หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“ลูกค้ารายที่สำคัญ ย่อมต้องมีความสำคัญมากกว่าเสมอ”

หลักการและเหตุผล
ลูกค้าแต่ละรายมีความสำคัญเท่ากันหรือไม่เท่ากัน ลูกค้าแต่ละรายสร้างรายได้ให้กับองค์กรเท่ากันหรือไม่เท่ากัน หากคำตอบคือไม่เท่ากัน การบริหารลูกค้าแต่ละรายแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะรายที่สำคัญๆที่ต้องเน้นเป็นพิเศษ เราจึงจำเป็นต้องแบ่งลูกค้าที่สามารถสร้างรายได้ที่สูงให้กับองค์กร จัดลำดับลูกค้าแต่ละรายแต่ละกลุ่มเพื่อการคัดสรรการบริหารลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน 
เทคนิคและกระบวนการขั้นตอนในการบริหารลูกค้ารายสำคัญจะต้องทำอย่างไรบ้าง ลูกค้ารายสำคัญถึงจะยังประทับใจต่อสินค้า บริการ พนักงาน และองค์กรไปอย่างยาวนาน รวมทั้งยังเเกิดความจงรักภักดี จะต้องเข้าใจหลักพิจารณาและเรียนรู้การวิเคราะห์ลูกค้าที่ต้องโฟกัสสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า แบบเจาะลึกด้วยแผนที่มีกลยุทธ์ 
ผู้เข้ารับการอบรมทุกระดับจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทั้งในเรื่องของความคิด จิตใจ มุมมอง ความเข้าใจ และยกระดับการเรียนรู้ต่อการบริหารลูกค้ารายสำคัญเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ กับลูกค้ารายสำคัญที่ได้จัดการบริหารวางแผนไว้

“รายใหญ่สำคัญเสมอ เพราะเป็นแหล่งรายได้สำคัญให้กับองค์กร”

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดการบริหารลูกค้าโดยเน้นที่รายสำคัญเป็นหลัก 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นว่าลูกค้าแต่ละรายมีความสำคัญที่ไม่เท่ากัน 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้เทคนิคที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับลูกค้าที่มีแนวโน้ม และสำคัญให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เรียนรู้และเข้าใจถึงการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน 
หลักในการพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญของธุรกิจ 
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องมีมุมมองด้านใด 
เรียนรู้ถึงลูกค้ารายสำคัญต่อความเหมาะสมของธุรกิจ 
การวิเคราะห์ประเภทของลูกค้ารายสำคัญ/รายทั่วไป 
การวิเคราะห์หลักพิจารณาลูกค้ารายสำคัญ/รายทั่วไป 
การวิเคราะห์กลุ่มของลูกค้ารายสำคัญ/รายทั่วไป 
การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้ารายสำคัญ/รายทั่วไป 
การวิเคราะห์แนวโน้มของลูกค้ารายสำคัญ/รายทั่วไป 
กระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ
         อบรมบริการ หลักการพิจารณา
         อบรมบริการ ขั้นตอนการค้นหา/สร้าง/รักษา/ผูกสัมพันธ์ 
         อบรมบริการ การวางแผน 
         อบรมบริการ การใช้กลยุทธ์ 
         อบรมบริการ การปรับโครงสร้างองค์กร
         อบรมบริการ การบริหารทีมงาน
         อบรมบริการ การมอบหมายงาน
         อบรมบริการ การบริหารลูกค้ารายสำคัญ 

กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ
         อบรมบริการ ให้โจทย์การวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละราย และหลักการพิจารณาที่นำมาใช้กับลูกค้า
         อบรมบริการ วิเคราะห์การนำหลักบริหารและกลยุทธ์มาใช้ร่วมกับลูกค้าแต่ละราย 
         อบรมบริการ นำเสนอถึงการบริหารลูกค้ารายสำคัญ 
         อบรมบริการ ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม