หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างจิตสำนึกผูกพันองค์กรให้ทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน

(Engagement Technique)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / เทคนิคการสร้างจิตสำนึกผูกพันองค์กรให้ทีมงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรและเกิดความผูกพันในองค์กร (Engagement) โดยการทำให้บุคลากรตระหนักรู้ในเรื่องสำคัญขององค์กร แล้วพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและเป้าหมายขององค์กร สร้างผลการปฏิบัติงานให้บรรลุความสำเร็จตามที่กำหนด มีความสุขในการทำงานที่ได้รับผิดชอบ 
การใช้บทบาทผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้อย่างแท้จริง ต้องทำให้เรื่องสำคัญขององค์กรกลายเป็นการตระหนักรู้ (Awareness) ของบุคลากรในทุกๆ การปฏิบัติหน้าที่ จะได้สามารถนำคุณค่าของตัวเอง ปฏิบัติให้สอดคล้องกับคุณค่าของทีมงาน และเป็นไปตามค่านิยมองค์กร (Core Value) เพื่อทำให้บุคลากรมีความผูกพันในองค์กร มีความสุขและเห็นคุณค่าของตัวเองที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
การทำให้บุคลากรเกิดความรัก ความผูกพันในองค์กร ต้องเริ่มต้นที่ระดับหัวหน้างานและผู้จัดงานทีมเป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) แล้วทำให้บุคลากรประสบความสำเร็จกับผลการปฏิบัติงาน (Performance) เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดระดับปฏิบัติการมากที่สุด โดยการปฏิบัติด้วยตัวเองและผลักดันให้ทีมงานยินดีปฏิบัติด้วยความเต็มใจอย่างต่อเนื่อง
การสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกความผูกพันองค์กร (Engagement) ให้กับทีมงาน ต้องทำให้บุคลากรมีความพร้อมในการสร้างผลการปฏิบัติงาน เช่น
       การมีสมรรถนะ (Competency) ตามบทบาทหน้าที่
       การมีกรอบความคิดที่ดี (Growth Mindset) กับองค์กร
       การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution) บรรลุเป้าหมาย
ตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ในการสร้างจิตสำนึกความผูกพันในองค์กร เช่น
       สรุปประเด็นสำคัญจากหนังสือ (Book Briefing)
       เรื่องเล่าน่าสนใจให้แง่คิด (Story Telling)
       การใช้รูปภาพสร้างแนวความคิดดีๆ (Coaching Card)
       การแสดงความคิดเห็น (Show & Share)
       กิจกรรมเกมสร้างพลัง (Powerful Game)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้กับความหมายและแนวทางสร้างจิตสำนึกความผูกพันองค์กร และการประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บทบาทของผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ในการทำให้ผู้อื่นสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกิจกรรมการนำค่านิยมขององค์กร (Core Value) ไปสู่การปฏิบัติเพื่อเกิดความผูกพันรักองค์กรเพิ่มขึ้น โดยสามารถสร้างเป็นกิจกรรมด้วยตัวเอง (You only You) ใน Style ตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงด้วยบทบาท Facilitator และกิจกรรมต่างๆ ของตัวเองจนเกิดความมั่นใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสร้างจิตสำนึกผูกพันองค์กร (Engagement Principle)
       ความหมายของการสร้างความผูกพันในองค์กร 
       การพัฒนาสมรรถนะด้านคุณค่า (Value Base Competency)
       หลักการพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ที่ดี
       แนวทางพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Performance)
       Workshop : กำหนดแนวทางให้บุคลากรพัฒนาตัวเองด้านต่างๆ
การพัฒนาบทบาทกระบวนการสร้างความผูกพัน (Engagement Facilitator)
       กรอบความคิดของบทบาทกระบวนการ (Facilitator Mindset)
       การสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นด้วยปัญญา 3 ฐาน (ฐานกาย, ฐานใจ, ฐานคิด)
       แก่นของการใช้กิจกรรมสร้างการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้
       แก่นของการใช้เครื่องมือสร้างการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้
       แก่นของการใช้ Solution สร้างการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้
       Workshop : การออกแบบโปรแกรมสร้างการเรียนรู้ของตัวเอง
       Role Playing : การฝึกฝนการใช้บทบาทกระบวนการ Style ตัวเอง
การสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกความผูกพันองค์กร
       สรุปประเด็นสำคัญจากหนังสือ (Book Briefing)
       เรื่องเล่าน่าสนใจ (Story Telling)
       รูปภาพสร้างแนวความคิด (Picture & VDO)
       การแสดงความคิดเห็น (Show & Share)
       กิจกรรมสนุกสนาน (Game)
       Role Playing : กิจกรรมผลักดันจิตสำนึกความผูกพันองค์กร
เทคนิคการสร้างแนวความคิดในการปฏิบัติตัวตามค่านิยม
       การสร้างภาพลักษณ์ตัวเอง (Ambassador)
       การระดมสมอง (Brainstorming)
       การประชุมกลุ่มย่อย (Meeting)
       Workshop : กำหนดโครงการสร้างแนวคิดของทีมงาน 
การบ้าน : เพื่อการนำไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สร้างจิตสำนึกสมรรถนะกรอบความคิด

แสดงความคิดเห็น