หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารลูกน้อง เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
(Management workers techniques for excellent work)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารลูกน้อง เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ (Management workers techniques for excellent work)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขัน องค์กรที่ประสบความสำเร็จได้ให้ความสำคัญกับการสร้าง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรมากพอๆกับการสร้างผลประกอบการและการเติบโต
   การที่จะทำให้พนักงานในองค์กรทำงานและมีจิตสำนึกแห่งความเป็นเจ้าขององค์กร ถือเป็นอีกแนวทางปฎิบัติหนึ่งในการที่จะปรับปรุง และเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะความเข้าใจในเป้าหมายและความมีจิตสำนึก แห่งการร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ที่เป็นหนึ่งเดียวกันนั้นจะต้องมีวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ เพื่อมาใช้กับการทำงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนในโลกธุรกิจยุคใหม่
   ผู้บริหารของสถานประกอบการทุกคน มีความประสงค์ที่จะเห็นลูกจ้างของตนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้ มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน แต่การที่จะให้ลูกจ้างมีคุณลักษณะตามที่ผู้บริหารต้องการได้นั้น จิตสำนึกส่วนบุคคลของลูกจ้างเป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่จะกำหนดคุณสมบัติของลูกจ้างเหล่านั้นได้ แต่ลูกจ้างบางรายไม่เคยเข้าใจหรือทราบความประสงค์ของผู้บริหาร และบางรายก็ยังไม่สามารถสร้างจิตสำนึก ในการทำงานให้กับตนเองได้ กระบวนการในการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการทำงาน และการรักองค์กรให้กับลูกจ้างจึงเป็นสิ่งที่นายจ้างพึงกระทำ เพื่อให้ได้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ
   เพราะฉะนั้นหัวหน้างานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี เทคนิคการบริหารลูกน้อง เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ ที่จะส่งดีต่อองค์กรให้ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเรียนรู้แนวทางการสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
3. เพื่อเรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการงานโดยสามารถวางแผนงานที่รับมอบหมาย สั่งงาน ติดตาม ความคุม และแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น และรายงานผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อนำหลักการความรู้ประยุกต์กับการทำงานได้อย่างสัมฤทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
   เป็นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ผ่าน Work Shop และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือทาง OD ที่หลากหลายประเภทผสมผสานกัน เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการให้เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิธีการ
1. บรรยายเนื้อหาวิชาการประกอบการทำ Work Shop และกิจกรรมกลุ่ม ในอัตราส่วน เนื้อหาวิชาการ 70 : Work Shop กิจกรรม 30 
2. การใช้เครื่องมือทางด้าน OD tools และเทคนิคการฝึกอบรมหลายประเภท เช่น 
      อบรม สัมมนา Ai (Appreciative Inquiry) 
      อบรม สัมมนา Dialogue สุนทรียะสนทนา 
      อบรม สัมมนา เกมพฤติกรรม 
      อบรม สัมมนา Work Shop : Lego Serious Play 
      อบรม สัมมนา การระดมความคิด 
      อบรม สัมมนา Clip VDO และอื่นๆ

หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้
หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพ 
      อบรม สัมมนา ใครคือคนที่องค์กรต้องการ 
      อบรม สัมมนา บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน 
      อบรม สัมมนา ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ 
      อบรม สัมมนา เรียนรู้คน จากโมเดลสัตว์ 4 ทิศ 
การสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 
      อบรม สัมมนา ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน
เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการงานโดยสามารถวางแผนงานที่รับมอบหมาย สั่งงาน ติดตาม ความคุม และแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น และรายงานผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      อบรม สัมมนา PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (อังกฤษ: Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ 
      อบรม สัมมนา การทำงานแบบ โฮ (HO) เรน(REN) โซ (SOU)การรายงาน-การติดต่อ-การปรึกษา
การประยุกต์กับการทำงานได้อย่างสัมฤทธิผล
ทัศนคติที่ดีในการทำงาน 
Work Shop 
      อบรม สัมมนา ผ่านกิจกรรมกลุ่ม 4-5 กิจกรรม In house 
      อบรม สัมมนา ระดมสมอง และแชร์ความคิด 

กรอบการฝึกอบรม : รู้คน รู้งาน รู้ความต้องการขององค์กร
ช่วงที่ 1 : รู้คน
      อบรม สัมมนา ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จัก Open Mind 
      อบรม สัมมนา นำเข้าสู่เนื้อหาหลักสูตร 
      อบรม สัมมนา ใครคือคนที่องค์กรต้องการ? 
      อบรม สัมมนา บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน 
      อบรม สัมมนา ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ 
      อบรม สัมมนา Work Shop เรียนรู้คน จากโมเดลสัตว์ 4 ทิศ 
ช่วงที่ 2 : รู้งาน1 
Work Shop : Lego Serious Play1 
      อบรม สัมมนา ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการจัดการ 
      อบรม สัมมนา เรียนรู้วงจรเดมิงDeming Cycle/วงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือวงจรการควบคุมคุณภาพตอนที่ 1
ช่วงที่ 3 : รู้งาน 2 
Work Shop : Lego Serious Play2 
      อบรม สัมมนา เรียนรู้วงจรเดมิงDeming Cycle/วงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ ตอนที่ 2 
      อบรม สัมมนา การทำงานแบบ โฮ (HO) เรน(REN) โซ (SOU)การรายงาน-การติดต่อ-การปรึกษา
           - การวางแผน 
           - การมอบหมายสั่งงาน
           - การติดตามประเมินผล 
           - การควบคุมและแก้ไขปัญหา
           - การรายงานผู้บังคับบัญชา 
ช่วงที่ 4 : รู้ความต้องการขององค์กร 
สรุปประเด็นสำคัญ Q&A พร้อมแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์จริงจากวิทยากร
สร้างคุณค่าการทำงานร่วมกัน Commitment อำลา

แนวทางในการฝึกอบรม
ทำแบบทดสอบเรื่องสัตว์สี่ทิศเพื่อแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมเพื่อให้เห็นการสะท้อนตัวตนของแต่ละกลุ่ม (ซึ่งจากการแบ่งกลุ่มจะได้คนลักษณะเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน) ว่ามีแนวคิดในการทำกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป วิทยากรจะให้แนวคิดของ เทคนิคการบริหารลูกน้องเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาตัวเองและองค์กร เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ในเรื่องเทคนิคการบริหารลูกน้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการต่างๆทั้งวันจะผสมผสานเทคนิคการบรรยายแบบ Train, Lecture+Workshop, Talk show ,Motivate

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม