หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริการอย่างมีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Quality Service Techniques)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริการอย่างมีคุณภาพ (Quality Service Techniques)

อ. สรวิศ พรรษา

(ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
   การบริการมี 3 ระดับ คือ ระดังพึงพอใจ ระดับประทับใจ และระดังภาคภูมิใจ ซึ่งหากองค์กรใดต้องการให้ผู้รับบริการกลับมาใช้บริการซ้ำ อย่างน้อยที่สุดก็ต้องส่งมอบบริการในระดับประทับใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้โดยการที่การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งมอบสิ่งอำนวยความสะดวกและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ
   การส่งมอบบริการ (Service) นี้ ต้องเริ่มต้นจากการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการบริการ โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ของการบริการว่า จะมีผลต่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กรอย่างไร สามารถแยกแยะระดับการบริการให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ตัดสินใจว่าจะส่งมอบบริการให้ผู้รับบริการในระดับใด เพราะแต่ละระดับก็จะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ สามารถนำทักษะการต้อนรับและบริการตลอดจนทักษะการสื่อสารไปประกอบขั้นตอนการบริการที่สมบูรณ์แบบ โดยตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของการเป็นนักบริการมืออาชีพ จึงจะส่งผลต่อภาพลักษณืองค์กร สะท้อนภาพลักษณะของคำว่า “จิตบริการ” หรือ “Service Mind”
   การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของผู้อื้น การบริการ ที่ดีผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา เบื้องหลังความสำเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์งานบริการวิชากร เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาองค์กร ภาพลักษณะขององค์กรก็จะดีไปด้วย
   การสนับสนุนและให้การบริการทุกส่วนงานที่ประสานงานเข้ามา ขอความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งส่วนงานภายในและภายนอก เป็นสิ่งที่ต้องเจออยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการบริการจึงเป็นหัวใจสำคญของการบริหารงานทั่วไป แต่เนื่องจากการให้การบริการในด้านต่างๆ บางครั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกอย่างเสมอไป

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) เชิงบวกต่อการส่งมอบบริการที่ประทับใจ
เพื่อพัฒนาทักษะและพฤติกรรม (Behavior) การบริการให้เป็นไปในแนวทางปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันอย่างมืออาชีพ อาทิเช่น
      อบรม สัมมนา ทักษะการต้อนรับและบริการ
      อบรม สัมมนา ทัศนคติปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
      อบรม สัมมนา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น (Confidence) นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติ และสามารถตรวจ ติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ประเด็นสำคัญในการเรียนรู้ (Key Points)
      อบรม สัมมนา การยืน การเดิน และ การวางมือ ที่สง่างาม (Prompt to Service) การพัฒนารอยยิ้มที่จริงใจ (Smile)
      อบรม สัมมนา การสบตา เพื่อสร้างความประทับใจ (Eye Contact)
      อบรม สัมมนา การทักทายผู้รับบริการเพื่อแสดงความเป็นมิตร (Greeting)
      อบรม สัมมนา การไหว้ และระดับการโค้งศีรษะในวาระต่าง (Wai)
ทักษะการต้อนรับและบริการ
      อบรม สัมมนา การใช้ภาษามือเพื่อความเอาใจใส่ (Hand Gesture)
      อบรม สัมมนา การผายมือบอกทิศทาง การนำเสนอข้อมูล (Hand Direction)
      อบรม สัมมนา การส่งของ รับของ การส่งปากกา และสิ่งของ (Hand Presentation)
      อบรม สัมมนา การเรียนเชิญให้รับบริการ (Inviting)
      อบรม สัมมนา การนำส่งผู้รับบริการไปยังสถานที่ต่างๆ (Escorting)
      อบรม สัมมนา วัตถุประสงค์และความสำคัญของการบริการ สาเหตุที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ
      อบรม สัมมนา ความแต่ต่างระหว่าง “การให้บริการกับการบริการ”
ทัศนคติปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
      อบรม สัมมนา ฝึกปฏิบัติเปลี่ยนจากความพอใจของผู้รับบริการให้เป็นความประทับใจ
      อบรม สัมมนา ฝึกปฏิบัติตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างสมบูรณ์แบบ
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติของนักบริการมืออาชีพ 7 ประการ
      อบรม สัมมนา บทบาทหน้าที่นักบริการมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา ความหมายของการสื่อสาร องค์ประกอบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา การปรับเปลี่ยนข้อความทั่วไปให้เป็นข้อความที่ไพเราะ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้บันไดเสียง 5 ระดับ เพื่อเหนี่ยวนำอารมณ์ขณะสนทนา
      อบรม สัมมนา เทคนิคการรับฟังอย่างตั้งใจ (Attentive Listening)
      อบรม สัมมนา เทคนิตการขอความร่วมมือแบบใหเกียรติ
      อบรม สัมมนา มาตรฐานการสนทนาทางโทรศัพท์สำหรับองค์กร เช่น การรับสาย โอนสาย พักสาย การสอบถามชื่อ การขอทราบข้อมูล การรับเรื่องแทนผู้ที่ต้องการเรียนสาย
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา สรรพนามในการเรียกขานผู้รับบริการอย่างสุภาพ
      อบรม สัมมนา ประโยคสำคัญเพื่อภาพลักษณะองค์กร อาทิเช่น การขอความร่วมมือ การขอทราบข้อมูลส่วนตัว การขอให้เดินทางไปยังสถานที่อีกแห่ง การกล่าวคำขออภัย การตอบรับและการตอบปฏิเสธ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เจ้าหน้าที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการบริการและสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ เนื่องจากเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ สามารถตอบสนองการบริการได้อย่างเป็นรูปธรรมสมบูรณ์
มีความรู้และเข้าใจในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการ การสื่อสาร ทักษะการต้อนรับและบริการ ตลอดจนขั้นตอนการบริการอย่างสมบูรณ์แบบถูกต้อง
สามารถและมีความเชื่อมั่นต่อการนำหลักปฏิบัติ (Standard Operations Procedures : SOP) ไปประยุกต์ใช้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การปฏิบัติ
ส่งเสริมภาพลักษณ์การบริการขององค์กรให้มีความโดดเด่นชัดเจนเป็นไปตามที่แผนและนโยบาย สร้างความแตกต่าง โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ รองรับกับระบบคุณภาพขององค์กร
ผู้รับบริการรู้สึกได้ว่าบริการที่ได้รับนั้นมีความประทับใจเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกียรติคุณขององค์กรให้เป็นที่รู้จักในด้านที่ดี

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานที่ปฏิบัติงานส่วนหน้า (Front Line Staff) และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับและบริการ

รูปแบบการอบรมสัมมนาในครั้งนี้
การบรรยาย 40%
Workshop/Role Playing 40%
กรณีศึกษา และดู VDO 20%

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม