หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์ - หลักสูตร 1 วัน

(Creative Meeting)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Management and Productivity / เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การประชุมร่วมกันย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี เพราะทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สามารถโต้แย้งและสรุปผลลัพธ์จากทีมงานได้อย่างครบถ้วน โดยพร้อมเพรียงกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วหลายคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประชุม ทำให้ผลลัพธ์ของการประชุมไม่ได้เป็นไม่ได้อย่างที่คาดหวังไว้ จึงมีคนไม่ค่อยอยากเข้าประชุมกันมากมาย 
การประชุมไม่มีคุณภาพเกิดจากหลายสาเหตุ แต่โดยรวมๆ แล้วมีปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้การประชุมล้มเหลว ดังนี้
       การขาดการเตรียมตัวของผู้เข้าประชุม
       การมุ่งที่เป้าหมายของตัวเองเพียงอย่างเดียว
       การสื่อสารที่ไม่ดี ทั้งร่างกายและคำพูด
       ความกลัวต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุม
       การไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประชุม
         เป็นต้น 
การพัฒนาเทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผู้นำการประชุม (ประธาน) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม โดยมุ่งความสำคัญไปที่การประชุมร่วมกัน จูงใจให้ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้นจากการประชุม ปรับทัศนคติที่ดีต่อการประชุม และพัฒนาวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างการประชุม ก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่าจากการประชุมได้แน่นอน 
องค์กรจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถ้าผู้บริหารให้ความสำคัญและสร้างเวทีการประชุมที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้นได้ โดยการทำให้บุคลากรภายในองค์กร มีเทคนิคการประชุมให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประชุมร่วมกันของทุกคนที่เกี่ยวข้อง (win:win) และจูงใจให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการประชุม และดำเนินการประชุมอย่างสร้างสรรค์ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดที่ดีในการบริหารการประชุมและการประชุมร่วมกับผู้อื่น โดยให้ความสำคัญที่การทำให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน 
เพื่อทำให้เห็นเทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์และสามารถพัฒนาเทคนิคของตัวเองได้ด้วยตัวเอง ให้นำไปปฏิบัติได้จริง 
 เพื่อจูงใจให้มีแนวทางในการพัฒนาคุณสมบัติหลักของผู้มีส่วนร่วมกับการประชุมที่ดีด้วยตัวเอง 
เพื่อสร้างให้ผู้เข้าฝึกอบรมพัฒนาการประชุมของตัวเองอย่างเหนือชั้นด้วย Style ที่เหมาะสมกับทีมงานและตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการประชุมอย่างสร้างสรรค์
       แก่นสำคัญของการประชุม
       คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการประชุมที่ดี
       ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การประชุมมีคุณค่า
       Workshop: กำหนดรูปแบบการประชุมของตัวเอง

เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์
       กำหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน
       วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคของการประชุม (หลุมพราง)
       ค้นหาทางเลือกที่เหมาะสม
       วางแผนการประชุมให้ครบถ้วน
       ดำเนินการประชุมตามเป้าหมาย
       ประเมินผลลัพธ์ด้วยแนวคิดเชิงบวกพัฒนาการประชุมอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติหลักของผู้ประชุม (ประธาน, ผู้เข้าร่วมประชุม) วินัยในการประชุม
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
       การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
       ความกล้าในการนำเสนอแนวคิด
       ความรับผิดชอบกับการประชุม
       สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการประชุม
       Workshop: คัดเลือกคุณสมบัติของตัวเองเพื่อการพัฒนา

การพัฒนาการประชุมอย่างเหนือชั้น
       กำหนดเป้าหมาย
       สร้างแรงจูงใจให้ทีมงานเตรียมพร้อม
       สร้างบรรยากาศการประชุมให้เหมาะสม
       การบริหารการประชุมอย่างมืออาชีพ
       การทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
       เทคนิคการจับประเด็นสำคัญๆ
       การสรุปผลลัพธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร 
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การประชุมwin winการบริหาร

แสดงความคิดเห็น