หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างจิตสำนึกผูกพันองค์กรให้ทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน

(Engagement Technique)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / เทคนิคการสร้างจิตสำนึกผูกพันองค์กรให้ทีมงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและเกิดความผูกพันในองค์กร (Engagement) โดยการทำให้บุคลากรตระหนักรู้ในเรื่องสำคัญขององค์กร แล้วพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร สร้างผลการปฏิบัติงานให้บรรลุความสำเร็จตามที่กำหนด มีความสุขในการทำงานที่ได้รับผิดชอบ 
การใช้บทบาทผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแท้จริง ต้องทำให้เรื่องสำคัญขององค์กรกลายเป็นการตระหนักรู้ (Awareness) ของบุคลากรในทุกๆ การปฏิบัติหน้าที่ จะได้สามารถนำคุณค่าของตัวเอง ปฏิบัติให้สอดคล้องกับคุณค่าของทีมงาน และเป็นไปตามค่านิยมองค์กร (Core Value) เพื่อทำให้บุคลากรมีความผูกพันในองค์กร มีความสุขและเห็นคุณค่าของตัวเองที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
การทำให้บุคลากรเกิดความรัก ความผูกพันในองค์กร ต้องเริ่มต้นที่ระดับหัวหน้างานและผู้จัดงานทีมเป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) แล้วทำให้บุคลากรประสบความสำเร็จกับผลการปฏิบัติงาน (Performance) เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดระดับปฏิบัติการมากที่สุด โดยการปฏิบัติด้วยตัวเองและผลักดันให้ทีมงานยินดีปฏิบัติด้วยความเต็มใจอย่างต่อเนื่อง
การสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกความผูกพันองค์กร (Engagement) ให้กับทีมงาน ต้องทำให้บุคลากรมีความพร้อมในการสร้างผลการปฏิบัติงาน เช่น
       การมีสมรรถนะ (Competency) ตามบทบาทหน้าที่
       การมีกรอบความคิดที่ดี (Growth Mindset) กับองค์กร
       การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution) บรรลุเป้าหมาย
ตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ในการสร้างจิตสำนึกความผูกพันในองค์กร เช่น
       สรุปประเด็นสำคัญจากหนังสือ (Book Briefing)
       เรื่องเล่าน่าสนใจให้แง่คิด (Story Telling)
       การใช้รูปภาพสร้างแนวความคิดดีๆ (Coaching Card)
       การแสดงความคิดเห็น (Show & Share)
       กิจกรรมเกมสร้างพลัง (Powerful Game)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้กับความหมายและแนวทางสร้างจิตสำนึกความผูกพันองค์กร และการประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บทบาทของผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ในการทำให้ผู้อื่นสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกิจกรรมการนำค่านิยมขององค์กร (Core Value) ไปสู่การปฏิบัติเพื่อเกิดความผูกพันรักองค์กรเพิ่มขึ้น โดยสามารถสร้างเป็นกิจกรรมด้วยตัวเอง (You only You) ใน Style ตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงด้วยบทบาท Facilitator และกิจกรรมต่างๆ ของตัวเองจนเกิดความมั่นใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสร้างจิตสำนึกผูกพันองค์กร (Engagement Principle)
       ความหมายของการสร้างความผูกพันในองค์กร 
       การพัฒนาสมรรถนะด้านคุณค่า (Value Base Competency)
       หลักการพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ที่ดี
       แนวทางพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Performance)
       Workshop : กำหนดแนวทางให้บุคลากรพัฒนาตัวเองด้านต่างๆ
การพัฒนาบทบาทกระบวนการสร้างความผูกพัน (Engagement Facilitator)
       กรอบความคิดของบทบาทกระบวนการ (Facilitator Mindset)
       การสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นด้วยปัญญา 3 ฐาน (ฐานกาย, ฐานใจ, ฐานคิด)
       แก่นของการใช้กิจกรรมสร้างการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้
       แก่นของการใช้เครื่องมือสร้างการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้
       แก่นของการใช้ Solution สร้างการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้
       Workshop : การออกแบบโปรแกรมสร้างการเรียนรู้ของตัวเอง
       Role Playing : การฝึกฝนการใช้บทบาทกระบวนการ Style ตัวเอง
การสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกความผูกพันองค์กร
       สรุปประเด็นสำคัญจากหนังสือ (Book Briefing)
       เรื่องเล่าน่าสนใจ (Story Telling)
       รูปภาพสร้างแนวความคิด (Picture & VDO)
       การแสดงความคิดเห็น (Show & Share)
       กิจกรรมสนุกสนาน (Game)
       Role Playing : กิจกรรมผลักดันจิตสำนึกความผูกพันองค์กร
เทคนิคการสร้างแนวความคิดในการปฏิบัติตัวตามค่านิยม
       การสร้างภาพลักษณ์ตัวเอง (Ambassador)
       การระดมสมอง (Brainstorming)
       การประชุมกลุ่มย่อย (Meeting)
       Workshop : กำหนดโครงการสร้างแนวคิดของทีมงาน 
การบ้าน : เพื่อการนำไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สร้างจิตสำนึกสมรรถนะกรอบความคิด

แสดงความคิดเห็น