หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการยกระดับ 5ส สำหรับการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

(Techniques for elevating 5S for a professional evaluation)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เทคนิคการยกระดับ 5ส สำหรับการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        การทำกิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นและส่งเสริมยกระดับกระบวนการทำงานให้ง่ายขึ้น เพิ่มคุณภาพของงานให้มีคุณภาพ 5ส สามารถส่งเสริมทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมโดยเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมายังพนักงาน และเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ส่งเสริมในเรื่องผลผลิตในกิจกรรมต่างๆเช่น TQM, OCC, Kaizen และในส่วนกิจกิจกรรมอื่นด้วย การทำ 5ส นั้นจะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องมีการตรวจประเมินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ การตรวจพื้นที่นั้นผู้ตรวจประเมินจะต้องมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจเทคนิคการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส อย่างถูกวิธี
        หลักสูตร เทคนิคการยกระดับ 5ส สำหรับการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพ เน้นกระบวนการออกแบบการตรวจที่ง่าย รวมถึงวิธีการพูดและสื่อสารไปยังผู้ถูกตรวจประเมินโดยเน้นเทคนิคเรื่องของการสื่อสารเข้าไปเพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือจากผู้ตรวจได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักของการตรวจ การให้คะแนน การเสนอข้อปรับปรุง รวมทั้งการใช้เทคนิคการสื่อสารเพื่อให้การตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้กลุ่มผู้เรียนนำเทคนิคและวิธีการต่างๆของ ส แต่ละตัวนำประยุกต์และปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ทำไมจะต้องมีการตรวจประเมินผลของการทำ 5ส
2. คุณสมบัติที่ดีของกรรมการผู้ตรวจประเมิน 5ส
3. การใช้หลักการ Coaching Game เพื่อสร้าง Passion ในการตรวจประเมิน 5ส
4. Workshop 1 กิจกรรม Coaching Game เพื่อดึงศักยภาพของตนเองมาใช้
5. ขั้นตอนการตรวจ 3 ระดับที่จำเป็นต้องรู้
        a. Self Audit
        b. Committee Audit
        c. Top Management Audit
6. Workshop 2 กิจกรรมการตรวจประเมิน 3 ระดับ
7. แบบฟอร์มหรือเอกสารที่จำเป็นในการตรวจแต่ละขั้นตอน
8. กระบวนการตรวจประเมินและติดตามในแต่ละระดับของพื้นที่
9. การสร้างระบบการตรวจประเมิน 5ส และเกณฑ์การให้คะแนน
10. Workshop 3 กิจกรรมการระบบการตรวจสอบ
11. การสร้าง Motivation การส่งเสริมเพิ่มนโยบายด้วยการจูงใจพื้นที่ 5ส ในระดับคะแนนที่แตกต่างกัน
12. Workshop 4 กรณีศึกษาตัวอย่างการตรวจประเมิน 5ส พร้อมนำเสนอ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน
หัวหน้างาน
ผู้ที่รับผิดชอบในการตรวจประเมิน 5ส

รูปแบบการเรียนรู้
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : 5สการตรวจประเมินการตรวจประเมิน

แสดงความคิดเห็น