หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Appraisal Skill)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Management and Productivity / เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริการจัดการตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective) เป็นกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนดเป้าหมายร่วมกัน ตามวัตถุประสงค์ของงานในแต่ละหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถประเมิน และพัฒนาบุคลากรได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีมาตรฐานและสามารถวัดผลลัพธ์ได้จริง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานที่สำคัญ คือ การทำให้พนักงานสามารถมองเห็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน ดังนั้นควรมีทักษะการประเมินผลงาน (Appraisal Skill) ดังนี้
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การรับฟังอย่างตั้งใจ ให้เข้าใจทีมงาน (Active Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Coaching)
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี ต้องดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ก่อนที่จะให้ลงมือปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรมและมีความปรารถนาดี ให้บุคลากรเจริญเติบโต ดังนั้นการพัฒนาตามขีดความสามารถ (Competency) ของบุคลากร มี 4 ด้าน ดังนี้
       ความรู้ ความสามารถ (Knowledge)
       ทักษะและแนวทางปฏิบัติงาน (Skill)
       คุณลักษณะตามตำแหน่งหน้าที่ (Attribute)
       กรอบความคิดในการปฏิบัติงาน (Mindset)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการเข้าใจแก่นของการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ (MBO) จะได้นำผลลัพธ์มาใช้ในการประเมินได้ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจกระบวนการวัดผลลัพธ์และประเมินผลงานอย่างยุติธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด 
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการประเมินและพัฒนาทีมงานในเรื่องต่างๆ ตาม Style ตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กรอบความคิดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
       สำรวจแนวความคิดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
       ความหมายของการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ (Management by Objective)
      กระบวนการของการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ 
      เทคนิคการกำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       Workshop : สรุปแนวทางการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ 
กระบวนการปฏิบัติงานและประเมินผลลัพธ์
       กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
       มาตรฐานการวัดผลการปฏิบัติงาน 
       การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ 
       การประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ 
       Workshop : กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทักษะการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Appraisal Skill)
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การรับฟังอย่างตั้งใจให้เข้าใจทีมงาน (Active Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Coaching)
       Workshop : กำหนดเทคนิคการประเมินของตัวเอง 
       Role Playing : ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาบุคลากรตามวัตถุประสงค์เพื่อผลการปฏิบัติงาน
       การประเมินและพัฒนาที่ความรู้ (Knowledge)
       การประเมินและพัฒนาที่ทักษะ (Skill)
       การประเมินและพัฒนาที่คุณลักษณะ (Attribute)
       การประเมินและพัฒนาที่กรอบความคิด (Mindset)
       Workshop : กำหนดแนวทางการประเมินและพัฒนาของตัวเอง 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การประเมินผลการสื่อสารการพัฒนาบุคลากร

แสดงความคิดเห็น