หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างคุณค่างานขายตอบความต้องการของลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน
(Value Proposition for Customer Need)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างคุณค่างานขายตอบความต้องการของลูกค้า (Value Proposition for Customer Need)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจคำว่า “คุณค่าในตัวเอง (Who am I ?)” ทำให้เราสามารถเลือกใช้ที่สอดคล้องกับบทบาทงานขายของตัวเองได้ เมื่อนำมาผสมกับสมรรถนะด้านงานขาย (Competency) และทักษะการขาย (Selling Skill) ก็จะทำให้พนักงานขายสามารถนำเสนอคุณค่า (Value Proposition) ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า (Customer Need) ได้อย่างแท้จริง...เรียกว่า “พื้นที่แห่งชัยชนะ (Winning Zone)การนำเสนอขายสินค้า/บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า กับกลุ่มตลาดเป้าหมายที่ชัดเจน โดยนำเสนอด้วย FAB ที่ตรงกับ STP ย่อมทำให้คุณค่าที่นำเสนอนั้นได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป้าหมาย สามารถบรรลุการขายได้ทันทีการนำหลักการของการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) มาใช้ในการออกแบบแนวทางการนำเสนอขายที่คุณค่า ก็จะทำให้พนักงานขายได้ “นวัตกรรมการขาย” ที่สอดคล้องกับลูกค้าถ้าเป็นเป้าหมายของตัวเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มองเห็นและค้นพบคุณค่าของตัวเองแล้วนำไปเชื่อมโยงกับงานขายของตัวเองให้การสร้างคุณค่างานขายที่ตอบความต้องการของลูกค้าได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีเทคนิคการเชื่อมโยงสินค้า/บริการ ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถนำคุณค่าของสินค้า/บริการตอบความต้องการของลูกค้าด้วยโมเดลการตลาดได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงการให้บริการที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ปรับเปลี่ยนแนวทางการขายให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางสร้างนวัตกรรมการขายของตัวเองด้วยหลักการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) และประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสร้างคุณค่าในตัวเองกับความต้องการลูกค้า
       การค้นพบคุณค่าในตัวเอง (Who am I ?)
       องค์ประกอบสำคัญของความต้องการลูกค้า (Customer Need)
       กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Adoption Process)
       การเรียนรู้และเข้าใจพื้นที่แห่งชัยชนะ (Winning Zone)
       Workshop : การเชื่อมโยงคุณค่ากับความต้องการ
การนำเสนอสินค้าบริการให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
       กำหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายให้ชัดเจนด้วย STP Model
       การนำเสนอสินค้าบริการด้วย FAB Model
       การสร้าง 4Ps ขององค์กรให้ตอบ 4Cs ของลูกค้า
       กำหนดคุณค่าที่ตอบความต้องการกลุ่มลูกค้า (Value Proposition)
       กิจกรรม : จัดทำตาราง คุณค่า เชื่อมโยง ความต้องการ
การสร้างบริการที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
       การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Centricity)
       การเรียนรู้และเข้าใจเส้นทางของลูกค้า (Customer Journey)
       กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าด้วย VOCM
       เทคนิคการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Customer Experience)
       Workshop : การสร้างกรอบความคิดด้านคุณค่าบริการ (Service Mindset Value)
การสร้างคุณค่าให้สอดคล้องความต้องการลูกค้าด้วย Design Thinking
       การเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง (Empathize)
       การกำหนดความต้องการให้ชัดเจน (Define)
       การสร้างคุณค่าการขายของตัวเอง (Ideate)
       การออกแบบแนวทางปฏิบัติ (Prototype & Test)
       กิจกรรม : นำเสนอแนวทางการขายเชิงนวัตกรรมของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม