หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอรายงานข้อมูลให้โดนใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Report Presentation with A3 & Dashboard Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอรายงานข้อมูลให้โดนใจ (Report Presentation with A3 & Dashboard Technique)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การนำเสนอรายงานให้โดนใจ โดยมีรายละเอียดครบถ้วน มองเห็นภาพได้ชัดเจน สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ สู่การตัดสินใจได้ทันที เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างรายงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ฟังและเทคนิคการนำเสนอของผู้พูด จึงจะทำให้การนำเสนอรายงานมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
การนำเสนอที่ดี (Effective & Impact Presentation) เป็นการผสมผสานองค์ประกอบของการนำเสนอได้อย่างครบถ้วน เช่น....
       จุดประสงค์ของการนำเสนอ
       การนำเสนอที่ตอบความต้องการของผู้ฟัง
       การสร้างและนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนแบบง่ายๆ
       การทำให้ผู้ฟังวิเคราะห์ข้อมูลสู่การตัดสินใจได้ทันที
       เทคนิคการนำเสนอที่โดนใจด้วยรูปแบบที่ทันสมัย
เทคนิคการนำเสนอโดยใช้เครื่องมือที่จัดทำรายงานด้วยข้อมูลอย่างครบถ้วน ช่วยส่งเสริมในการนำเสนอมีคุณภาพและโดนใจผู้ฟังได้มากขึ้น เช่น...
       การนำเสนอด้วย A3 Report ตรงประเด็น
       การนำเสนอด้วย Data Visualization กระตุ้นการวิเคราะห์
       การนำเสนอด้วย Dashboard สู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางและเทคนิคการนำเสนอที่ใช้เครื่องมือประเภทต่างๆ สร้างประสิทธิภาพในการนำเสนอให้โดนใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ออกแบบรายงานประเภทต่างๆ และประยุกต์ใช้กับการนำเสนอของตัวเองได้ทันที สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริง ในการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบรายงานที่ออกแบบได้ด้วยตัวเอง จนเกิดความมั่นใจในการนำเสนอ
เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นประโยชน์ของการนำเสนอรายงานที่ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจได้ง่าย และเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟัง มากที่สุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการนำเสนอรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
       สำรวจแนวความคิดการนำเสนอให้โดนใจ
       นิยามการนำเสนอที่ดี (กรอบความคิด) คืออะไร?
       จุดประสงค์ของการนำเสนอทั่วๆไป
       องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ
       การสร้างเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง
       Workshop : การนำเสนอด้วย Style ของตัวเอง
เทคนิคการนำเสนอรายงานด้วย A3 Report
       การกำหนดหน่วยวัด (KPI) ที่ชัดเจน
       การวางแผนตามทรัพยากรที่มีอยู่ด้วย A3 Report
       องค์ประกอบเชิงลึกของหลักการคิดแบบ A3 (A3 Thinking)
       กระบวนการจัดทำ A3 Report สำหรับนำเสนอ
       กิจกรรม : การออกแบบ A3 Report และการนำเสนอ
เทคนิคการนำเสนอด้วย Data Visualization
       การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับต่างๆ (Analytics Maturity)
       การนำเสนอรายงานข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization)
       การวิเคราะห์ด้วยภาพเพิ่มความสามารถในการรับรู้ (Visual Analytics)
       ประโยชน์ของการนำเสนอด้วย Data Visualization
       กิจกรรม : การออกแบบ Data Visualization และการนำเสนอ
เทคนิคการนำเสนอด้วย Dashboard เชิงกลยุทธ์
       ความหมายของการนำข้อมูลสู่การรายงาน (Dashboard)
       การสร้าง Dashboard ด้วย Data Visualization
       กระบวนการ Dashboard ด้วยการใช้ข้อมูลสดใหม่
       เทคนิคการนำเสนอรายงานเชิงกลยุทธ์ด้วย Dashboard
       กิจกรรม : การนำเสนอรายงานเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร