หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหมวก 6 ใบและการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 1 วัน
(Six Thinking Hats)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหมวก 6 ใบและการประยุกต์ใช้ (Six Thinking Hats)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การใช้หมวกความคิดทั้ง 6 ใบ ทำให้การคิดมีความครบถ้วน สามารถแยกแยะอารมณ์กับเหตุผลได้ และสร้างความคิดสร้างสรรค์กับข้อมูลได้ เพื่อให้การคิดมีความชัดเจนในจุดประสงค์ แล้วเลือกใช้ที่จุดเด่นของหมวกแต่ละใบ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่พบเจออยู่ให้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการได้

 การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ (Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง จะทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ ดังเช่น....
       กิจกรรมการเรียนรู้อิทธิพลของการใส่หมวกแต่ละประเภท
       กิจกรรมการเรียนรู้การสื่อสารด้วยหมวกแต่ละแบบ
       กิจกรรมการเรียนรู้การระดมสมองด้วยการใช้หมวกให้ครบถ้วน
       กิจกรรมการสนทนาสร้างความเข้าใจด้วยหมวกแต่ละแบบ
 การประยุกต์ใช้เครื่องมือสร้างกิจกรรมกับสถานการณ์ต่างๆ ด้วยหมวก 6 ใบ จะทำให้เกิดการเรียนรู้และมีแนวทางต่างๆ เกิดขึ้นในการทำกิจกรรมกลุ่ม เป็นแนวทางของการคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกัน เช่น
       การประยุกต์ใช้กับการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์
       การประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
       การประยุกต์ใช้กับการประชุมเชิงสร้างสรรค์
       การประยุกต์ใช้กับการกำหนดกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
       การประยุกต์ใช้กับการสอนงาน
          (เป็นต้น)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้หมวก 6 ใบกับกิจกรรมประกอบการฝึกอบรม
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม และสามารถประยุกต์ใช้ได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สัมผัสกระบวนการดำเนินกิจกรรมด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ไปสร้างเป็นกิจกรรมของตัวเองได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจความเหมือนและความต่างของหมวก V.S. กรอบความคิด
      หลักการสำคัญของพฤติกรรมที่มาจากกรอบความคิด (Mindset)
      ความหมายของการสวมหมวก (บทบาทของเรา)
      หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
      ประเด็นสำคัญของหมวกที่ถูกสร้างขึ้น
      กิจกรรม : การใช้หมวกแต่ละใบสื่อสารซึ่งกันและกัน
 การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นในการสื่อสารผ่านการใช้หมวกแบบต่างๆ
      สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
      การพัฒนาทักษะต่างๆ กับหมวกแต่ละใบ
      กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะต่างๆ ในการสื่อสารด้วยหมวก
      กิจกรรม : การสนทนาโดยการใช้หมวกที่แตกต่างกัน
 การระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวกแบบต่างๆ
      กรอบความคิด (Mindset) ของการแก้ปัญหา
      หลักการสำคัญในการระดมสมอง (Brainstorming) อย่างมีคุณภาพ
      สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
      กิจกรรม : การใช้หมวกเดียวกันนำเสนอแนวความคิด
      กิจกรรม : การใช้หมวกแต่ละคนนำเสนอแนวความคิด
 การกำหนดกลยุทธ์พิชิตเป้าหมายด้วยการใช้หมวกแบบต่างๆ
      การสร้างเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
      กระบวนการโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
      สามารถสร้างผลลัพธ์กับเหตุการณ์ต่างๆ
      กิจกรรม : การใช้หมวกให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบุคคล
 การบ้าน : เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติจริง

แนวทางดำเนินการฝึกอบรมตามโปรแกรม
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม (Active Learning)
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ตระหนักรู้ด้วยตัวเอง
การใช้เครื่องมือประกอบการฝึกอบรม (Training Tools) สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
การเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator)
การสร้างกลุ่มสุนทรียสนทนา (Dialogue) เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
รูปแบบดำเนินการแบบกระบวนการการโค้ชทีม (Facilitative Team Coaching Process)
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบเปิดกว้างทางความคิด

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 : การใช้หมวกคนละสีพูดคุยสื่อสารกัน (Communication)

 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
      เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้กรอบความคิดของหมวกแต่ละสี
      เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความแตกต่างของการใช้หมวกและไม่ได้ใช้หมวกพูดคุยกัน
      เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้คุณสมบัติของหมวกแต่ละสีได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
      เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้หมวกควบคุมคำพูดและความคิดของตัวเอง
 ขั้นตอนดำเนินการในกิจกรรม
      จับกลุ่มผู้เรียน 5-7 คน/กลุ่ม
      ผู้เรียนในกลุ่มเลือกหมวกสีต่างๆ คนละ 1 ใบ
      ตั้งประเด็นการพูดคุยกันในกลุ่ม 1 หัวข้อ
      เปิดโอกาสให้คนที่ถือหมวกแต่ละสีแสดงความคิดเห็นตามสีของหมวก
      ดำเนินการพูดคุยจนครบหมวกทุกใบ
      สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
 ข้อควรระวังระหว่างดำเนินกิจกรรม
      หัวข้อการพูดคุยควรเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
      หัวข้อการพูดคุยไม่ควรเป็นเรื่องที่เป็นเชิงลบกับกลุ่ม
      การใช้หมวกสีต่างๆ ควรอ้างอิงเอกสารที่ระบุคุณสมบัติของหมวกชัดเจน
      การพูดคุยตามคุณลักษณะของหมวกที่ใช้เป็นหลัก
      เปิดโอกาสให้พูดจนจบไม่ขัดแย้งระหว่างการพูดคุย
      หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในเชิงโต้แย้งทางความคิดที่ไม่ได้ใช้หมวก
      การใช้หมวกพูดคุยเพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่การเป็นตัวตนของผู้พูด

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 : การใช้หมวกคนละสีระดมสมองร่วมกัน (Brainstorming)

 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
      เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการแสดงความคิดเห็นตามหมวกที่ตัวเองสวมใส่อยู่
      เพื่อให้เกิดการใช้หมวกต่างๆ สร้างแนวความคิดที่หลากหลายในการระดมสมอง
      เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประโยชน์ของหมวกแต่ละสีในสถานการณ์ต่างๆ
      เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้หมวกได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
 ขั้นตอนดำเนินการในกิจกรรม
      จับกลุ่มผู้เรียน 5-7 คน/กลุ่ม
      ผู้เรียนในกลุ่มเลือกหมวกสีต่างๆ คนละ 1 ใบ
      กำหนดหัวข้อการระดมสมอง 1 หัวข้อ
      ทุกคนในกลุ่มตั้งกติกาการใช้หมวกเพื่อระดมสมองให้เหมาะสม
      ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมระดมสมองตามหมวกของตัวเอง
      ตัวแทนกลุ่มสรุปประเด็นของแนวทางที่ได้จากการระดมสมอง
      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
      สรุปประเด็นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับเหตุการณ์จริง
 ข้อควรระวังระหว่างดำเนินกิจกรรม
      หัวข้อการพูดคุยควรเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
      หัวข้อการพูดคุยไม่ควรเป็นเรื่องที่เป็นเชิงลบกับกลุ่ม
      การใช้หมวกสีต่างๆ ควรอ้างอิงเอกสารที่ระบุคุณสมบัติของหมวกชัดเจน
      การพูดคุยตามคุณลักษณะของหมวกที่ใช้เป็นหลัก
      เปิดโอกาสให้พูดจนจบไม่ขัดแย้งระหว่างการพูดคุย
      หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในเชิงโต้แย้งทางความคิดที่ไม่ได้ใช้หมวก
      การใช้หมวกพูดคุยเพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่การเป็นตัวตนของผู้พูด

        สรุปหลักสูตรเทคนิคการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหมวก 6 ใบและการประยุกต์ใช้ เป็นหลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องการเรียนรู้และเข้าใจความเหมือนและความต่างของหมวก V.S. กรอบความคิด การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นในการสื่อสารผ่านการใช้หมวกแบบต่างๆ ต่อมาการระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวกแบบต่างๆ และสุดท้ายการกำหนดกลยุทธ์พิชิตเป้าหมายด้วยการใช้หมวกแบบต่างๆ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ