หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การปรับเปลี่ยนความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset) เป็นแนวทางที่มีประสิทธิผลมากที่สุด เพราะความเชื่อส่งผลไปถึงการกระทำ ตามวงจรพฤติกรรม
ความเชื่อ  ความคิด  ความรู้สึก  การกระทำ
 การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) จะช่วยทำให้สามารถปรับเปลี่ยนความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset) ได้ง่าย และสามารถบริหารจัดการได้ตามที่ตัวเองต้องการ เพราะปัจจุบันพฤติกรรมของเราเกิดขึ้นจากการโต้ตอบกับสิ่งเร้าด้วยวิธีการเดิมๆ จนกลายเป็นพฤติกรรม ถ้าสามารถปรับเปลี่ยนสมองของตัวเองได้ ก็จะทำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
 เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (Neuro Linguistic Programming : NLP) เป็นการปรับเปลี่ยนการทำงานของสมองตามที่ตัวเองต้องการ ช่วยทำให้การกระทำและพฤติกรรมของเราดีขึ้น เพราะปรับเปลี่ยนที่จิตใต้สำนึก (Sub-Conscious) ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนจะเกิดความยั่งยืนกว่าการปรับเปลี่ยนวิธีการเพียงอย่างเดียว
 การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP สามารถทำให้ Mindset ของเราปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่ สิ่งที่เราต้องการได้มากกว่า ปล่อยให้ตัวเองคล้อยตามสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดความสุขและบรรลุความสำเร็จได้ตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับ ความเชื่อที่มีผลกับพฤติกรรม (Mindset) ของตัวเองแล้วประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (NLP) ได้อย่างมีประสิทธิผลให้กับปรับเปลี่ยน Mindset ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการปรับเปลี่ยน Mindset ของตัวเองด้วยเทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเองได้ง่ายๆ สามารถนำไปใช้ได้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset)
      สำรวจแนวความคิดของตัวเองในเรื่องต่างๆ
      หลักการทำงานของสมอง (Brain Working)
      แนวความคิดเกี่ยวกับความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset)
      Workshop : สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของตัวเอง
 การปรับเปลี่ยนแนวความเชื่อ ความคิด และความรู้สึก ด้วยตัวเอง
      หลักจิตวิทยาเบื้องต้น
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบกับเหตุการณ์ต่างๆ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      Workshop : แนวทางการเอาชนะหลุมพราง
      กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
 เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP
      เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อกับสมอง (NLP)
      การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่าง (สนุกๆ)
      เทคนิคการปรับเปลี่ยนตัวเองด้วย NLP
      กรณีศึกษา : การใช้ NLP กับตัวเอง
      Workshop : การออกแบบโปรแกรม NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ
 การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
      หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
      อุปสรรคของการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
      หลักการที่สำคัญเกี่ยวกับ NLP
      กิจกรรมย่อย : สร้างการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม
      Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      หลักการที่สำคัญของการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      การเข้าใจพฤติกรรมคนในทีม
      การสร้างทีมเวิร์คทีมในผัน
      Workshop : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
 การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยการปรับ Mindset
      การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง
      การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับสถานการณ์ต่างๆ
      การบริหารข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง
      การสร้างพลังในการพิชิตเป้าหมายของตัวเอง
      Workshop : กำหนดสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติด้วยตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง  

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ