หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างการ์ดการสอนของตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching Card)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างการ์ดการสอนของตัวเอง (Coaching Card)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำให้ผู้อื่นคิดได้ด้วยตัวเองมีหลายวิธี เช่น
       การใช้คำถามเปิดเชิงบวก กระตุ้นให้คิด (Coaching Questions)
       การบอกเล่าเรื่องราว (Story Telling/Metaphor) สร้างแนวคิดดีๆ
       การใช้หนังสือ บทความ สร้างแง่คิดแบบเชื่อมโยง
       การใช้รูปแบบ รูปทรง วงจร สร้างแนวความคิดใหม่ๆ การนำประเด็นสำคัญของการสร้างแนวความคิดให้ผู้อื่นมาจัดทำเป็นการ์ด (Card) เพื่อทำให้โค้ชชี่ได้จินตนาการ ประกอบกับกระบวนการโค้ชจะทำให้โค้ชชี่แนวความคิดใหม่ๆได้ด้วยตัวเอง เรียกว่า “การโค้ชด้วยการ์ด (Coaching Card)
การโค้ช (coaching) เป็นกระบวนการที่ทำให้โค้ชชี่ เกิดแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อออกจากความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกเดิมๆไปสู่แนวความคิดใหม่ๆ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเอง มีวิธีการไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
การใช้การ์ดสำหรับการโค้ช (Coaching Card) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้โค้ชชี่มีอิสระที่จะสร้างแนวความคิดของตัวเองได้ด้วยศักยภาพของตัวเอง โค้ชสามารถสร้าง Coaching Card สำหรับตัวเอง ในการดำเนินการโค้ชตามกระบวนการได้ เช่น
       Positive Psychology Coaching Card
       Balancing Coaching Card
       Solution Coaching Card
       Changing Coaching Card
       Story Telling Coaching Card
สิ่งที่จะได้เรียนรู้
       หลักการสำคัญของการสร้าง Coaching Card
       เทคนิควิธีการใช้ Coaching Card อย่างมีประสิทธิภาพ
       กระบวนการสร้าง Coaching Card ด้วยตัวเอง
       รูปแบบการทำ Coaching Card ให้เป็นมาตรฐานการโค้ช
       กิจกรรม : การใช้ Coaching Card ของตัวเอง ดำเนินการโค้ช

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ Coaching Card ดำเนินการโค้ชได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการใช้ความรู้ของตัวเองออกมาสร้างเป็นการ์ด เพื่อใช้สำหรับการโค้ชของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการใช้ Coaching Card เป็นเครื่องมือในการโค้ชตามสถานการณ์ต่างๆของตัวเอง ด้วย Style ของตัวเอง

ขอบเขตการฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม
การเรียนรู้และเข้าใจการปรับเปลี่ยน Mindset ของตัวเอง
       กรอบความคิด (Mindset) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
       กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์
       การโค้ช (Coaching) กับการปรับเปลี่ยน Mindset
       กระบวนการโค้ชตาม GROW Model
       Role Playing : การโค้ชตามกระบวนการ GROW Model
เทคนิคการสร้าง Coaching Card ของตัวเอง
       หลักการสำคัญของการสร้าง Coaching Card
       เทคนิควิธีการใช้ Coaching Card อย่างมีประสิทธิผล
       รูปแบบการจัดทำ Coaching Card ให้เป็นมาตรฐานการโค้ช
       กระบวนการสร้าง Coaching Card ด้วยตัวเอง
       Workshop : กำหนดรูปแบบ Coaching Card ของตัวเอง
ขั้นตอนดำเนินการออกแบบกระบวนการโค้ชตาม Coaching Card
       หลักการสำคัญของการโค้ชด้วยเครื่องมือ
       เทคนิคการสร้างชุดคำถามตามกระบวนการ
       ขั้นตอนการใช้ Coaching Card ดำเนินการโค้ช
       บทบาทที่สำคัญของโค้ชตามกระบวนการโค้ช
       Role Playing : การใช้ Coaching Card ของตัวเองดำเนินการโค้ช
การประยุกต์ใช้ Coaching Card กับเหตุการณ์ต่างๆ
       การดำเนินการโค้ชอย่างมีรูปแบบ
       การใช้ Coaching Card เพื่อพัฒนาการโค้ช
       การใช้ Coaching Card ในการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
       การใช้ Coaching Card กับการพัฒนาทีมงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้คิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือทำด้วยตัวเองทันที
การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : มุ่งเน้นให้เกิดการลงมือทำทีละขั้นตอน
       การนำเสนอ : เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
       Role Playing : แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา
สร้าง “แนวทางการเป็นวิทยากร ของตัวเอง ทำให้สามารถนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมรายละเอียด สำหรับใช้ในการเขียนหลักสูตร และเป็นวิทยากรในโอกาสต่อไปอย่างแท้จริง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร