หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอ และ เจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Presentation & Negotiation Skill)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Management and Productivity / เทคนิคการนำเสนอ และ เจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การนำเสนอที่ดี & การเจรจาต่อรองให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการทั้ง 2 ฝ่าย เป็นทักษะที่สำคัญในการสร้างผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เพราะการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ต้องสอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้รับตรงประเด็นและเป็นประโยชน์อย่างชัดเจน
เทคนิคการนำเสนอที่ดีต้องให้ความสำคัญ 5 เรื่องหลัก ดังนี้
      อบรม สัมมนา ผู้ฟังเป็นใคร? ต้องการอะไร?
      อบรม สัมมนา เนื้อหาชัดเจน แม่นยำ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟัง
      อบรม สัมมนา การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมของผู้นำเสนอและผู้ฟัง
      อบรม สัมมนา วิธีการนำเสนอที่แสดงความเป็นตัวตนของผู้นำเสนอ
      อบรม สัมมนา เป้าหมายที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากการนำเสนอ
การเจรจาต่อรองเป็นธรรมชาติของการสื่อสารอย่างหนึ่ง เพราะต่างคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ความต้องการที่ไม่ตรงกัน ทำให้ต้องใช้การเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างความสอดคล้องกันทั้งความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก และมาตรฐาน ที่แต่ละบุคคลยึดถืออยู่ การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง จึงสามารถจูงใจแนวความคิดของผู้อื่นได้
การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองให้กับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น จะทำให้ได้ผลงานตามวัตถุประสงค์และได้รับการยอมรับจากผู้อื่นมากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ทั้งในเรื่องงาน, ชีวิตส่วนตัว, การแก้ปัญหา ความขัดแย้งและการจูงใจผู้อื่นได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ การนำเสนอและการเจรจาต่อรอง ที่ถูกต้องครบถ้วน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะการนำเสนอ & การเจรจาต่อรองไปพัฒนาได้ด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อสร้างแนวทางการเรียนรู้ เทคนิคการนำเสนอ & การเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพให้กับผู้เรียน สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีหลังการฝึกอบรม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง “การนำเสนอ”
      อบรม สัมมนา นิยามการนำเสนอที่ดี
      อบรม สัมมนา จุดประสงค์ของการนำเสนอ
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ
      อบรม สัมมนา แนวความคิดเรื่องการนำเสนอ
      อบรม สัมมนา Workshop : การนำเสนอด้วย Style ของตัวเอง
การสร้างเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กำหนดแนวความคิด (Theme)
      อบรม สัมมนา วัตถุประสงค์ (Objective)
      อบรม สัมมนา รายละเอียดของเนื้อหา (Content)
      อบรม สัมมนา แนวทางการสื่อสาร (Media)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการนำเสนอให้โดนใจ (Presentation)
      อบรม สัมมนา Workshop : ออกแบบเทคนิคการนำเสนอ
สร้างเสริมทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจา
      อบรม สัมมนา ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการเจรจาต่อรอง
การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอ & การเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการนำเสนอให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
      อบรม สัมมนา การสร้างความเชื่อมั่นในการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะข้อโต้แย้งด้วยการโน้มน้าว
      อบรม สัมมนา การเปลี่ยนความคิดลูกค้าให้เขายินดีเปลี่ยนด้วยความเต็มใจ
      อบรม สัมมนา Workshop : การพัฒนาเทคนิคของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การนำเสนอเจรจาNegotiation

แสดงความคิดเห็น