หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าเก่า - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าเก่า

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ลูกค้า (Customer & Consumer)….กลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยงานที่ซื้อสินค้าและบริการของเรา ที่สามารถตอบสนองความต้องการและเกิดความพึงพอใจ ทำให้เกิดรายได้ต่อองค์กรของเรา ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่เราต้องสามารถสร้างลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา และรักษาลูกค้าเก่า ให้เกิดความภักดีและซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง
พนักงานขาย (Sale)….กลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดลูกค้ามากที่สุด มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างรายได้ที่เป็นยอดขายให้องค์กร ดังนั้นการพัฒนาให้พนักงานขายมี เทคนิคและกลยุทธ์ ให้การแสวงหาแหล่งที่สร้างโอกาสในการสร้างลูกค้าใหม่ และกระบวนการทำงานที่สามารถรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้ ก็จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ
เทคนิคการสร้างลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าเก่า เริ่มต้นที่.....
       กรอบความคิด (Mindset) ในการมองเห็นโอกาสเพิ่มลูกค้าอยู่เสมอๆ
       ทักษะ (Skill-set) ในการทำงานที่กระตุ้นความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจลูกค้าได้
       เทคนิค (Technique) ในการบริหารจัดการให้ลูกค้าเกิดความภักดีในสินค้า/บริการ และองค์กร
       เครื่องมือสร้างลูกค้า (Tool-set) ในการสร้างความน่าสนใจให้เกิดเป็นชุมชนลูกค้าคาดหวังให้เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสและแนวทางในการสร้างลูกค้าใหม่จากแหล่งต่างๆได้อย่างหลากหลาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสินค้าและบริการของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการสร้างลูกค้าใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มจำนวนลูกค้าตามที่องค์กรต้องการได้สำเร็จ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการสร้างและรักษาลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการทำให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เกิดความพึงพอใจในการใช้สินค้าและบริการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของการสร้างลูกค้าใหม่และแสวงหาลูกค้าคาดหวัง
       นิยาม ความหมายลูกค้าของตัวเองให้ชัดเจน
       การสร้างโอกาสแสวงหาลูกค้าจากแหล่งต่างๆ
       กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการสร้างเป็นลูกค้าใหม่
       กิจกรรม : สร้างลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า
       Workshop : กำหนดแนวทางการสร้างลูกค้าใหม่ของตัวเอง
เทคนิคการสร้างลูกค้าใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ
       เทคนิคการขยายกลุ่มลูกค้าด้วย Sales Pipeline
       เทคนิคการสร้างชุมชนลูกค้าที่น่าสนใจ
       เทคนิคการก้าวข้ามคำปฏิเสธของลูกค้าใหม่
       เทคนิคการค้นหาความต้องการของลูกค้าใหม่
       Workshop : การพัฒนาเทคนิคการสร้างลูกค้าใหม่ของตัวเอง
การสร้างกรอบความคิดการรักษาลูกค้าเก่าที่สำคัญ (Key Account)
       การรักษาลูกค้าเก่าสำคัญที่สุด!
       การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าด้วย Data Analytic
       การบริหารจัดการสินค้าบริการให้สอดคล้องกับลูกค้า
       กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายจากลูกค้าเก่า (Cross Selling)
       Workshop : การบริหารจัดการลูกค้าเก่าอย่างมีคุณภาพ
การสร้างให้ลูกค้ามีความภักดีและผูกพันองค์กร
       การให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
       การสร้างคุณค่าที่ตอบสนองความต้องการลูกค้า (Value Proposition)
       การบริหารยอดขายจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
       การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
       Workshop : กลยุทธ์การสร้างความภักดีจากลูกค้า
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม