หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Presentation Technic)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Technic)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การนำเสนอที่ดี หมายรวมถึง การสื่อสารที่เข้าใจถึงผู้ฟังและสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามแนวคิด ได้ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นและเห็นประโยชน์อย่างชัดเจน 
เทคนิคการนำเสนอที่ดีต้องให้ความสำคัญใน 5 เรื่องหลัก ดังนี้
       ผู้ฟังเป็นใคร? ต้องการอะไร?
       เนื้อหาชัดเจน แม่นยำ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟัง
       การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมของผู้นำเสนอ เนื้อหาและผู้ฟัง
       วิธีการนำเสนอที่แสดงความเป็นตัวตนของผู้นำเสนอ
       เป้าหมายที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากการนำเสนอ 
ปัจจุบันการทำงานร่วมกับผู้อื่นล้วนต้องมีทักษะในการนำเสนอที่ดี เพราะจะสามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ ต้องอาศัยการร่วมมือกันภายในทีมและความร่วมมือจากทีมอื่นๆ ดังนั้นการฝึกฝนทักษะการสื่อสารและการนำเสนอจึงเป็นหัวใจสำคัญที่บุคลากรควรได้รับการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง
ปัจจัยสำคัญของการนำเสนอไม่ใช่การค้นหาเครื่องมือที่ดีต่อการนำเสนอเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงความเข้าใจในหลักการของการนำเสนอด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจหลักการ, เทคนิค และกระบวนการนำเสนอที่ดีจึงจะตอบจุดมุ่งหมายได้ครบถ้วน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้เข้าใจหลักการการนำเสนอที่ดี และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้การค้นหาและฝึกฝนทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอของตัวเอง ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานในแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อช่วยให้สามารถพัฒนาการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอให้กับผู้เรียนและสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างความตระหนักในเรื่อง “การนำเสนอ
       นิยามการนำเสนอที่ดี
       จุดประสงค์ของการนำเสนอ
       การให้ความสำคัญเรื่องการนำเสนอ
       แนวความคิดเรื่องการนำเสนอ

องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ
       การให้ความสำคัญที่ผู้ฟัง
       การนำเสนอเนื้อหาที่ชัดเจนแม่นยำ
       การใช้การสื่อสารนำเสนอที่เหมาะสม
       เทคนิคการนำเสนอที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

Workshop: การนำเสนอด้วย Style ของตัวเอง
การสร้างเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง
       แนวความคิด (Theme)
       จุดประสงค์ (Objective)
       กำหนดเนื้อหา (Content)
       การคัดเลือกสื่อ (Media)
       เทคนิคการนำเสนอ (Presentation)

กรณีศึกษา: การนำเสนอที่มีคุณภาพ
การบ้าน: แนวทางการนำเสนอของตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้คิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือทำด้วยตัวเองทันที 
การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : มุ่งเน้นให้เกิดการลงมือทำทีละขั้นตอน
       การนำเสนอ : เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
       Role Playing : แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา
สร้าง “แนวทางการนำเสนองาน” ของตัวเอง ทำให้สามารถนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมรายละเอียด สำหรับใช้ในการฝึกฝนเองต่อไปได้อย่างแท้จริง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร
พนักงานทั่วไป

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร