หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 2 วัน
(Effective Time Management Techniques)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management Techniques)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
    "การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ" เป็นเรื่องพื้นฐานที่ฟังดูเหมือนง่าย แต่แท้จริงแล้วมันกลับเป็นรากของปัญหา (Root cause) ที่เราพบเจอในการทำงานทั่วไป เช่น ส่งงานไม่ทัน หรือใช้เวลาในการทำงานบางชิ้นเยอะเกินไปจนไปกระทบงานอื่นการทับซ้อนกันระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ทั้งหมดแล้วล้วนมาจากการบริหารเวลากันทั้งนั้น ดังนั้นหากสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน จนสามารถแก้บางปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการทำงานให้หมดไปได้ด้วยเช่นกัน

    "Effective time management" จึงเป็นหลักสูตรที่กล่าวถึงวิธีการบริหารเวลา การวางแผนในการทำงาน การเรียงลำดับความสำคัญ รวมถึงเทคนิคต่างๆในการจัดการกับงาน เครื่องมือในการบริหารเวลาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง รวมถึงหลักการ Work life balance ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถแบ่งเวลาระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงานได้ดี

วัตถุประสงค์
- เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารเวลาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการทำงาน (Good Result)
- เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการกำหนดเป้าหมาย ออกแบบแผนการทำงานและแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนงานเพื่อสู่เป้าหมาย
    เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดประเภทและลักษณะของงานเพื่อจัดลำดับงานได้ชัดเจนตามเป้าหมายของตัวเอง
    การจัดการกับข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในทุกรูปแบบอย่างชาญฉลาด (Information management)
    เพื่อสร้างทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการบริหารเวลาตามลำดับ ความสำคัญของงานที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
    เรียนรู้การบริหารเวลา (Time management) และวิธีนำไปใช้เพื่อให้เหมาะกับเป้าหมายของงานได้อย่างเหมาะสมเทคนิคในการจัดการกับงานประจำวัน เช่น งานเอกสาร อีเมลล์ต่างๆ รวมถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งรบกวนในการทำงาน เครื่องมือในการบริหารเวลา นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานอย่างไร
    หัวใจหลักของ Work life balance : สมดุลในการทำงาน และการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เกิด Productivity ทางบวก

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1
Session 1 : 9.00-10.30 น.
  1. เรียนรู้แนวความคิดเรื่องการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน
      คุณจัดสรรงาน และเวลาของคุณอย่างไร
      คุณบริหารชีวิตกับงานของคุณอย่างไร? เป้าหมาย แผนงาน การปฏิบัติ
      Workshop: คุณลักษณะของนักบริหารจัดการเวลา และงานที่ดี
      หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการบริหารเวลา
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
Break: 10.30-10.45 น.
Session 2 : 10.45-12.00 น.
   Time Management of Effective Work
      คุณสมบัติที่ดีของนักบริหารเวลา
      Time Management of Effective Work
      จัดลำดับความสำคัญด้วยแผนภูมิ 4 ช่อง
      Workshop เทคนิคการบริหารงานตามสำคัญ และ ความเร่งด่วนด้วย Eisenhower Matrix
Lunch : 12.00-13.00 น.
Session 3 : 13.00-14.30 น.
      Creativity of Time Management
      การจัดการเวลาบนความต่าง ของอุปนิสัย
      ความผิดพลาดในการใช้เวลา
       Workshop วิธีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานโดยการใช้เวลาในการสื่อสารน้อยลง มีความกระชับ ครบถ้วน
Break: 14.30-14.45 น.
Session 4: 14.45-16.00 น.
      เทคนิคการสร้างเวลาให้มากขึ้น
      กฎการใช้เวลา & กฎการนัดหมาย
      วินัย & เทคนิคการประชุม
       Workshop: กำหนดแผนงานตามลำดับความสำคัญของตัวเอง

วันที่ 2
Session 1 : 9.00-10.30 น.
   Activities of Time Management
      การวางแผนเวลา...To Do list
      Weekly Monthly & Yearly Goal Action Plan
      การตั้งเป้าหมาย SMART+D สู่ความสำเร็จ
      Activities of Time Management
Brea: 10.30-10.45 น.
Session 2: 10.45-12.00 น.
      วิเคราะห์ภาพรวมในการใช้เวลาของตนเอง ปัจจุบันเราจัดสรรงาน และบริหารชีวิตของเราอย่างไร?
      "Eat that Frog" กินกบตัวนั้นซะ! (Conceptual thinking of time management) โดยBrian Tracy
Lunch: 12.00-13.00 น.
Session 3: 13.00-14.30 น.
      Goal Setting for Wheel of Life (วางแผนเป้าหมายที่สมดุล ทั้ง 8 ด้าน)
      STREC (แบบฟอร์ม เทคนิคการเพิ่มคุณภาพงาน)
      Simplify (การทำให้ง่าย)
      Technology involved (การใช้เทคโนโลยี)
      Re-arrangement (การจัดลำดับใหม่)
      Eliminate (การขจัด)
      Combine (การรวม)
Break: 14.30-14.45 น.
Session 4: 14.45-16.00 น.
      เวลาทางกายภาพ (Physical Time) และทางจิตวิทยา (Psychological Time)
      Case study
      คุณค่าของเวลา (Time Value)
      เข้าใจภาษาเชิงบวกและการทำงานของภาษากับสมอง
      เทคนิคการแก้ปัญหา "ผัดวันประกันพรุ่ง"
      Workshop สร้างวินัยความสมดุลในชีวิตและการทำงานด้วย Work Life Balance
 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ "การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ" (Effective time management) และถาม-ตอบ (Q&A)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
   1. ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักรู้ในความสำคัญของเวลาในชีวิตและรู้เท่าทันการใช้เวลาของตนเอง
   2. ผู้เข้าอบรมมีความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ในการเพิ่มเวลาในชีวิตให้มากขึ้น มีแนวทางในการลดความสูญเสียเรื่องเวลา มีเป้าหมายและมีวินัยในการปฏิบัติงานสูงขึ้น
   3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเวลา มีความสามารถในการจัดอันดับความสำคัญในการทำงาน และมีทักษะในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล
   4. มีความแน่วแน่ ตั้งใจในการทำงาน มีสมาธิจนสามารถจดจ่อกับการทำงานถึงแม้จะเจอกับสิ่งรบกวน จนสามารถสร้าง Productivity ในการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น
   5. จัดลำดับความสำคัญของงานได้ (Prioritize tasks at work) เช่น ทำงานที่สำคัญและเร่งด่วนก่อนและไม่สูญเสียเวลาในการทำงานไปอย่างเปล่าประโยชน์
   6. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อการบริหารงานและบริหารเวลาในการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

รูปแบบการอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้
   1. เรียนรู้ด้วยศาสตร์บูรณาการ (Integral Learning)
   2. การเรียนรู้แบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique
   3. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)
   4. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
   5. เรียนรู้ด้วยกิจกรรม (Activity Based Learning) ที่ออกแบบให้ได้ฝึกทักษะ และแนวคิด ร่วมกันระหว่างผู้เรียน
   6. สื่อมัลติมีเดีย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม