หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการพัฒนาทักษะ การเป็นวิทยากรภายในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Train The Trainer Skill & Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการพัฒนาทักษะ การเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Train The Trainer Skill & Development)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
      นักฝึกอบรม  เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจในเนื้อหาและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน หลายท่านอาจเคยประสบกับปัญหาเมื่อได้รับมอบหมายให้ต้องทำสอนงานให้ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน ทำให้ตนเองรู้สึกวิตกกังวล    เกิดความเครียดถึงขนาดนอนไม่หลับข้ามคืน เพราะไม่ว่ารู้ตนเองจะเริ่มต้นเตรียมตัวอย่างไรดี จึงส่งผลให้การเป็นนักฝึกอบรมประสบกับความล้มเหลว ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เมื่อท่านได้ผ่านกระบวนการฝึกฝนจากประสบการณ์ตรง กับ หลักสูตร Train The Trainer Skill & Development การเป็นนักฝึกอบรมอย่างมืออาชีพสำหรับท่านจะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของนักฝึกอบรมในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนักฝึกอบรมให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายองค์กร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนทักษะการพัฒนาตนเองในการทำหน้าที่เป็นผู้นำการฝึกอบรม ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาของการฝึกอบรม และนำไปปฏิบัติงานจริงอย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิคและวิธีการในการพัฒนาตนสู่การเป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพภายในองค์กร นำสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงภายหลังการฝึกอบรม

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
บทบาทและหน้าที่สำคัญของนักฝึกอบรม
การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาตนเองในการเป็นนักฝึกอบรม
     - เตรียมพร้อมด้านบุคลิกภาพ
     - เตรียมพร้อมด้านเนื้อหา
     - เตรียมพร้อมด้านจิตใจ
คุณลักษณะของนักฝึกอบรมภายในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
หลักการพัฒนาการพูดสู่การเป็นนักฝึกอบรม
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและอารมณ์ขัน ให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ
การพัฒนาวิธีการฝึกอบรมในแต่ประเภทให้เกิดผลสำเร็จ
     - การอบรมในรูปแบบของการบรรยาย
     - การอบรมในรูปแบบของการสาธิต
     - การอบรมในรูปแบบถาม - ตอบ
เคล็ดลับการพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อเป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพ
     - นักฝึกอบรมกับสุภาษิตและคำประพันธ์
     - นักฝึกอบรมกับกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคคล
     - นักฝึกอบรมกับนิทานและเพลง
เครื่องมือวัดความสำเร็จของนักฝึกอบรม
Workshop ฝึกปฏิบัติ การพัฒนาตนเองสู่นักฝึกอบรมมืออาชีพ
     - เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาตนในการเป็นนักฝึกอบรม
     - เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและอารมณ์ขัน
     - เทคนิคการพัฒนาวิธีการฝึกอบรมให้เกิดผลสำเร็จ
     - เทคนิคการพัฒนาตนเองเป็นผู้นำกิจกรรมในการอบรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม