หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Creating Professional Presentation with PowerPoint)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Hardskill / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ (Creating Professional Presentation with PowerPoint)

หลักสูตรสถาบันหมวด Hardskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากยังมีผู้ใช้งาน PowerPoint หลายต่อหลายคนที่ยังเข้าใจและใช้งานในลักษณะเหมือนเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา หรือคัดลอกข้อมูลจากที่อื่นแล้วนำมาวาง (ใช้งานความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint ไม่ถึง 10%) ใช้งานเหมือนเป็นแผ่นใส/กระดาษธรรมดา ทำให้การนำเสนอไม่มีความน่าสนใจ ไม่ดูเป็นมืออาชีพ และที่สำคัญคือทำให้การนำเสนอไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก เพราะความสามารถที่แท้จริงของ PowerPoint มีมากเกินคำบรรยาย
ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรเดียวที่จะดึงเอาความสามารถทางด้านการนำเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสร้างสไลด์ เทคนิคการตกแต่งปรับแต่งสไลด์ เทคนิคการออกแบบสไลด์ให้แลดูเป็นมืออาชีพ เทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ เทคนิคการเลือกใช้ Effect ประกอบการนำเสนอให้ดูน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม และทำให้เนื้อหาตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้ชมได้อย่างไม่มีวันลืม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint ได้อย่างโดดเด่น สร้างสรรค์ผลงานการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Info Graphic)
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการใช้งานร่วมกันระหว่าง PowerPoint กับ Word, PowerPoint กับ Excel
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเทคนิคการนำเสนอที่ประกอบไปด้วยสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ กราฟ เสียง วิดีโอ Flash YouTube เป็นต้น
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ Tips & Tricks และคีย์ลัด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. รู้จัก PowerPoint ในภาพรวม 
       - ทำความรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม
       - ทำความรู้จักมุมมองต่างๆ เพื่อเลือกใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
       - Concept การใช้งาน PowerPoint แบบง่ายๆ แต่ได้ผลจริง
2. เทคนิคการทำงานกับเนื้อหาต่างๆ
       - การจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อนำเสนอ
       - การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (infographic) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบกราฟิก
       - เทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหว (Animation)
       - เทคนิคการทำงานกับรูปภาพ
       - เทคนิคการทำงานกับตาราง (Table)
       - เทคนิคการทำงานกับกราฟ (Chart)
       - เทคนิคการทำงานกับไฟล์ Video
       - เทคนิคพิเศษ การนำเสนอ Flash Movie & Youtube
3. เทคนิค Tips & Tricks
       - รวมคีย์ลัดที่จำเป็น
       - การส่งออกแบบสไลด์โชว์อย่างเดียว (แก้ไขไม่ได้)
       - การส่งออกไปเป็นไฟล์รูปภาพ
       - การส่งออกเพื่อนำเสนอโดยไม่ต้องมี PowerPoint
       - การแปลงเป็นไฟล์ PDF
       - การปริ้นสไลด์

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Work Shop 1 : จัดเตรียมข้อมูล
Work Shop 2 : การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์
Work Shop 3 : การนำเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว
Work Shop 4 : นำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 การบรรยาย 50%
 เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
 การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20%

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม