หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างความสุขในที่ทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Happy Workplace)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างความสุขในที่ทำงาน (Happy Workplace)

อ. ชวน ทองไทยสิน

(วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
แนวคิดการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ นอกจากการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการบริหารความแตกต่างของบุคลากรภายในองค์กรแล้ว ยังมุ่งส่งเสริมและจัดการให้บุคลากร "ทำงานอย่างมีความสุข" รวมถึงการรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไม่ให้โยกย้ายไปจากองค์กร
ยุทธศาสตร์สำคัญประการหนึ่งคือ การสร้าง "องค์กรแห่งความสุข" ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรจนเกิดแนวความคิดใหม่ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรขึ้น ลดอัตราการขาดงาน การลาออก ลดความเครียดของคนงาน ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
การสร้าง "องค์กรแห่งความสุข" จะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่บุคลากรในองค์กร ทั้งในแง่ผลผลิตและผลลัพธ์ และยังสามารถขยายผลไปสู่การสร้างความสุขใน ครอบครัว ชุมชน และสังคม
หากองค์กรใดสามารถเป็นต้นแบบในการสร้างองค์กรแห่งความสุขให้กับหน่วยงานอื่นๆได้ จะสามารถเป็นตัวอย่างองค์กรแห่งความสุขที่ดีในการส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอื่นๆ ให้เกิดการเตรียมพร้อมในสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค NEXT NORMAL

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การปรับทัศนคติ วิธีคิดการสร้างสุขแก่ตนเอง ทีมงานและองค์กร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการทำงานเป็นทีมให้มีความสุข เห็นความสำคัญของตัวเองในการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานและองค์กร
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมประยุกต์ใช้แนวความคิดการสร้างสุข กับการดำเนินชีวิตต่อครอบครัว สังคมอย่างเหมาะสม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
PPART 1 : การพัฒนาตนเองภายใน
     - Happy Soul
     - Workshop : กิจกรรมเพื่อเติมเต็มจิตวิญญาณ
     - สนุกกับสมองของเรา
     - จุดพลังชีวิต คิดเชิงบวก
     - Role play :จุดพลังตนเอง
PART 2 : การพัฒนาตนเองภายใน
     - การห่วงใยผู้อื่น
     - ความสุขจากการให้
     - Workshop : Pay it foward
PART 3 : การพัฒนาตนเองภายนอก
     - การทำงานเป็นทีมให้มีความสุข
     - กรณีศึกษา : สร้างทีมเวิร์ค
PART 4 : การพัฒนาตนเองภายนอก
     - Happy Workplace
     - Workshop : สถานที่ทำงานในฝัน
PART 5 : บทส่งท้าย - มองอนาคต
     - กรณีศึกษา: คนแห่งความสุข

แนวทางในการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์การทำงานของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การบรรยาย: เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop: กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา กิจกรรมและเกมส์ : กิจกรรมแสนสนุก กระตุกสร้างแนวคิดดีๆ
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ: เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: ตัวอย่างเหตุการณ์/ ประสบการณ์จริงของทางวิทยากร
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม: จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตาม ธรรมชาติของผู้เรียนรู้ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม