หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารอารมณ์แก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด - หลักสูตร 1 วัน
(Emotional Management Professional Techniques)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารอารมณ์แก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด (Emotional Management Professional Techniques)

อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

(วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach))

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในทุกวันนี้ลูกค้ามีความคาดหวังในเป็นอย่างสูง เราจึงต้องทำให้ลูกค้าพอใจและพิชิตปัญหาต่างๆของลูกค้าได้เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า โดยหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาให้มีการจัดการทางอารมณ์ การรับมือกับลูกค้าที่ปวดหัว และการแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ดี หลักสูตรเทคนิคการบริหารอารมณ์และแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดสามารถให้คำตอบได้ดียิ่ง 
   หลักสูตรนี้ได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการทางอารมณ์ของตนเอง เพื่อสามารถปรับตัวและตระหนักถึงผลดีและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการ และควบคุมอารมณ์ในการขายและการบริการ อันจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมอารมณ์ และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อเสริมสร้างความชำนาญในการแสดงออกถึงความสุภาพในงานขาย
3. เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องความคาดหวังในการซื้อขายผ่านมุมมองของลูกค้า
4. เพื่อเสริมสร้างทักษะการพิชิตปัญหาและความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ
5. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร
6. เพื่อเสริมสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยการครอบครองปัญหา

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนวคิดการบริหารอารมณ์และการรับมือกับลูกค้าที่ปวดหัว 
       หลักการและความฉลาดทางอารมณ์ในงานขาย 
       กิจกรรม ทดสอบอารมณ์และการแก้ปัญหาเบื้องต้น (ทดสอบครั้งที่ 1) 
       ลูกค้าที่มาเยือนทั้ง 2 แบบ 
การขาย VS. อารมณ์ 
       ปัญหาที่พบเจอ “ลูกค้าโวยวายทำไม?” 
       กิจกรรม ปล่อยปัญหา 
       นิยามลูกค้า “คนที่ต้องการมากกว่าที่คุณคิด และน้อยมากที่คุณจะเข้าใจ” 
       อารมณ์ส่วนผสมที่ไม่ลงตัวของการขาย 
สาเหตุของความไม่พึงพอใจของลูกค้าและการแสดงออกทางอารมณ์ 
       ระดับความไม่พอใจ 3 ขั้น 
       เรียนรู้ความเข้าใจของลูกค้า 
       “อารมณ์” หลุมพรางที่อยู่ต่อหน้านักขาย 
“พฤติกรรมลูกค้าที่ไม่ดี” ความเครียดที่พนักงานต้องรับมือ 
       การรู้ถึงปัญหาและวิธีการเปลี่ยนมุมความคิด 
       กิจกรรม ทดสอบพลังความคิด 
ปัจจัยความสำเร็จสู่การเปลี่ยนแนวคิดเพื่อเป้าหมายในการบริการที่เป็นหนึ่ง 
       ขั้นตอนการเปลี่ยนความคิด ให้คิดบวก 
       การรู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
       กิจกรรม สร้างกำลังใจให้คุณคิดต่างอย่างสร้างสรรค์เพื่อการแก้ปัญหาและต่อยอด 
เคล็ด (ไม่) ลับการรับมือกับลูกค้าเมื่อเกิดปัญหาลูกค้าโวยวาย 
       การรับมืออย่างเข้าใจด้วย CIA - TO 
       การควบคุมอารมณ์ 
       กิจกรรม การแก้ปัญหาลูกค้าที่โวยวายในแบบต่างๆ 
       กิจกรรม ทดสอบอารมณ์และการแก้ปัญหาเบื้องต้น (ทดสอบครั้งที่ 2) 
“โอกาส” เบื้องหลังปัญหาและความสำเร็จ 
       มุมมองที่ 3 โอกาสอยู่หลังปัญหา 
มุ่งสู่การสร้างรูปแบบการทำงานที่มีความสุข 
       แรงบันดาลใจในการทำงานบันดาลสุข 
       สร้างเหตุและผลรวมถึงการรักในงานที่ทำ 
       กิจกรรม ปรับสมดุล

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกระดับ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม