หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย-JST - หลักสูตร 1 วัน

(JOB SAFETY ANALYSIS)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย-JST

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย เป็นวิธีการค้นหาสภาพอันตรายที่มีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน และ กำหนดมาตรป้องกันเหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์งานที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ หรือรุนแรง และมีขั้นตอนทำงานที่ยุ่งยาก
ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จึงเน้นสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการทั้งหมด เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ อย่างเฉพาะเจาะจงให้กับหัวหน้างาน ผู้จัดการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในกาทำงานระดับวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนด และปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานอย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจขึ้นเกี่ยวกับงาน อันตราย และวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยมากขึ้น
4. ทำให้มีแนวคิดในการปรับปรุงสภาพการทำงาน วิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากขึ้น เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ และเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร

หัวข้อการบรรยาย
หลักในการทำงานให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ( ZERO ACCIDENT )
องค์กรทุกๆองค์กรคาดหวังอะไร จากการทำงานของพนักงาน
การทำงานด้วยใจ กับการทำงานด้วยใจไม่รัก
ความหมายและคำจำจัดความด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย Incident , Near miss , Accident
ความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ ( Accident )
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
การค้นหาอันตราย และการหาแนวทางการป้องกันแก้ไข ปรับปรุง
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA )
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ว่ามีกิจกรรมใดบ้าง ? และจะต้องปฏิบัติอย่างไร ?
หลักการแก้ไขปัญหาขจัดหรือลดอันตราย 3 ทาง
บันได 4 ขั้น ของ JSA
     อบรม สัมมนา เลือกงาน (Select) ที่จะทำการวิเคราะห์
     อบรม สัมมนา แตกงาน (Step) ที่จะวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอน
     อบรม สัมมนา ค้นหาอันตราย (Identify) ที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอน
     อบรม สัมมนา พัฒนา (Develop) เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหา
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ( Safety Standard Operation Procedure : SSOP ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ
     อบรม สัมมนา ก่อนปฏิบัติงาน
     อบรม สัมมนา ขณะปฏิบัติ
     อบรม สัมมนา หลังปฏิบัติงาน
Workshop : กิจกรรมกลุ่มย่อย

รูปแบบการการอบรม
บรรยาย 40 % Workshop 60 %

กลุ่มผู้เข้าอบรม
ผู้บริหาร ผจก. หน.แผนก หน.งาน วิศวกร / จป. / จนท. และพนักงานทุกหน่วยงาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ วินัย ดวงใจ
กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : SafetyJSTความปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น