หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์ - หลักสูตร 1 วัน

(Creative Meeting)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Management and Productivity / เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การประชุมร่วมกันย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี เพราะทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สามารถโต้แย้งและสรุปผลลัพธ์จากทีมงานได้อย่างครบถ้วน โดยพร้อมเพรียงกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วหลายคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประชุม ทำให้ผลลัพธ์ของการประชุมไม่ได้เป็นไม่ได้อย่างที่คาดหวังไว้ จึงมีคนไม่ค่อยอยากเข้าประชุมกันมากมาย 
การประชุมไม่มีคุณภาพเกิดจากหลายสาเหตุ แต่โดยรวมๆ แล้วมีปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้การประชุมล้มเหลว ดังนี้
       การขาดการเตรียมตัวของผู้เข้าประชุม
       การมุ่งที่เป้าหมายของตัวเองเพียงอย่างเดียว
       การสื่อสารที่ไม่ดี ทั้งร่างกายและคำพูด
       ความกลัวต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุม
       การไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประชุม
         เป็นต้น 
การพัฒนาเทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผู้นำการประชุม (ประธาน) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม โดยมุ่งความสำคัญไปที่การประชุมร่วมกัน จูงใจให้ทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดขึ้นจากการประชุม ปรับทัศนคติที่ดีต่อการประชุม และพัฒนาวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างการประชุม ก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่าจากการประชุมได้แน่นอน 
องค์กรจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถ้าผู้บริหารให้ความสำคัญและสร้างเวทีการประชุมที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้นได้ โดยการทำให้บุคลากรภายในองค์กร มีเทคนิคการประชุมให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประชุมร่วมกันของทุกคนที่เกี่ยวข้อง (win:win) และจูงใจให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการประชุม และดำเนินการประชุมอย่างสร้างสรรค์ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดที่ดีในการบริหารการประชุมและการประชุมร่วมกับผู้อื่น โดยให้ความสำคัญที่การทำให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน 
เพื่อทำให้เห็นเทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์และสามารถพัฒนาเทคนิคของตัวเองได้ด้วยตัวเอง ให้นำไปปฏิบัติได้จริง 
 เพื่อจูงใจให้มีแนวทางในการพัฒนาคุณสมบัติหลักของผู้มีส่วนร่วมกับการประชุมที่ดีด้วยตัวเอง 
เพื่อสร้างให้ผู้เข้าฝึกอบรมพัฒนาการประชุมของตัวเองอย่างเหนือชั้นด้วย Style ที่เหมาะสมกับทีมงานและตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการประชุมอย่างสร้างสรรค์
       แก่นสำคัญของการประชุม
       คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการประชุมที่ดี
       ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การประชุมมีคุณค่า
       Workshop: กำหนดรูปแบบการประชุมของตัวเอง

เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์
       กำหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน
       วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคของการประชุม (หลุมพราง)
       ค้นหาทางเลือกที่เหมาะสม
       วางแผนการประชุมให้ครบถ้วน
       ดำเนินการประชุมตามเป้าหมาย
       ประเมินผลลัพธ์ด้วยแนวคิดเชิงบวกพัฒนาการประชุมอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติหลักของผู้ประชุม (ประธาน, ผู้เข้าร่วมประชุม) วินัยในการประชุม
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
       การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
       ความกล้าในการนำเสนอแนวคิด
       ความรับผิดชอบกับการประชุม
       สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการประชุม
       Workshop: คัดเลือกคุณสมบัติของตัวเองเพื่อการพัฒนา

การพัฒนาการประชุมอย่างเหนือชั้น
       กำหนดเป้าหมาย
       สร้างแรงจูงใจให้ทีมงานเตรียมพร้อม
       สร้างบรรยากาศการประชุมให้เหมาะสม
       การบริหารการประชุมอย่างมืออาชีพ
       การทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
       เทคนิคการจับประเด็นสำคัญๆ
       การสรุปผลลัพธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร 
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การประชุมwin winการบริหาร

แสดงความคิดเห็น