หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน - หลักสูตร 1 วัน
(Problem Saving and Data Analysis)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Saving and Data Analysis)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
          ปัญหา (Problem) คือ สถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากภายในหน่วยงาน เช่น ปัญหาจากกระบวนการทำงาน ปัญหาจากคน ทุกๆปัญหานั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงในการผลิตสินค้าหรือการบริการ แน่นอนในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสิ่งที่ตามมาคือ ต้นทุนที่สูงขึ้น (Cost) ผู้ที่มีหน้ารับผิดชอบโดยตรงคงหนีไม่พ้น พนักงานหน้างาน (Operators) และหัวน้างานในแต่ละแผนก (Leader) เพราะคนสองกลุ่มนี้จะเข้าใจในปัญหาหน้างานได้ดีที่สุด
          ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาหน้างานนั้นจะต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยผ่านกระบวนการคิดหาสาเหตุ (Idea finding) การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis (RCA) ที่มาของปัญหาต่างๆ จากสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution finding) เพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Mouule 1 ต้องเริ่มคิดวางแผน และทราบถึงปัญหาก่อนจึงจะหาแนวทางไขปัญหา
      อบรม สัมมนา ปัญหาคืออะไร
      อบรม สัมมนา ประเภทของปัญหา
      อบรม สัมมนา ใครมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา?
      อบรม สัมมนา สไตล์ผู้นำแต่ละประเภท
Mouule 2 การวินิจฉัยสาเหตุของปัญหา การเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา
      อบรม สัมมนา การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันของงาน
      อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญกับหน้างาน 3 Gen (GENBA,GENBUTSU,GENJISU)
      อบรม สัมมนา ประเภทเครื่องมือ เช่น 5W1H,Why-Why analysis, Work flow analysis,7 QC tools
      อบรม สัมมนา Workshop การค้นหาและคัดเลือกปัญหาและเลือกข้อมูล
      อบรม สัมมนา Workshop ฝึกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และนำปัญหานั้นไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ
Mouule 3 การตัดสินใจ และการติดตามประเมินผล (Implement)
      อบรม สัมมนา การเขียนโครงการเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ และการนำเสนอโครงการ
      อบรม สัมมนา แนวทางของการตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา การติดตามงานโดยใช้ PDCA
      อบรม สัมมนา Workshop แนวทางการตัดสินใจในโครงการที่จะแก้ไขปัญหา

รูปแบบการการอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ หัวหน้างาน หัวหน้าทีม ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคิดและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม