หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การทำงานในยุคปัจจุบัน ยุคที่มีการแข่งขันการสูงมากขึ้น ต้องแข่งขันทั้งทางด้านราคา แข่งขันกันเพื่อให้ได้ลูกค้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย แต่การแข่งขันในอุตสาหกรรม ต่าง ก็ต้องมีแนวทางการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้ในสภาวะการแข่งขัน องค์กรไหน ไม่ได้มีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการแข่งขัน องค์กรเหล่านี้ นับวันที่จะต้องออกจากอุตสาหกรรมไป
   ดังนั้น การปรับตัว ปรับปรุงลักษณะงาน ในทุก ๆ ด้านขององค์กรจึงมีความจำเป็น โดยต้องทำให้พนักงานภายในองค์กรเอง จำต้องปรับปรุงทางด้าน mind set ทัศนคติเชิงบวก เป็นอันดับแรก หลังจากนั้น ค่อยดำเนินการปรับปรุง ระบบงานด้านอื่น ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตระหนักรู้ถึง Growth Mind Set ที่สำคัญต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
2. เพื่อให้เข้าใจตระหนักรู้ถึงคุณลักษณะที่สำคัญส่วนบุคคลที่มีต่อปรับปรุงตนเอง
3. เพื่อให้เข้าใจตระหนักรู้ถึงวินัย 5 ประการที่ต้องมีส่งผลต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่าไร
4. เพื่อให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงแนวความคิดทางด้าน Design Thinking มีผลต่อการพัฒนางานอย่างไร
5. เพื่อให้เข้าใจและตระหนักรู้การวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis) มีผลต่อการพัฒนางานอย่างไร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. หลุมพรางกับดักต่อการปรับปรุงและพัฒนางาน Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ทราบแนวความคิดเดิม ๆ อันเป็นหลุมพรางที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนางาน
2. Growth Mind Set คุณลักษณะอุปนิสัย ที่สำคัญ Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงคุณลักษณะอุปนิสัยที่สำคัญของตนเอง เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงตัวเอง เพื่อชีวิตของตนเอง และเพื่อการดำเนินงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
3. เทคนิควินัยห้าประการมุ่งสู่การปรับปรุงและพัฒนางาน Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงเทคนิคทางด้านวินัยอันนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานที่ทรงประสิทธิภาพ
4. DNA ที่สำคัญอันนำไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ Work Shop & Group Coaching ได้การตระหนักรู้และเข้าใจ DNA ที่สำคัญอันนำไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนางานที่เป็นเลิศและทรงประสิทธิภาพ
5. การวิเคราะห์กระบวนการ นำไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนางานได้มีประสิทธิภาพอย่างไร Work Shop & Group Coaching ได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจพื้นฐานของการวิเคราะห์กระบวนการการทำงาน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญนำไปสู่การปรับปรุง และการพัฒนางาน โดยนำแนวความคิด Growth Mind Set เทคนิควินัย และ DNA มาบูรณาการให้เห็นภาพอย่างชัดเจน
6. การตั้งเป้าหมาย มีผลต่อการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างไร Work Shop & Group Coaching ได้นำแนวความคิดการตั้งเป้าหมาย โดยแนวทาง OKRs มาเป็นทิศทางมุ่งสู่การปรับปรุงและการพัฒนางาน

แนวทางในการอบรม
50% บรรยาย
50% Work shop & Group Coaching โดยใช้แนวทาง Appreciative Inquiry , Positive Psychology

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

อาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายในองค์กรชั้นนำ เป็นวิทยากรอิสระ ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนางานการปรับปรุงงานGrowth Mind Set

แสดงความคิดเห็น