพัฒนา ไปวางแผนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีใครบังคับ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
แบบฝึกฝนที่ออกแบบด้วยตัวเอง เพื่อนำไปทำซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเองในที่สุด ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดความยั่งยืน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
พนักงานขายทั่วไป
ช่างเทคนิคที่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกค้า

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม