หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างค่านิยมหลัก Core Value ให้กลายเป็นวัฒนธรรม - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างค่านิยมหลัก Core Value ให้กลายเป็นวัฒนธรรม

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักสูตร การสร้าง Core Value Mindset ด้วยตัวเอง

  ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill)   

หลักสูตร Train the Trainer for Core value Champion

  การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer)   

หลักสูตร Train the Trainer สำหรับทีมขาย

  การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer)   

หลักการและเหตุผล
โครงการสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กร มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้บุคลากรในองค์กรเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตัว ปฏิบัติงาน และสร้างพฤติกรรมของตัวเองให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Core Value) มีความสุขในการทำงานกับองค์กร เกิดความผูกพัน (Engagement) ร่วมกับองค์กรการสร้างกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักให้กับบุคลากร เป็นเรื่องสำคัญเพราะการทำให้ค่านิยมขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Value) ต้องใช้เวลา เพราะบุคลากรแต่ละคนมีพื้นฐานและที่มาไม่เหมือนกัน การจะให้เลือกใช้ค่านิยมหลัก และ/หรือ เป็นส่วนหนึ่งต้องได้รับข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราว เกี่ยวกับค่านิยมขององค์กรอยู่บ่อยๆ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
      สรุปประเด็นสำคัญจากหนังสือ (Book Briefing)
      เรื่องเล่าน่าสนใจ (Story Telling)
      การใช้รูปภาพสร้างแนวความคิด (Picture & VDO)
      การนำเสนอและแสดงความคิดเห็น (Show & Share)
      การใช้กิจกรรมสนุกสนาน (Game)


การปฏิบัติตัวในการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่ช่วยให้ค่านิยมหลัก (Core Value) กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร (Corporate Culture) ดังนั้นหากบุคลากรในองค์กรสร้างการตระหนักรู้ (Awareness)ในการใช้ค่านิยมหลักกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรอย่างพร้อมเพรียงกันก็จะทำให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักร่วมกัน เช่น......
      การใช้กับการระชุม (Meeting)
      การใช้กับการทำงานในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
      การใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม
      การใช้ในการทำงานข้ามสายงานที่เกี่ยวข้องกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ขององค์กรขึ้นมาได้จากการระดมสมองและทำกิจกรรมร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างค่านิยมหลักและปลูกฝังให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไปในอนาคต มองเห็นความสำคัญของการสร้างค่านิยมหลักด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการนำค่านิยมหลักไปผลักดันให้บุคลากรในองค์กรรับรู้และปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักผ่านกิจกรรมต่างๆที่ประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถรณรงค์ค่านิยมหลัก และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานของบุคลากร จนกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ในการทำงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการนำค่านิยมหลักไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในฐานะ Change Agent ได้ด้วย Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจค่านิยมองค์กร (Core Value)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับค่านิยม (Value) ของตัวเอง
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมองค์กร”
      ค่านิยมหลัก (Core Value) คืออะไร?
      ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
      ประเด็นสำคัญที่นำมาสร้างเป็นค่านิยมองค์กร
      กิจกรรม : กำหนดคำสำคัญ (Keywords) ที่น่าสนใจ


หลักการสำคัญของการสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value)
      ค่านิยม (Value) ส่วนตัวเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?
      กิจกรรม : การค้นหาตัวตนของฉัน (Who am I ?)
      ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมส่วนตัวและองค์กร
      การสร้างค่านิยมให้กับทีมงานของคุณ
      กิจกรรม : กระบวนการสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value)


การสร้างกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักให้กับทีมงาน
      สรุปประเด็นสำคัญจากหนังสือ (Book Briefing)
      เรื่องเล่าน่าสนใจ (Story Telling)
      การใช้รูปภาพสร้างแนวความคิด (Picture & VDO)
      การนำเสนอและแสดงความคิดเห็น (Show & Share)
      การใช้กิจกรรมสนุกสนาน (Game)
      Role Playing : กิจกรรมผลักดันค่านิยมหลักของตัวเอง


เทคนิคสร้างการตระหนักรู้การใช้ค่านิยมหลักในการทำงาน
      การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลัก
      การกำหนดแนวทางการประชุม (Meeting) ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
      การใช้ค่านิยมหลักในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ
      การโค้ชทีมงานด้วยค่านิยมหลัก (Core Value Coaching)
      โครงการสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับค่านิยมให้ทีมงาน
      Workshop : กำหนดแนวทางปฏิบัติการปลูกฝังค่านิยมหลัก


การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง