หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

(Presentation Skill Development)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
องค์กรส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลจากพนักงานเพื่อนำไปใช้ในการบริหาร และ การตัดสินใจในการดำเนินงานต่างๆ การนำเสนอข้อมูล ที่ดีของพนักงาน จะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กร สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การนำเสนอข้อมูลที่ดี เป็นการสื่อสารที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจและสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามแนวคิด ได้ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นและเห็นประโยชน์อย่างชัดเจน การนำเสนอที่ดีจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ดีกับหน่วยงาน/เพื่อนร่วมงาน
การนำเสนอที่ดีต้องให้ความสำคัญใน 5 เรื่องหลัก ดังนี้
      อบรม สัมมนา ผู้ฟังเป็นใคร? ต้องการอะไร?
      อบรม สัมมนา เนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟัง
      อบรม สัมมนา การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมของผู้นำเสนอ เนื้อหาและผู้ฟัง
      อบรม สัมมนา วิธีการนำเสนอที่แสดงความเป็นตัวตนของผู้นำเสนอ
      อบรม สัมมนา เป้าหมายที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากการนำเสนอ
นอกจากต้องมีความเข้าใจในหลักการของการนำเสนอ แล้ว ปัจจัยสำคัญของการนำเสนออีกอย่างหนึ่งคือการเลือกใช้เครื่องมือ/สื่อในการนำเสนอ และมีเทคนิคในการใช้เครื่องมือ อย่างเหมาะสม จะช่วยให้การนำเสนอนั้นมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และทำให้การนำเสนอได้ผลลัพธ์ที่ตอบจุดมุ่งหมายได้ครบถ้วน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการในการนำเสนอ และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้เข้าใจองค์ประกอบการนำเสนอ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานในแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อมีแนวทางในการฝึกฝนทักษะการนำเสนอและการใช้เครื่องมือการนำเสนอ เพื่อสร้างระบบการสื่อสารด้วย Style ของตัวเอง และเกิดความมั่นใจในการนำเสนอ
เพื่อช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้การนำเสนอในกรณีต่างๆและสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Session 1 : การสร้างความตระหนักในเรื่อง “การนำเสนอ”
       การนำเสนอที่ดีในความคิดของคุณ
       กรอบความคิดการนำเสนอที่ดี
       แนวความคิดเรื่องการนำเสนอ
       หลุมพรางสกัดกั้นศักยภาพในการนำเสนอ
       Workshop I : เทคนิคเอาชนะหลุมพรางการนำเสนอ
Session 2 : องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ (Prepare)
       การวางแผนการนำเสนอของคุณ
       จุดประสงค์ของการนำเสนอ
       ลักษณะข้อมูลสำคัญที่ควรนำเสนอ
       การเตรียมเนื้อหาที่ชัดเจนแม่นยำ
       Workshop II : การเตรียมการในการนำเสนอ
Session 3 : การพัฒนารูปแบบการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล (Design)
       เรียนรู้เข้าใจคุณลักษณะของผู้ฟัง
       เทคนิคการนำเสนอที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
       การใช้สื่อการนำเสนอที่เหมาะสม
       วิธีการจัดทำรูปแบบการนำเสนอ
       Workshop III : การเตรียมรูปแบบและสื่อการนำเสนอ
Session 4 : การประยุกต์การนำเสนอ (Perform)
       ทักษะสำคัญสำหรับ การนำเสนอ
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของผู้ฟัง
       การตอบคำถามจากผู้ฟัง
       ขั้นตอนและกิจกรรมของการนำเสนอ
          อบรม สัมมนา เกริ่นนำก่อนเข้าสู่เนื้อหา
          อบรม สัมมนา ภาพรวมของเนื้อหา
          อบรม สัมมนา เข้าสู่เนื้อหา / กิจกรรม Workshop / Story Telling (เรื่องเล่าน่าสนใจ)
          อบรม สัมมนา สรุปเนื้อหา และการถาม-ตอบ
       กรณีศึกษา & RolePlay : การสร้างทักษะการนำเสนอ Style ของตัวเอง
การบ้าน เพื่อการฝึกฝน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : นำเสนองานPresentationDevelopment

แสดงความคิดเห็น