หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษให้โดนใจ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษให้โดนใจ

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยพื้นฐานที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นภาษาสากลในโลกยุคไร้พรมแดนเช่นในปัจจุบัน ซึ่งในประเทศไทยนั้นความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษนั้นถือว่ายังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำซึ่งภายในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมอาเซียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น 
   อีกทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญคือทักษะด้านการนำเสนอ เพราะเป็นทักษะที่ใช้เพื่อเสนองานแสดงข้อมูลหรือ แนวความคิด เพื่อให้ผู้ฟังหรือลูกค้าเข้าใจข้อมูลได้อย่างชัดเจน ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ, พนักงานใหม่ที่เพิ่งเริ่มงานหรือเป็นผู้บริหารระดับสูง คุณจำเป็นต้องมีทักษะการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพให้พร้อมกับทุกโอกาสที่คุณอาจจำเป็นต้องเป็นตัวแทนของกลุ่ม, แผนกหรือบริษัทเพื่อนำเสนองาน 
   เมื่อนำทักษะที่จำเป็นทั้งสองมาผนวกกันเป็นหลักสูตร “เทคนิคการพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษให้โดนใจ” หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับในองค์กรหรือผู้ที่สนใจจะนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ เพราะหลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในองค์กร ในทุกโอกาสที่ต้องนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ,ประทับใจและที่สำคัญโดนใจผู้ฟัง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการพื้นฐานในการนำเสนอ
2. ให้ผู้อบรมสามารถเตรียมข้อมูลในการนำเสนอและสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับการนำเสนอได้
3. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ประโยคสำนวนและคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษในการนำเสนอได้
4. ผู้อบรมยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอด้วยภาษาไทยได้เช่นกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการเก้าอี้สามขาของพื้นฐานการนำเสนอ 
   1.Physical Messages
       Posture
       Eye Contact
       Gesture 
       Voice Inflection 
   2.Visual Messages
       Effective Visuals
       Explaining Visuals
       Phrases to Explain Chart 
   3.Story Messages 
       Introduction 
       Body 
       Conclusion 
การนำเสนอประเภทต่างๆ
       Informative Speech
       Layout Speech 
       Demonstration Speech
English Phrases and Vocabulary
       Greeting 
       Self Introduction
       Useful Vocabulary for Presentation

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม