หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอในการทำงานด้วยรูปแบบต่างๆ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Presentation Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอในการทำงานด้วยรูปแบบต่างๆ (Effective Presentation Technique)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การนำเสนออย่างมีประสิทธิผลให้โดนใจ (Effective Presentation) เป็นทักษะที่สำคัญในการทำงาน เพราะมีโอกาสและเวทีที่ต้องใช้ "การนำเสนอ (Presentation)" เกี่ยวกับการทำงานในหลากหลายรูปแบบ และเนื้อหาที่แตกต่างกัน จะช่วยทำให้การสื่อสารและนำเสนอให้ผู้อื่นได้เข้าใจประเด็นสำคัญของเรื่องที่เรานำเสนอได้อย่างมีประสิทธิผล
        - การพัฒนาทักษะและเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้และนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเอง ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม เช่น....
        - เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบ Pitching & Presentation
        - เทคนิคการนำเสนอแบบขยายขอบเขต (Expansion Presentation)
        - เทคนิคการนำเสนอด้วยกรอบเนื้อหา (Pattern Presentation)
        - เทคนิคการนำเสนอด้วยเรื่องเล่า (Storytelling Presentation)
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ออกแบบเนื้อหาและฝึกฝนเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆอย่างครบถ้วน สร้างการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและวิทยากรให้การแนะนำ สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทันที

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเทคนิคการนำเสนอที่ดีในสถานการณ์ของตัวเอง เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ออกแบบเนื้อหาการนำเสนอของตัวเองในการนำเสนอสู่เนื้อหาที่นำออกมาออกแบบใช้จริง เกิดความเชื่อมั่นในการนำไปใช้กับงานของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเชิงปฏิบัติการจริงในการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ ปรับเปลี่ยนแนวทางของตัวเอง จนเกิดความเหมาะสมด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นแนวทางการนำเสนอที่ดี และเรื่องที่สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ พร้อมสร้างแนวทางที่เป็น Style ของตัวเองอย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการนำเสนออย่างมีคุณภาพ (Effective Presentation)
     สนุกกับ "คำสำคัญ (Keywords)" ให้แนวความคิดดีๆ
    ความหมายของการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation)
    ความหมายของการนำเสนอในรูปแบบ Pitching
    การนำเสนอสร้างพลังให้โดนใจผู้ฟัง (High Impact Presentation)
    Workshop : สรุปประเด็นของการนำเสนอที่ดี
เทคนิคการนำเสนอขยายขอบเขตของเนื้อหา (Expansion Presentation)
    หลักการขยายขอบเขตด้วย Mind Map
    เทคนิคการชวนคิดให้ครอบคลุมด้วย Chunking
    การสร้างเนื้อหาด้วย Fishbone Diagram
    กิจกรรม : การออกแบบเนื้อหาการนำเสนอ
    Role Playing : การนำเสนอในรูปแบบ Expansion Presentation
เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบกรอบของเนื้อหา (Pattern Presentation)
    การสร้างกรอบของเนื้อหาด้วย A3 Report
    การสร้างกรอบของเนื้อหาด้วย Canvas
    การสร้างกรอบของเนื้อหาด้วย Dash board
    กิจกรรม : การออกแบบเนื้อหาด้วยกรอบต่างๆ
    Role Playing : การนำเสนอในรูปแบบ Pattern Presentation
เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling Presentation)
    หลักการเล่าเรื่องให้โดนใจ (Storytelling)
    ประเภทการนำเสนอแบบ Pitching ในรูปแบบต่างๆ
    เทคนิคการสร้างโครงเรื่องเล่าให้ครบถ้วน
    กิจกรรม : การสร้างเรื่องเล่าของตัวเอง
    Role Playing : การนำเสนอด้วยรูปแบบ Storytelling Presentation
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ