หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอในการทำงานด้วยรูปแบบต่างๆ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Presentation Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอในการทำงานด้วยรูปแบบต่างๆ (Effective Presentation Technique)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 การนำเสนออย่างมีประสิทธิผลให้โดนใจ (Effective Presentation) เป็นทักษะที่สำคัญในการทำงาน เพราะมีโอกาสและเวทีที่ต้องใช้ "การนำเสนอ (Presentation)" เกี่ยวกับการทำงานในหลากหลายรูปแบบ และเนื้อหาที่แตกต่างกัน จะช่วยทำให้การสื่อสารและนำเสนอให้ผู้อื่นได้เข้าใจประเด็นสำคัญของเรื่องที่เรานำเสนอได้อย่างมีประสิทธิผล
        - การพัฒนาทักษะและเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้และนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเอง ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม เช่น....
        - เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบ Pitching & Presentation
        - เทคนิคการนำเสนอแบบขยายขอบเขต (Expansion Presentation)
        - เทคนิคการนำเสนอด้วยกรอบเนื้อหา (Pattern Presentation)
        - เทคนิคการนำเสนอด้วยเรื่องเล่า (Storytelling Presentation)
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ออกแบบเนื้อหาและฝึกฝนเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆอย่างครบถ้วน สร้างการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและวิทยากรให้การแนะนำ สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทันที

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเทคนิคการนำเสนอที่ดีในสถานการณ์ของตัวเอง เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ออกแบบเนื้อหาการนำเสนอของตัวเองในการนำเสนอสู่เนื้อหาที่นำออกมาออกแบบใช้จริง เกิดความเชื่อมั่นในการนำไปใช้กับงานของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเชิงปฏิบัติการจริงในการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ ปรับเปลี่ยนแนวทางของตัวเอง จนเกิดความเหมาะสมด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นแนวทางการนำเสนอที่ดี และเรื่องที่สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ พร้อมสร้างแนวทางที่เป็น Style ของตัวเองอย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการนำเสนออย่างมีคุณภาพ (Effective Presentation)
     สนุกกับ "คำสำคัญ (Keywords)" ให้แนวความคิดดีๆ
    ความหมายของการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation)
    ความหมายของการนำเสนอในรูปแบบ Pitching
    การนำเสนอสร้างพลังให้โดนใจผู้ฟัง (High Impact Presentation)
    Workshop : สรุปประเด็นของการนำเสนอที่ดี
เทคนิคการนำเสนอขยายขอบเขตของเนื้อหา (Expansion Presentation)
    หลักการขยายขอบเขตด้วย Mind Map
    เทคนิคการชวนคิดให้ครอบคลุมด้วย Chunking
    การสร้างเนื้อหาด้วย Fishbone Diagram
    กิจกรรม : การออกแบบเนื้อหาการนำเสนอ
    Role Playing : การนำเสนอในรูปแบบ Expansion Presentation
เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบกรอบของเนื้อหา (Pattern Presentation)
    การสร้างกรอบของเนื้อหาด้วย A3 Report
    การสร้างกรอบของเนื้อหาด้วย Canvas
    การสร้างกรอบของเนื้อหาด้วย Dash board
    กิจกรรม : การออกแบบเนื้อหาด้วยกรอบต่างๆ
    Role Playing : การนำเสนอในรูปแบบ Pattern Presentation
เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling Presentation)
    หลักการเล่าเรื่องให้โดนใจ (Storytelling)
    ประเภทการนำเสนอแบบ Pitching ในรูปแบบต่างๆ
    เทคนิคการสร้างโครงเรื่องเล่าให้ครบถ้วน
    กิจกรรม : การสร้างเรื่องเล่าของตัวเอง
    Role Playing : การนำเสนอด้วยรูปแบบ Storytelling Presentation
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร