หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในสำนักงานด้วย Lean Concept - หลักสูตร 1 วัน

(Lean Concept)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Other / เทคนิคการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในสำนักงานด้วย Lean Concept

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   เนื่องด้วยปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอย และมีการแข่งขันด้านการตลาดอย่างรุนแรง ดังนั้นการทำกำไรด้วยการเพิ่มยอดขายจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก แต่ธุรกิจก็สามารถทำกำไรจากการลดต้นทุนด้วยการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการการทำงาน ด้วย Lean Office concept ซึ่งเป็นเทคนิคการลดต้นทุนด้วยการขจัดความสูญเปล่าที่ได้ผล โดยที่ทางองค์กรยังคงรักษาระดับคุณภาพของการให้บริการได้ ผลกระทบที่สำคัญคือจะทำให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพได้ และเพิ่มรายได้ได้อย่างมีนัยสำคัญ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ Lean office concept เบื้องต้น 
2. เพื่อทราบความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการการทำงาน และการให้บริการ 
3. เพื่อทราบเครื่องมือที่สำคัญเพื่อใช้ในการกระบวนการ Lean 
4. เพื่อทราบแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ในหลักการของ lean
5. เพื่อทราบแนวทางในลดภาระค่าใช้จ่าย และต้นทุนบริการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ปรับกระบวนทัศน์ Mind set ของผู้เข้าอบรมในการเพิ่มผลบริการและการลดค่าใช้จ่าย 
2. Lean office concept 
3. ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการการทำงานและการให้บริการ 
4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้น 
5. กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า และกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า 
6. Value Stream Mapping (IVSM) 
7. 5ส 8. Kaizen 9. Visual Management 
10. Work Shop ด้วยแนวทาง Appreciative Inquiry (AI) เพื่อให้เกิดการคิดเชิงบวกในการลดภาระค่าใช้จ่ายและการลดต้นทุนบริการ

แนวทางในการอบรม
 อบรมแนวความคิด 50%
 Work shop 50% ด้วยแนวทาง AI


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับหัวหน้า
 ผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

อาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายในองค์กรชั้นนำ เป็นวิทยากรอิสระ ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ลีนการเพิ่มผลบริการการบริหาร

แสดงความคิดเห็น