หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างคุณค่างานขายตอบความต้องการของลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน
(Value Proposition for Customer Need)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างคุณค่างานขายตอบความต้องการของลูกค้า (Value Proposition for Customer Need)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจคำว่า “คุณค่าในตัวเอง (Who am I ?)” ทำให้เราสามารถเลือกใช้ที่สอดคล้องกับบทบาทงานขายของตัวเองได้ เมื่อนำมาผสมกับสมรรถนะด้านงานขาย (Competency) และทักษะการขาย (Selling Skill) ก็จะทำให้พนักงานขายสามารถนำเสนอคุณค่า (Value Proposition) ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า (Customer Need) ได้อย่างแท้จริง...เรียกว่า “พื้นที่แห่งชัยชนะ (Winning Zone)การนำเสนอขายสินค้า/บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า กับกลุ่มตลาดเป้าหมายที่ชัดเจน โดยนำเสนอด้วย FAB ที่ตรงกับ STP ย่อมทำให้คุณค่าที่นำเสนอนั้นได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป้าหมาย สามารถบรรลุการขายได้ทันทีการนำหลักการของการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) มาใช้ในการออกแบบแนวทางการนำเสนอขายที่คุณค่า ก็จะทำให้พนักงานขายได้ “นวัตกรรมการขาย” ที่สอดคล้องกับลูกค้าถ้าเป็นเป้าหมายของตัวเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มองเห็นและค้นพบคุณค่าของตัวเองแล้วนำไปเชื่อมโยงกับงานขายของตัวเองให้การสร้างคุณค่างานขายที่ตอบความต้องการของลูกค้าได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีเทคนิคการเชื่อมโยงสินค้า/บริการ ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถนำคุณค่าของสินค้า/บริการตอบความต้องการของลูกค้าด้วยโมเดลการตลาดได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงการให้บริการที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ปรับเปลี่ยนแนวทางการขายให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางสร้างนวัตกรรมการขายของตัวเองด้วยหลักการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) และประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสร้างคุณค่าในตัวเองกับความต้องการลูกค้า
       การค้นพบคุณค่าในตัวเอง (Who am I ?)
       องค์ประกอบสำคัญของความต้องการลูกค้า (Customer Need)
       กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Adoption Process)
       การเรียนรู้และเข้าใจพื้นที่แห่งชัยชนะ (Winning Zone)
       Workshop : การเชื่อมโยงคุณค่ากับความต้องการ
การนำเสนอสินค้าบริการให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
       กำหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายให้ชัดเจนด้วย STP Model
       การนำเสนอสินค้าบริการด้วย FAB Model
       การสร้าง 4Ps ขององค์กรให้ตอบ 4Cs ของลูกค้า
       กำหนดคุณค่าที่ตอบความต้องการกลุ่มลูกค้า (Value Proposition)
       กิจกรรม : จัดทำตาราง คุณค่า เชื่อมโยง ความต้องการ
การสร้างบริการที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
       การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Centricity)
       การเรียนรู้และเข้าใจเส้นทางของลูกค้า (Customer Journey)
       กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าด้วย VOCM
       เทคนิคการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience)
       Workshop : การสร้างกรอบความคิดด้านคุณค่าบริการ (Service Mindset Value)
การสร้างคุณค่าให้สอดคล้องความต้องการลูกค้าด้วย Design Thinking
       การเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง (Empathize)
       การกำหนดความต้องการให้ชัดเจน (Define)
       การสร้างคุณค่าการขายของตัวเอง (Ideate)
       การออกแบบแนวทางปฏิบัติ (Prototype & Test)
       กิจกรรม : นำเสนอแนวทางการขายเชิงนวัตกรรมของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม