หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารเครดิตอย่างมีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารเครดิตอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
นโยบายสินเชื่อ เป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจกำหนดขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นลูกหนี้การค้า มีความเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเครดิต การกำหนดวงเงินสินเชื่อ การให้เงื่อนไขชำระเงิน และวิธีการเก็บเงิน ต้องเก็บเงินให้ได้ตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสียหรือหนี้สูญ
นโยบายสินเชื่อและเครดิต ไม่ได้เป็นของฝ่ายเครดิตเท่านั้น แต่เป็นหลักเกณฑ์ที่องค์กรธุรกิจกำหนดขึ้นมา มีความสำคัญต่อธุรกิจทั้งระบบ ในระยะสั้นและระยะยาว ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจมีกำไรและเกิดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
เครดิตคอนโทรล ต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกับหลายหน่วยงาน ทั้งภายในองค์กร เช่น ฝ่ายบัญชี การเงิน ฝ่ายขาย ฝ่ายดูแลเอกสาร ฝ่ายคลังสินค้า เป็นต้น และภายนอกองค์กร เช่น ตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้าที่ได้รับการพิจารณาเครดิต
ทีมงานขายมักจะได้รับบทบาทในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร โดยการสร้างยอดขายให้สูงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนด เครดิตคอนโทรลคุณภาพ จะเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ เพราะจะเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนทีมขายในการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพ มีคุณภาพ มีความพร้อมในการทำธุรกิจร่วมกันกับบริษัท และสามารถชำระหนี้ได้ตามเวลาที่กำหนด เครดิตคอนโทรลที่ดี สามารถสื่อสาร เจรจาต่อรอง จูงใจ เข้าใจความต้องการของทีมขาย ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดเชิงลบให้เป็นเป็นเชิงบวก และทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คได้
เครดิตคอนโทรลคุณภาพ ไม่ยึดติดกับภาพความสำเร็จแบบเดิม จะมีการพัฒนาตัวเอง ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและต่อยอดจาก Fixed Mindset ให้เป็น ความสำเร็จแบบใหม่ด้วย Growth Mindset เสมอ มีการใช้การคิดวิเคราะห์ลูกค้า หาสาเหตุของปัญหา ก่อนการการแก้ปัญหาและตัดสินใจ เพื่อทำการแก้ปัญหาให้ตรงจุดและลดการแก้ปัญหาซ้ำซ้อน
การเรียนรู้และเข้าใจในคู่มือปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติเป็นอย่างดี ทำให้เครดิตคอนโทรลคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐาน ทั้งกับตนเอง และทีมขาย


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเครดิต และมีผลงานทางด้านจัดเก็บบัญชีลูกหนี้มากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การปรับตัว เปลี่ยนแปลงในการทำงานร่วมกับทีมขาย และมีการส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน
เพื่อสามารถบริหาร และสร้างมาตรฐานการตรวจสอบเครดิตอย่างมีคุณภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารและควบคุมสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ
          นโยบายสินเชื่อและเครดิต
          บทบาทและหน้าที่ของเครดิตคอนโทรล
          การบริหารความเสี่ยง ด้วย 5C’s
          หลักการควบคุมสินเชื่อและจุดอ่อนที่สร้างปัญหา
          การดำเนินการเก็บหนี้และการติดตามทวงถาม
          กิจกรรม : การเรียนรู้หลักการบริหารและควบคุมสินเชื่อ
การทำงานร่วมกับทีมขายอย่างเป็นทีมเวิร์ค
          พฤติกรรมของลูกหนี้ที่ไม่ได้มาตรฐานที่พนักงานขายควรรู้
          การสื่อสาร และการเจรจาต่อรองกับทีมขาย
          การจูงใจให้ทีมขายเห็นประโยชน์
          การทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกันในการดูแลลูกค้า
          Role Play : ฝึกปฏิบัติในการสื่อสาร จูงใจ และสามารถทำงานร่วมกับทีมขายได้ดี
ทักษะและการประยุกต์ใช้ในการบริหารเครดิต
          การเปลี่ยนกรอบความคิด Growth Mindset
          หลักการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน
          การมีหัวใจบริการร่วมกับทีมขายและลูกค้า
          การแก้ปัญหา และตัดสินใจ ในสถานการณ์ต่างๆ
          Workshop : การพัฒนาทักษะนักเครดิตคอนโทรลคุณภาพ
การสร้างมาตรฐานการตรวจสอบเครดิต
          เรียนรู้คู่มือปฏิบัติงาน (Procedure Manual)
          เรียนรู้วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction)
          แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับทีมขาย
          ปัญหาที่พบบ่อยในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมขาย
          การบริหารจัดการทีมกับการเปลี่ยนแปลง
          Case Study : การออกแบบมาตรฐานการตรวจสอบเครดิตในรูปแบบของตนเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยมุ่งไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองและนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          การบรรยายเนื้อหา
          การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
          Workshop สร้างสถานการณ์
          กรณีศึกษา จำลองสถานการณ์
          Role Play การแสดงบทบาทสมมติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตาม ธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม