หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างทีมงานให้ประสบผลสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Success Team Building)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างทีมงานให้ประสบผลสำเร็จ (Success Team Building)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“จะเป็นที่หนึ่งได้ ทีมงานต้องเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนเสมอ”

หลักการและเหตุผล
ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขององค์กร คือบุคลากรภายในที่มีความรัก มีความสามัคคี มีเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะนี่คือพลังที่จะก่อให้เกิดเป็นแรงผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุไปสู่เป้าหมายของทุกความสำร็จที่ต้องการได้ ทีมงานจึงเป็นพลังที่ต้องการการหลอมรวมจากพลังส่วนน้อยของทุกบุคลากรเข้ามารวมไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว 
ดังนั้น การที่จะให้บุคลากรรู้และเข้าใจถึงคำว่าทีมงาน จะต้องเข้าใจกระบวนการการเรียนรู้ที่จะเจาะเข้าไปถึงแกนกลางของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและรับรู้ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการร่วมมือในการทำงานเป็นทีม ส่งผลให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในเป้าหมายของงานนั้นๆ 
ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้และวิเคราะห์พฤติกรรม ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ขั้นตอนการสร้างทีมที่ต้องสอดประสานทั้งในเรื่องของจิตใจ ความคิด ความสัมพันธ์ เป้ามหาย และเทคนิคต่างๆ ที่ต้องก้าวเดินขนานกันไปอย่างสอดคล้องแม่นยำ เพื่อผลสำเร็จของทุกเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในทีมงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทักษะและเทคนิคในการสร้างทีมงาน 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากการทำงานเป็นทีม 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรัก มีความสามัคคี และมีเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวกัน 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ให้สอดรับกับองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมในปัจจุบัน 
 เรียนรู้หลักสำคัญของคำว่า “ทีมงาน” 
 ทีมงานกับทัศนคติ 
 ทีมงานกับอารมณ์ความรู้สึก 
 ทีมงานกับการประสานงาน 
 มุมมองแนวดิ่ง Vertical 
 มุมมองแนวราบ Horizontal 
 องค์ประกอบหลักสำคัญของการสร้างทีมงาน 
 ผู้นำทีมงานแห่งความสำเร็จ 
 ขั้นตอนการสร้างทีมงานให้ประสบผลสำเร็จ 
 การสร้างทีมด้วยการ “ลด” 
 การสร้างความสำเร็จด้วยการ “ยอม” 
 การวิเคราะห์ปรับแต่งทีมงาน 
 การสร้างพลังให้กับทีมงาน 
 การวางแผนทีมงานในระยะยาว 
 การสร้างความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง 
 การสร้างความสัมพันธ์ในแนวราบ 
 หลุมพรางและปัจจัยความสำเร็จ 
 กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
 Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ
         อบรมบริการ ให้โจทย์การจัดสร้างทีมงาน 
         อบรมบริการ วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงผลลัพธ์ 
         อบรมบริการ ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
         อบรมบริการ วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

 สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
 ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม