หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างความสุขในที่ทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Happy Workplace)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างความสุขในที่ทำงาน (Happy Workplace)

อ. ชวน ทองไทยสิน

(วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
แนวคิดการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่นอกจากการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรและการบริหารความแตกต่างของบุคลากรภายในองค์กรแล้วยังมุ่งส่งเสริมและจัดการให้บุคลากร “ท างานอย่างมีความสุข” ด้วย ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและระหว่างประเทศล้วนส่งผล กระทบต่อองค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อองค์กรมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะการที่ประเทศอาเซียน (ASEAN) 10 ประเทศ (ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน) กำลังมุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจภายใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจะช่วยเพิ่มบทบาทและอำนาจต่อรองของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการเปิดเสรีการค้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการเปิดเสรี ทางการลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี การบริการ และการเคลื่อนย้ายแรงงานด้วย ดังนั้นการปรับตัวของทั้ง องค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่แต่ละองค์กร ควรจะทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และวางแผนรองรับทั้งโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงต้องรักษา พนักงานที่มีคุณภาพไม่ให้โยกย้ายไปจากองค์กรท่ามกลางการเปิดตลาดเสรีแรงงาน โดยการสร้างความสุขของคนภายในองค์กร 
ยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่งคือ การสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรจนเกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ให้กับองค์กรสมัยใหม่ จนนำไปสู่การสร้าง นวัตกรรมในองค์กรขึ้น ลดอัตราการขาดงาน การลาออก ลดความเครียดของคนงาน ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ทั้งยังเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการแข่งขันระหว่างองค์กรเพื่อช่วงชิงบุคลากรที่มีความสามารถ เป็นเลิศ (War of Talent) ให้มาร่วมงานกับองค์กร นอกจากจะมีผลดีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ องค์กรทั้งในแง่ผลผลิตและผลลัพธ์ รวมทั้งความเป็นเลิศในด้านต่างๆ แล้วยังสามารถขยายผลไปสู่ความสุขใน ครอบครัว ชุมชน และสังคมอีกด้วย 
การสร้างความสุขในการทำงาน เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงานในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักขององค์กร เป็นความสำคัญว่า เมื่อคนทำงานในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่ดีขึ้น 
การสร้างความสุขในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดการรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทำงาน และสภาพแวดล้อมลดความขัดแย้งในองค์กรความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงานเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยง ให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ้น 
หากองค์กรใดสามารถเป็นต้นแบบในการสร้างองค์กรแห่งความสุขให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ จะสารมาถเป็นแนวทางในการส่งเสริม ปรับปรุงและ พัฒนาองค์กรในสาขาอื่น ๆ ให้พนักงานเกิดความสุขในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นกระบวนการในการพัฒนา พนักงานในองค์กรนั้นๆ อย่างมีเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมให้สอดรับกับ สถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคกระแสโลกาภิวัตน์นี้ อันจะนำไปสู่นวัตกรรมในการ ดำเนินงาน การบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในองค์กร รวมทั้งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรในอนาคต 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การปรับทัศนคติ วิธีคิดที่มีผลตนเองและองค์กร 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการทำงานเป็นทีม และฝึกปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน 
เพื่อเป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์ที่ได้จากการสอนและการแลกเปลี่ยน ให้สามารถนำ ไปเป็นกรณีศึกษา สำหรับการประยุกต์ใช้กับตนเองในอนาคต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
PART 1 : การพัฒนาตนเองภายใน 
      อบรม สัมมนา Happy Soul
      อบรม สัมมนา Workshop : กิจกรรมเพื่อเติมเต็มจิตวิญญาณ
      อบรม สัมมนา สนุกกับสมองของเรา
      อบรม สัมมนา จุดพลังชีวิต คิดเชิงบวก
      อบรม สัมมนา Role play :จุดพลังตนเอง 

 PART 2 : การพัฒนาตนเองภายใน
      อบรม สัมมนา การห่วงใยผู้อื่น
      อบรม สัมมนา 
ความสุขจากการให้ 
      อบรม สัมมนา 
Workshop : Pay it forward 
 PART 3 : การพัฒนาตนเองภายนอก 
      อบรม สัมมนา การทำงานเป็นทีมให้มีความสุข
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด 

 PART 4 : การพัฒนาตนเองภายนอก
      อบรม สัมมนา Happy Workplace 
      อบรม สัมมนา 
Workshop : สถานที่ทำงานในฝัน 
 PART 5 : บทส่งท้าย - มองอนาคต 
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: คนแห่งความสุข

แนวทางในการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง 
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม