หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างความสุขในที่ทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Happy Workplace)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างความสุขในที่ทำงาน (Happy Workplace)

อ. สรวิศ พรรษา

(ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
  เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel และผู้ที่ต้องการใช้งานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ โดยมีการนำเทคนิคการเรียกใช้คำสั่งผ่านคีย์บอร์ด และวิธีการ ลดขั้นตอนการทำงาน และง่ายต่อการปรับแต่ง Worksheet รวมถึงการสร้างแผนผูมิ (Chart)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้แนวทาง หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในองค์กร รวมทั้งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรในอนาคต
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักการทำงานเป็นทีม และฝึกปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
เพื่อเป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์ที่ได้จากการสอนและการแลกเปลี่ยน ให้สามารถนำไปเป็นกรณีศึกษาสำหรับการประยุกใช้กับตนเองในอนาคต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาตนเองภายใน
      อบรม สัมมนา Happy Soul
      อบรม สัมมนา Workshop กิจกรรมเพิ่เติมเต็มจิตวิญญาณ
      อบรม สัมมนา สนุกกับสมองของเรา
      อบรม สัมมนา จุดพลังชีวิต คิดเชิงบวก
      อบรม สัมมนา Role play จุดพลังตนเอง
การพัฒนาตนเองภายใน
      อบรม สัมมนา การห่วงใยผู้อื่น
      อบรม สัมมนา ความสุขจากการให้
      อบรม สัมมนา Workshop Pay it forward
การพัฒนาตนเองภายนอก
      อบรม สัมมนา การทำงานเป็นทีมให้มีความสุข
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด
      อบรม สัมมนา Happy Workplace
      อบรม สัมมนา Workshop สถานที่ทำงานในฝัน
บทส่งท้าย มองอนาคต
      อบรม สัมมนา คนแห่งความสุข

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ที่ให้ความสนใจทั่วไป

รูปแบบการอบรมสัมมนาในครั้งนี้
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ได้ทันที่ ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และคิดถึงสถานการณ์การทำงานของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การบรรยาย เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Workshop กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา ตัวอย่างเหตุการณ์ / ประสบการณ์จริงของทางวิทยากร
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยการความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม