หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอ สื่อสารและจับประเด็นกับหัวหน้า - หลักสูตร 1 วัน
(How to Influence & Persuade Your Boss)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอ สื่อสารและจับประเด็นกับหัวหน้า (How to Influence & Persuade Your Boss)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน จะทำให้เกิดผลงานที่บรรลุเป้าหมายได้ การพัฒนาตัวเองของพนักงานให้เกิดความเข้าใจหัวหน้างานของตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะความแตกต่างของบุคคล การเรียนรู้และเข้าใจหัวหน้างานช่วยทำให้การสื่อสารดีขึ้น

 การพัฒนาเทคนิคต่างๆที่มีส่วนสำคัญของการสื่อสารกับหัวหน้างาน ทำให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล สามารถสื่อสารให้ตรงกับจุดประสงค์และความต้องการของหัวหน้างานมากขึ้น เกิดความมั่นใจในการทำงานร่วมกัน เช่น….
     - เทคนิคการสื่อสารตามคุณลักษณะของบุคคล (DISC)
     - เทคนิคการนำเสนอให้คล้อยตามแนวความคิด
     - เทคนิคการจับประเด็นสำคัญจากการฟังอย่างตั้งใจ
     - เทคนิคการจูงใจและโน้มน้าวด้วย NLP
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติงานจริง (Learning & Practices) ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจผ่านการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารกับหัวหน้างานได้ทันที

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ดี เกิดความมั่นใจในการทำงานร่วมกับหัวหน้างานที่มีความแตกต่างกันได้เป็นอย่างดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคต่างๆร่วมกันกับเพื่อนใน Class เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถพัฒนาสไตล์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นเทคนิคในการติดต่อกับหัวหน้างานที่หลากหลาย (กรณีศึกษา) แล้วเลือกใช้เทคนิคต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับคุณลักษณะของหัวหน้างาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้รับคำปรึกษา แนะนำและ Feedback จากวิทยากรในการฝึกฝนทักษะต่างๆ จนเกิดความเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      กรอบความคิดการสื่อสารอย่างเข้าใจ (Empathic Communication)
      คุณลักษณะของหัวหน้างานตาม DISC
      หลักจิตวิทยากรสื่อสารที่ดี
      สิ่งที่หัวหน้างานคาดหวังจากพนักงาน (รู้เขา)
      จุดเด่นและคุณสมบัติเด่นของตัวเอง (รู้เรา)
      กิจกรรม : การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับหัวหน้าที่แตกต่างกัน
เทคนิคการนำเสนอให้หัวหน้าคล้อยตามแนวความคิด
      หลักการนำเสนอที่กรอบความคิด (Mindset) ของหัวหน้า
      จุดประสงค์ของการนำเสนอในสถานการณ์ต่างๆ
      เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบ Presentation
      เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบ Pitting
      เทคนิคการสร้างเรื่องเล่าประกอบนำเสนอ (Storytelling)
      Role Playing : การนำเสนอให้เกิดความประทับใจ
เทคนิคการจับประเด็นสำคัญจากการฟังอย่างตั้งใจ
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
      เทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
      เทคนิคการฟังด้วย VOICE Model
      เทคนิคการจับประเด็นสำคัญจากจุดประสงค์
      Role Playing : การสร้างบทสนทนาเพื่อการฟังอย่างตั้งใจ
เทคนิคการจูงใจและการโน้มน้าวด้วย NLP
      NLP Communication Model
      เทคนิคการสร้างข้อตกลงร่วม (Agreement Frane)
      เทคนิคการเปลี่ยนกรอบความคิด (Reframing)
      การเข้าใจคนอื่นด้วยบทบาทของเขา (Perceptual Position)
      Role Playing : การจูงใจและโน้มน้าวความคิดเห็นที่แตกต่าง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร