หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Manpower Analysis and Planning)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Other / เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   จากผลสำรวจปัญหาด้าน HRM ล่าสุด พบว่าปัญหาสูงสุด 2 อันดับแรกก็คือ การสรรหาพนักงานมีแนวโน้มหายากขึ้น และการขาดการวางแผนอัตรากำลัง ซึ่งผลการสำรวจยังบอกอีกว่าทั้ง 2 ปัญหานี้ มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกันกับปีก่อนหน้า นั่นหมายความว่า ในสถานะการณ์ปัจจุบัน ประเทศเทศไทยกำลังอยู่ในยุคของการขาดแคลนแรงงาน และจะมีแนวโน้มเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต หากพิจารณาจากข้อมูลประชากรศาสตร์ของประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสม และรองรับกับสถานะการณ์ดังกล่าว หลักสูตรนี้จึงจำเป็นต่อทุกกิจการที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนกำลังคน และเทคนิคในการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างมีระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์อัตรากำลังในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายและความสำคัญของการวางแผนกำลังคน 
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกำลังคน กับ แผนกลยุทธ์องค์การ 
ขั้นตอนและวิธีการวางแผนกำลังคน 
เทคนิคในการวิเคราะห์อัตรากำลัง

        เทคนิคเชิงปริมาณ 
       เทคนิคเชิงคุณภาพ
       Benchmarking 

วิธีการในการวิเคราะห์อัตรากำลัง
       การใช้ดุลพินิจในการวิเคราะห์ (Judgmental Methods) 
       การใช้หลักทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Methods) 
       การใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods)
 
เกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากำลังในหน่วยงาน 
การบริหารแผนกำลังคนในองค์กร 
การบริหารจำนวนแรงงานให้เหมาะสม กรณีตัวอย่างสายการผลิต สายงานขาย 
แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกำลังคนในปัจจุบันและอนาคต


ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop : โจทย์ฝึกหัดวิเคราะห์อัตรากำลังกรณีต่างๆ 
 Workshop : โจทย์การบริหารอัตรากำลังสายการผลิตและสายการขาย 

แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 
อภิปรายกลุ่ม 
กรณีศึกษา (Case Study) และ Workshop

    แชร์            แชร์  

อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การวางแผนการบริหารHRM

แสดงความคิดเห็น