หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การปรับเปลี่ยนความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset) เป็นแนวทางที่มีประสิทธิผลมากที่สุด เพราะความเชื่อส่งผลไปถึงการกระทำ ตามวงจรพฤติกรรม
ความเชื่อ  ความคิด  ความรู้สึก  การกระทำ
 การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) จะช่วยทำให้สามารถปรับเปลี่ยนความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset) ได้ง่าย และสามารถบริหารจัดการได้ตามที่ตัวเองต้องการ เพราะปัจจุบันพฤติกรรมของเราเกิดขึ้นจากการโต้ตอบกับสิ่งเร้าด้วยวิธีการเดิมๆ จนกลายเป็นพฤติกรรม ถ้าสามารถปรับเปลี่ยนสมองของตัวเองได้ ก็จะทำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
 เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (Neuro Linguistic Programming : NLP) เป็นการปรับเปลี่ยนการทำงานของสมองตามที่ตัวเองต้องการ ช่วยทำให้การกระทำและพฤติกรรมของเราดีขึ้น เพราะปรับเปลี่ยนที่จิตใต้สำนึก (Sub-Conscious) ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนจะเกิดความยั่งยืนกว่าการปรับเปลี่ยนวิธีการเพียงอย่างเดียว
 การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP สามารถทำให้ Mindset ของเราปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่ สิ่งที่เราต้องการได้มากกว่า ปล่อยให้ตัวเองคล้อยตามสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดความสุขและบรรลุความสำเร็จได้ตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับ ความเชื่อที่มีผลกับพฤติกรรม (Mindset) ของตัวเองแล้วประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (NLP) ได้อย่างมีประสิทธิผลให้กับปรับเปลี่ยน Mindset ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการปรับเปลี่ยน Mindset ของตัวเองด้วยเทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเองได้ง่ายๆ สามารถนำไปใช้ได้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset)
      สำรวจแนวความคิดของตัวเองในเรื่องต่างๆ
      หลักการทำงานของสมอง (Brain Working)
      แนวความคิดเกี่ยวกับความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset)
      Workshop : สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของตัวเอง
 การปรับเปลี่ยนแนวความเชื่อ ความคิด และความรู้สึก ด้วยตัวเอง
      หลักจิตวิทยาเบื้องต้น
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบกับเหตุการณ์ต่างๆ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      Workshop : แนวทางการเอาชนะหลุมพราง
      กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
 เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP
      เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อกับสมอง (NLP)
      การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่าง (สนุกๆ)
      เทคนิคการปรับเปลี่ยนตัวเองด้วย NLP
      กิจกรรมย่อย : การใช้ NLP กับตัวเอง
      Workshop : การออกแบบโปรแกรม NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ
 การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยการปรับ Mindset
      การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง
      การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับสถานการณ์ต่างๆ
      การบริหารข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง
      การสร้างพลังในการพิชิตเป้าหมายของตัวเอง
      Workshop : กำหนดสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติด้วยตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing