หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Presentation Technic)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation Technic)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การนำเสนอที่ดี หมายรวมถึง การสื่อสารที่เข้าใจถึงผู้ฟังและสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามแนวคิด ได้ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นและเห็นประโยชน์อย่างชัดเจน 
เทคนิคการนำเสนอที่ดีต้องให้ความสำคัญใน 5 เรื่องหลัก ดังนี้
       ผู้ฟังเป็นใคร? ต้องการอะไร?
       เนื้อหาชัดเจน แม่นยำ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟัง
       การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมของผู้นำเสนอ เนื้อหาและผู้ฟัง
       วิธีการนำเสนอที่แสดงความเป็นตัวตนของผู้นำเสนอ
       เป้าหมายที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากการนำเสนอ 
ปัจจุบันการทำงานร่วมกับผู้อื่นล้วนต้องมีทักษะในการนำเสนอที่ดี เพราะจะสามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ ต้องอาศัยการร่วมมือกันภายในทีมและความร่วมมือจากทีมอื่นๆ ดังนั้นการฝึกฝนทักษะการสื่อสารและการนำเสนอจึงเป็นหัวใจสำคัญที่บุคลากรควรได้รับการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง
ปัจจัยสำคัญของการนำเสนอไม่ใช่การค้นหาเครื่องมือที่ดีต่อการนำเสนอเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงความเข้าใจในหลักการของการนำเสนอด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจหลักการ, เทคนิค และกระบวนการนำเสนอที่ดีจึงจะตอบจุดมุ่งหมายได้ครบถ้วน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้เข้าใจหลักการการนำเสนอที่ดี และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้การค้นหาและฝึกฝนทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอของตัวเอง ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานในแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อช่วยให้สามารถพัฒนาการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอให้กับผู้เรียนและสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างความตระหนักในเรื่อง “การนำเสนอ
       นิยามการนำเสนอที่ดี
       จุดประสงค์ของการนำเสนอ
       การให้ความสำคัญเรื่องการนำเสนอ
       แนวความคิดเรื่องการนำเสนอ

องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ
       การให้ความสำคัญที่ผู้ฟัง
       การนำเสนอเนื้อหาที่ชัดเจนแม่นยำ
       การใช้การสื่อสารนำเสนอที่เหมาะสม
       เทคนิคการนำเสนอที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

Workshop: การนำเสนอด้วย Style ของตัวเอง
การสร้างเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง
       แนวความคิด (Theme)
       จุดประสงค์ (Objective)
       กำหนดเนื้อหา (Content)
       การคัดเลือกสื่อ (Media)
       เทคนิคการนำเสนอ (Presentation)

กรณีศึกษา: การนำเสนอที่มีคุณภาพ
การบ้าน: แนวทางการนำเสนอของตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้คิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือทำด้วยตัวเองทันที 
การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : มุ่งเน้นให้เกิดการลงมือทำทีละขั้นตอน
       การนำเสนอ : เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
       Role Playing : แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา
สร้าง “แนวทางการนำเสนองาน” ของตัวเอง ทำให้สามารถนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมรายละเอียด สำหรับใช้ในการฝึกฝนเองต่อไปได้อย่างแท้จริง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร
พนักงานทั่วไป

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ