หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหมวก 6 ใบและการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 1 วัน
(Six Thinking Hats)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหมวก 6 ใบและการประยุกต์ใช้ (Six Thinking Hats)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การใช้หมวกความคิดทั้ง 6 ใบ ทำให้การคิดมีความครบถ้วน สามารถแยกแยะอารมณ์กับเหตุผลได้ และสร้างความคิดสร้างสรรค์กับข้อมูลได้ เพื่อให้การคิดมีความชัดเจนในจุดประสงค์ แล้วเลือกใช้ที่จุดเด่นของหมวกแต่ละใบ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่พบเจออยู่ให้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการได้

 การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ (Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง จะทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ ดังเช่น....
       กิจกรรมการเรียนรู้อิทธิพลของการใส่หมวกแต่ละประเภท
       กิจกรรมการเรียนรู้การสื่อสารด้วยหมวกแต่ละแบบ
       กิจกรรมการเรียนรู้การระดมสมองด้วยการใช้หมวกให้ครบถ้วน
       กิจกรรมการสนทนาสร้างความเข้าใจด้วยหมวกแต่ละแบบ
 การประยุกต์ใช้เครื่องมือสร้างกิจกรรมกับสถานการณ์ต่างๆ ด้วยหมวก 6 ใบ จะทำให้เกิดการเรียนรู้และมีแนวทางต่างๆ เกิดขึ้นในการทำกิจกรรมกลุ่ม เป็นแนวทางของการคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกัน เช่น
       การประยุกต์ใช้กับการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์
       การประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
       การประยุกต์ใช้กับการประชุมเชิงสร้างสรรค์
       การประยุกต์ใช้กับการกำหนดกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
       การประยุกต์ใช้กับการสอนงาน
          (เป็นต้น)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้หมวก 6 ใบกับกิจกรรมประกอบการฝึกอบรม
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม และสามารถประยุกต์ใช้ได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สัมผัสกระบวนการดำเนินกิจกรรมด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ไปสร้างเป็นกิจกรรมของตัวเองได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจความเหมือนและความต่างของหมวก V.S. กรอบความคิด
      หลักการสำคัญของพฤติกรรมที่มาจากกรอบความคิด (Mindset)
      ความหมายของการสวมหมวก (บทบาทของเรา)
      หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
      ประเด็นสำคัญของหมวกที่ถูกสร้างขึ้น
      กิจกรรม : การใช้หมวกแต่ละใบสื่อสารซึ่งกันและกัน
 การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นในการสื่อสารผ่านการใช้หมวกแบบต่างๆ
      สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
      การพัฒนาทักษะต่างๆ กับหมวกแต่ละใบ
      กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะต่างๆ ในการสื่อสารด้วยหมวก
      กิจกรรม : การสนทนาโดยการใช้หมวกที่แตกต่างกัน
 การระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวกแบบต่างๆ
      กรอบความคิด (Mindset) ของการแก้ปัญหา
      หลักการสำคัญในการระดมสมอง (Brainstorming) อย่างมีคุณภาพ
      สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
      กิจกรรม : การใช้หมวกเดียวกันนำเสนอแนวความคิด
      กิจกรรม : การใช้หมวกแต่ละคนนำเสนอแนวความคิด
 การกำหนดกลยุทธ์พิชิตเป้าหมายด้วยการใช้หมวกแบบต่างๆ
      การสร้างเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
      กระบวนการโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
      สามารถสร้างผลลัพธ์กับเหตุการณ์ต่างๆ
      กิจกรรม : การใช้หมวกให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบุคคล
 การบ้าน : เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติจริง

แนวทางดำเนินการฝึกอบรมตามโปรแกรม
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม (Active Learning)
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ตระหนักรู้ด้วยตัวเอง
การใช้เครื่องมือประกอบการฝึกอบรม (Training Tools) สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
การเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator)
การสร้างกลุ่มสุนทรียสนทนา (Dialogue) เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
รูปแบบดำเนินการแบบกระบวนการการโค้ชทีม (Facilitative Team Coaching Process)
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบเปิดกว้างทางความคิด

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 1 : การใช้หมวกคนละสีพูดคุยสื่อสารกัน (Communication)

 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
      เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้กรอบความคิดของหมวกแต่ละสี
      เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความแตกต่างของการใช้หมวกและไม่ได้ใช้หมวกพูดคุยกัน
      เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้คุณสมบัติของหมวกแต่ละสีได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
      เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้หมวกควบคุมคำพูดและความคิดของตัวเอง
 ขั้นตอนดำเนินการในกิจกรรม
      จับกลุ่มผู้เรียน 5-7 คน/กลุ่ม
      ผู้เรียนในกลุ่มเลือกหมวกสีต่างๆ คนละ 1 ใบ
      ตั้งประเด็นการพูดคุยกันในกลุ่ม 1 หัวข้อ
      เปิดโอกาสให้คนที่ถือหมวกแต่ละสีแสดงความคิดเห็นตามสีของหมวก
      ดำเนินการพูดคุยจนครบหมวกทุกใบ
      สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
 ข้อควรระวังระหว่างดำเนินกิจกรรม
      หัวข้อการพูดคุยควรเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
      หัวข้อการพูดคุยไม่ควรเป็นเรื่องที่เป็นเชิงลบกับกลุ่ม
      การใช้หมวกสีต่างๆ ควรอ้างอิงเอกสารที่ระบุคุณสมบัติของหมวกชัดเจน
      การพูดคุยตามคุณลักษณะของหมวกที่ใช้เป็นหลัก
      เปิดโอกาสให้พูดจนจบไม่ขัดแย้งระหว่างการพูดคุย
      หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในเชิงโต้แย้งทางความคิดที่ไม่ได้ใช้หมวก
      การใช้หมวกพูดคุยเพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่การเป็นตัวตนของผู้พูด

ตัวอย่างกิจกรรมที่ 2 : การใช้หมวกคนละสีระดมสมองร่วมกัน (Brainstorming)

 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
      เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการแสดงความคิดเห็นตามหมวกที่ตัวเองสวมใส่อยู่
      เพื่อให้เกิดการใช้หมวกต่างๆ สร้างแนวความคิดที่หลากหลายในการระดมสมอง
      เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประโยชน์ของหมวกแต่ละสีในสถานการณ์ต่างๆ
      เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้หมวกได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
 ขั้นตอนดำเนินการในกิจกรรม
      จับกลุ่มผู้เรียน 5-7 คน/กลุ่ม
      ผู้เรียนในกลุ่มเลือกหมวกสีต่างๆ คนละ 1 ใบ
      กำหนดหัวข้อการระดมสมอง 1 หัวข้อ
      ทุกคนในกลุ่มตั้งกติกาการใช้หมวกเพื่อระดมสมองให้เหมาะสม
      ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมระดมสมองตามหมวกของตัวเอง
      ตัวแทนกลุ่มสรุปประเด็นของแนวทางที่ได้จากการระดมสมอง
      แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
      สรุปประเด็นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับเหตุการณ์จริง
 ข้อควรระวังระหว่างดำเนินกิจกรรม
      หัวข้อการพูดคุยควรเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
      หัวข้อการพูดคุยไม่ควรเป็นเรื่องที่เป็นเชิงลบกับกลุ่ม
      การใช้หมวกสีต่างๆ ควรอ้างอิงเอกสารที่ระบุคุณสมบัติของหมวกชัดเจน
      การพูดคุยตามคุณลักษณะของหมวกที่ใช้เป็นหลัก
      เปิดโอกาสให้พูดจนจบไม่ขัดแย้งระหว่างการพูดคุย
      หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในเชิงโต้แย้งทางความคิดที่ไม่ได้ใช้หมวก
      การใช้หมวกพูดคุยเพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่การเป็นตัวตนของผู้พูด

        สรุปหลักสูตรเทคนิคการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหมวก 6 ใบและการประยุกต์ใช้ เป็นหลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องการเรียนรู้และเข้าใจความเหมือนและความต่างของหมวก V.S. กรอบความคิด การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นในการสื่อสารผ่านการใช้หมวกแบบต่างๆ ต่อมาการระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหมวกแบบต่างๆ และสุดท้ายการกำหนดกลยุทธ์พิชิตเป้าหมายด้วยการใช้หมวกแบบต่างๆ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร