หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน - หลักสูตร 1 วัน

(Problem Saving and Data Analysis)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          ปัญหา (Problem) คือ สถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากภายในหน่วยงาน เช่น ปัญหาจากกระบวนการทำงาน ปัญหาจากคน ทุกๆปัญหานั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงในการผลิตสินค้าหรือการบริการ แน่นอนในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสิ่งที่ตามมาคือ ต้นทุนที่สูงขึ้น (Cost) ผู้ที่มีหน้ารับผิดชอบโดยตรงคงหนีไม่พ้น พนักงานหน้างาน (Operators) และหัวน้างานในแต่ละแผนก (Leader) เพราะคนสองกลุ่มนี้จะเข้าใจในปัญหาหน้างานได้ดีที่สุด
          ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาหน้างานนั้นจะต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยผ่านกระบวนการคิดหาสาเหตุ (Idea finding) การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis (RCA) ที่มาของปัญหาต่างๆ จากสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution finding) เพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Mouule 1 ต้องเริ่มคิดวางแผน และทราบถึงปัญหาก่อนจึงจะหาแนวทางไขปัญหา
      อบรม สัมมนา ปัญหาคืออะไร
      อบรม สัมมนา ประเภทของปัญหา
      อบรม สัมมนา ใครมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา?
      อบรม สัมมนา สไตล์ผู้นำแต่ละประเภท
Mouule 2 การวินิจฉัยสาเหตุของปัญหา การเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา
      อบรม สัมมนา การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันของงาน
      อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญกับหน้างาน 3 Gen (GENBA,GENBUTSU,GENJISU)
      อบรม สัมมนา ประเภทเครื่องมือ เช่น 5W1H,Why-Why analysis, Work flow analysis,7 QC tools
      อบรม สัมมนา Workshop การค้นหาและคัดเลือกปัญหาและเลือกข้อมูล
      อบรม สัมมนา Workshop ฝึกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และนำปัญหานั้นไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ
Mouule 3 การตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล (Implement)
      อบรม สัมมนา การเขียนโครงการเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ และการนำเสนอโครงการ
      อบรม สัมมนา แนวทางของการตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา การติดตามงานโดยใช้ PDCA
      อบรม สัมมนา Workshop แนวทางการตัดสินใจในโครงการที่จะแก้ไขปัญหา

รูปแบบการการอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ หัวหน้างาน หัวหน้าทีม ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคิดและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การแก้ปัญหาProblem Savingเทคนิคการวิเคราะห์

แสดงความคิดเห็น