คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP

หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Thinking / เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การปรับเปลี่ยนความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset) เป็นแนวทางที่มีประสิทธิผลมากที่สุด เพราะความเชื่อส่งผลไปถึงการกระทำ ตามวงจรพฤติกรรม
ความเชื่อ  ความคิด  ความรู้สึก  การกระทำ
 การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) จะช่วยทำให้สามารถปรับเปลี่ยนความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset) ได้ง่าย และสามารถบริหารจัดการได้ตามที่ตัวเองต้องการ เพราะปัจจุบันพฤติกรรมของเราเกิดขึ้นจากการโต้ตอบกับสิ่งเร้าด้วยวิธีการเดิมๆ จนกลายเป็นพฤติกรรม ถ้าสามารถปรับเปลี่ยนสมองของตัวเองได้ ก็จะทำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
 เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (Neuro Linguistic Programming : NLP) เป็นการปรับเปลี่ยนการทำงานของสมองตามที่ตัวเองต้องการ ช่วยทำให้การกระทำและพฤติกรรมของเราดีขึ้น เพราะปรับเปลี่ยนที่จิตใต้สำนึก (Sub-Conscious) ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนจะเกิดความยั่งยืนกว่าการปรับเปลี่ยนวิธีการเพียงอย่างเดียว
 การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP สามารถทำให้ Mindset ของเราปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่ สิ่งที่เราต้องการได้มากกว่า ปล่อยให้ตัวเองคล้อยตามสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดความสุขและบรรลุความสำเร็จได้ตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับ ความเชื่อที่มีผลกับพฤติกรรม (Mindset) ของตัวเองแล้วประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (NLP) ได้อย่างมีประสิทธิผลให้กับปรับเปลี่ยน Mindset ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการปรับเปลี่ยน Mindset ของตัวเองด้วยเทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเองได้ง่ายๆ สามารถนำไปใช้ได้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset)
      สำรวจแนวความคิดของตัวเองในเรื่องต่างๆ
      หลักการทำงานของสมอง (Brain Working)
      แนวความคิดเกี่ยวกับความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset)
      Workshop : สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของตัวเอง
 การปรับเปลี่ยนแนวความเชื่อ ความคิด และความรู้สึก ด้วยตัวเอง
      หลักจิตวิทยาเบื้องต้น
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบกับเหตุการณ์ต่างๆ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      Workshop : แนวทางการเอาชนะหลุมพราง
      กรณีศึกษา : การเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
 เทคนิคการปรับ Mindset ด้วย NLP
      เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อกับสมอง (NLP)
      การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่าง (สนุกๆ)
      เทคนิคการปรับเปลี่ยนตัวเองด้วย NLP
      กรณีศึกษา : การใช้ NLP กับตัวเอง
      Workshop : การออกแบบโปรแกรม NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ
 การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
      หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
      อุปสรรคของการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
      หลักการที่สำคัญเกี่ยวกับ NLP
      กิจกรรมย่อย : สร้างการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม
      Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      หลักการที่สำคัญของการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      การเข้าใจพฤติกรรมคนในทีม
      การสร้างทีมเวิร์คทีมในผัน
      Workshop : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
 การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยการปรับ Mindset
      การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง
      การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับสถานการณ์ต่างๆ
      การบริหารข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง
      การสร้างพลังในการพิชิตเป้าหมายของตัวเอง
      Workshop : กำหนดสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติด้วยตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง  

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : วงจรพฤติกรรมBrain WorkingMindset

แสดงความคิดเห็น