หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Analysis Manpower and planning efficiently)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ (Analysis Manpower and planning efficiently)

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

(วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
จากผลสำรวจปัญหาด้าน HRM พบว่าปัญหาสูงสุด 2 อันดับแรกก็คือ การสรรหาพนักงานมีแนวโน้มหายากขึ้น และการขาดการวางแผนอัตรากำลัง ซึ่งผลการสำรวจยังบอกอีกว่าทั้ง 2 ปัญหานี้ มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกันกับปีก่อนหน้า นั่นหมายความว่า ในสถานะการณ์ปัจจุบัน ประเทศเทศไทยกำลังอยู่ในยุคของการขาดแคลนแรงงาน และจะมีแนวโน้มเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต หากพิจารณาจากข้อมูลประชากรศาสตร์ของประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสม และรองรับกับสถานะการณ์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนกำลังคน และเทคนิคในการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างมีระบบ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์อัตรากำลังในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายและความสำคัญของการวางแผนกำลังคน
ความเชื่อมโยงแผนกำลังคน กับ แผนกลยุทธ์ขององค์กร
การวิเคราะห์และทบทวนภาระกิจองค์กร เพื่อกระจายภาระกิจสู่หน่วยงานต่างๆ
ขั้นตอนและวิธีการวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
กระบวนการ Strategic Management เพื่อการวิเคราะห์อัตรากำลังคนระดับองค์กร
       เทคนิคเชิงปริมาณ
       เทคนิคเชิงคุณภาพ
       Benchmarking
การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดตัวชี้วัดงานและคุณสมบัติ (Specification) ที่เหมาะสม
เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังคนทั้งด้าน Demand และ Supply
       การใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์ (Judgmental Methods)
       การใช้หลักทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Methods)
       การใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods)
เกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากำลังคนภายในหน่วยงาน
การบริหารแผนกำลังคนใน 3 สถานะการณ์ (คนเกิน คนขาด และพอดี)
การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนในงานที่มีลักษณะเฉพาะ
       กรณีสายงานขาย
          - เทคนิควิธีใช้งบประมาณฝ่ายขายเป็นฐาน
          - เทคนิควิธีคำนวณปริมาณงานเป็นฐาน
          - เทคนิควิธีใช้กำไรส่วนเพิ่มเป็นฐาน
       กรณีสายการผลิต เพื่อให้มีอัตรากำลังที่เหมาะสมตามแผนการผลิต
          - ความสัมพันธ์ระหว่างแผนการผลิตกับอัตรากำลังคน
          - โครงสร้างต้นทุนการผลิต
          - Level Production with overtime and subcontract
          - Chase Plan
          - Level Production with back order as need
          - การวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนผลิต
          - การหาจุดเพิ่ม (ลด) อัตรากำลังคน และต้นทุนแรงงานที่แหมาะสม
การควบคุมอัตรากำลัง
การจัดการกับอัตรากำลังคนที่ด้อยคุณภาพ
แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกำลังคนในปัจจุบันและอนาคต

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
การวิเคราะห์งานโดยใช้ข้อมูลงานของบริษัทลูกค้า
การวิเคราะห์ภาระงานตามแผนกลยุทธ์องค์กรของบริษัทลูกค้า
การิเคราะห์อัตรากำลังคนของแต่ละหน่วยงานตามข้อมูลจริง

แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
อภิปรายกลุ่ม
Case Study และ Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม