หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Selling Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Selling Technique)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
นักขายที่ประสบความสำเร็จมีความทะเยอทะยานไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการนำเสนอขาย มองเห็นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าอุปสรรคของการนำเสนอขาย พวกเขาเชื่อว่าสามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายได้จากการมุ่งมั่นในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการของตัวเอง 
“คำถามเดียวที่พวกเขาถามคือ ทำอย่างไร?” 
การนำเสนอขายที่ดีต้องเริ่มต้นที่
       เป้าหมายชัดเจน 
       เตรียมข้อมูลที่สำคัญ 
       ซักซ้อมบทพูด, คำถาม-คำตอบอยู่บ่อยๆ 
       วิเคราะห์ข้อมูล ลูกค้า คู่แข่ง และตัวเอง 
       วางแผนการนำเสนอขายเชิงกลยุทธ์ 
การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริหารให้มีความเชี่ยวชาญนั้น ต้องพัฒนาในหลายๆ ด้านควบคู่กันไป เช่น 
       ความรู้เกี่ยวสินค้าหรือบริการ 
       ทักษะในการขายให้โดนใจ 
       การวิเคราะห์การขายเชิงกลยุทธ์ 
       เทคนิคปิดการขายอย่างเหนือชั้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีแนวทางในการวางแผนงานขายได้ด้วยตัวเองอย่างมีแบบแผน สามารถกำหนดการวัดผลได้ชัดเจน
เพื่อให้แนวความคิดในการเตรียมตัวในเรื่องที่สำคัญก่อนการนำเสนองานขาย ทำให้นักขายเกิดความมั่นใจในการนำเสนอขายมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอขายที่มีแบบแผนของตัวเอง สามารถนำไปใช้ฝึกฝนและปฏิบัติได้จริงตาม Style ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การกำหนดเป้าหมายยอดขายอย่างเป็นระบบ
       เป้าหมายยอดขายหลัก เป้าหมายย่อย 
       มูลค่าตลาดลูกค้าคาดหวัง 
       บริหารเป้าหมายด้วย Sales Pipeline 
       กำหนดแผนบริหารงานขายด้วยตัวเอง 
       Workshop: จัดทำแผนงานขายเชิงกลยุทธ์ 
การเตรียมข้อมูลสำคัญสำหรับงานขายเชิงกลยุทธ์
       เรื่องสำคัญ 5 รู้ของนักขาย 
       คำตอบสำหรับคำถามของลูกค้าที่พบบ่อย 
       คำถามเพื่อค้นหาความต้องการซื้อเชิงสร้างสรรค์ 
       การวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งขันเชิงกลยุทธ์ 
       Workshop: แบบฟอร์มข้อมูลสำคัญสำหรับงานขาย 
เทคนิคการนำเสนอขายให้โดนใจ
       บทพูดในถานการณ์ต่างๆ 
       เทคนิคการนำเสนอแบบต่างๆ 
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เข้าใจถึงลูกค้า 
       หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งและจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด 
       Workshop: การนำเสนอขายด้วยรูปแบบของตัวเอง 
       กรณีศึกษา: การเอาชนะข้อโต้แย้งของลูกค้า 
       Role Playing: การนำเสนอขายด้วยสถานการณ์ต่าง 
คุณสมบัติหลักของนักขายเชิงกลยุทธ์
       รักงานขาย มองเป้าหมายเป็นเรื่องท้าทาย 
       กำหนดเป้าหมาย วางแผนงานขายอย่างเป็นระบบ 
       สร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย 
       กระตุ้นตัวเองด้วยการเอาชนะความกลัว 
       มุ่งมั่น ทุ่มเทกับเป้าหมายจนกว่าจะสำเร็จ
การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติงานจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้ใช้ความคิดและประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวเอง ออกมาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย : อ้างอิงทฤษฎีที่ตรงกับผู้เรียนมากที่สุด 
       Work Shop : ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีม 
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมองเห็นตัวเอง , อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและนำสิ่งที่อยากพัฒนา ไปวางแผนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีใครบังคับ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
แบบฝึกฝนที่ออกแบบด้วยตัวเอง เพื่อนำไปทำซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเองในที่สุด ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดความยั่งยืน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
พนักงานขายทั่วไป
ช่างเทคนิคที่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกค้า

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม