หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริการตามเส้นทางของลูกค้าภายใน - หลักสูตร 1 วัน
(Internal Customer Journey)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Service / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริการตามเส้นทางของลูกค้าภายใน (Internal Customer Journey)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Service

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิดการให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Mindset) ในการทำงานร่วมกันกับลูกค้าภายใน (Internal Customer) โดยการเข้าใจเส้นทางของลูกค้า (Customer Journey) จะช่วยทำให้เราออกแบบมาตรฐานการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใน เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค นำไปสู่เป้าหมายร่วมกันขององค์กรตลอดเส้นทางของลูกค้าภายในการให้บริการลูกค้าภายในด้วยหลักจิตวิทยาบริการ โดยการรู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
(รู้เขา) และพัฒนาคุณลักษณะเด่นของการให้บริการของตัวเอง (รู้เรา) นำไปสู่การปฏิบัติสัมพันธ์ในการทำงานที่ออกจาก “กล่อง” ของตัวเอง เป็นกรอบความคิดแบบเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง (Outer Mindset) ก็จะทำให้การทำงานข้ามสายงาน (Cross Functional) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ในการพูดคุยกัน ทำให้หลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นเพราะ “ความต่าง” เข้าสู่สภาวะสมดุลในการทำงานร่วมกันได้
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกับหน่วยต่างๆภายในองค์กรเสมือนหนึ่งเป็นลูกค้าภายใน (Internal Customer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของลูกค้าภายในบนเส้นทางของลูกค้าภายใน (Internal Customer Journey) และประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที
เพื่อสร้างแนวความคิดการเป็นผู้ให้บริการที่ดีให้กับผู้เรียน นำไปใช้พัฒนาตัวเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบทีมเวิร์คสู่เป้าหมายร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการปฏิบัติสัมพันธ์ที่ดีกับการทำงานภายในองค์กร โดยเห็นความสำคัญของผู้อื่น เทียบเท่ากับงานของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการเจรจาต่อรอง หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งและจูงใจให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้าง Customer Centric Mindset ในการทำงาน
        สำรวจแนวความคิดเรื่องการให้บริการลูกค้าภายใน
        หลักการสำคัญของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
        การเข้าใจเส้นทางพฤติกรรมลูกค้า (Customer Journey)
        การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (Customer Experience)
        การทำงานข้ามสายงานอย่างมีคุณภาพ (Cross Functional)
        Workshop : กำหนดกรอบความคิดการให้บริการลูกค้าภายใน (Internal Customer)
สร้างคุณค่าหัวใจบริการให้ลูกค้าภายในองค์กร
        ความหมายของจิตวิทยาบริการ (Service Psychology)
        ลูกค้าภายในคาดหวังงานบริการอะไรบ้าง? (รู้เขา)
        คุณลักษณะเด่นในการให้บริการของเรา (รู้เรา)
        การสร้างมาตรฐานงานบริการคุณภาพ
        Workshop : สร้าง Internal Service Mindset ของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการบริการตอบพฤติกรรมลูกค้าภายใน
        หลักการสำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
        หลักการสำคัญของ Outer Mindset
        การสร้าง “กล่อง” ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว (หลุมพรางของกรอบความคิด)
        เทคนิคการสร้าง Outer Mindset ด้วยตัวเอง
        Role Playing : เทคนิคการใช้ Outer Mindset ของตัวเอง
การเจรจาต่อรอง หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง สร้างสมดุลทีมเวิร์ค
        ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
        หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
        ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
        หลักการสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ดี
        Role Playing : การเจรจาต่อรองลดข้อขัดแย้ง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง