หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าเก่า - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าเก่า

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ลูกค้า (Customer & Consumer)….กลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยงานที่ซื้อสินค้าและบริการของเรา ที่สามารถตอบสนองความต้องการและเกิดความพึงพอใจ ทำให้เกิดรายได้ต่อองค์กรของเรา ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่เราต้องสามารถสร้างลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา และรักษาลูกค้าเก่า ให้เกิดความภักดีและซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง
พนักงานขาย (Sale)….กลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดลูกค้ามากที่สุด มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างรายได้ที่เป็นยอดขายให้องค์กร ดังนั้นการพัฒนาให้พนักงานขายมี เทคนิคและกลยุทธ์ ให้การแสวงหาแหล่งที่สร้างโอกาสในการสร้างลูกค้าใหม่ และกระบวนการทำงานที่สามารถรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้ ก็จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ
เทคนิคการสร้างลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าเก่า เริ่มต้นที่.....
       กรอบความคิด (Mindset) ในการมองเห็นโอกาสเพิ่มลูกค้าอยู่เสมอๆ
       ทักษะ (Skill-set) ในการทำงานที่กระตุ้นความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจลูกค้าได้
       เทคนิค (Technique) ในการบริหารจัดการให้ลูกค้าเกิดความภักดีในสินค้า/บริการ และองค์กร
       เครื่องมือสร้างลูกค้า (Tool-set) ในการสร้างความน่าสนใจให้เกิดเป็นชุมชนลูกค้าคาดหวังให้เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสและแนวทางในการสร้างลูกค้าใหม่จากแหล่งต่างๆได้อย่างหลากหลาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสินค้าและบริการของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการสร้างลูกค้าใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มจำนวนลูกค้าตามที่องค์กรต้องการได้สำเร็จ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการสร้างและรักษาลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการทำให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เกิดความพึงพอใจในการใช้สินค้าและบริการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของการสร้างลูกค้าใหม่และแสวงหาลูกค้าคาดหวัง
       นิยาม ความหมายลูกค้าของตัวเองให้ชัดเจน
       การสร้างโอกาสแสวงหาลูกค้าจากแหล่งต่างๆ
       กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการสร้างเป็นลูกค้าใหม่
       กิจกรรม : สร้างลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า
       Workshop : กำหนดแนวทางการสร้างลูกค้าใหม่ของตัวเอง
เทคนิคการสร้างลูกค้าใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ
       เทคนิคการขยายกลุ่มลูกค้าด้วย Sales Pipeline
       เทคนิคการสร้างชุมชนลูกค้าที่น่าสนใจ
       เทคนิคการก้าวข้ามคำปฏิเสธของลูกค้าใหม่
       เทคนิคการค้นหาความต้องการของลูกค้าใหม่
       Workshop : การพัฒนาเทคนิคการสร้างลูกค้าใหม่ของตัวเอง
การสร้างกรอบความคิดการรักษาลูกค้าเก่าที่สำคัญ (Key Account)
       การรักษาลูกค้าเก่าสำคัญที่สุด!
       การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าด้วย Data Analytic
       การบริหารจัดการสินค้าบริการให้สอดคล้องกับลูกค้า
       กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายจากลูกค้าเก่า (Cross Selling)
       Workshop : การบริหารจัดการลูกค้าเก่าอย่างมีคุณภาพ
การสร้างให้ลูกค้ามีความภักดีและผูกพันองค์กร
       การให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)
       การสร้างคุณค่าที่ตอบสนองความต้องการลูกค้า (Value Proposition)
       การบริหารยอดขายจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
       การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
       Workshop : กลยุทธ์การสร้างความภักดีจากลูกค้า
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดำรงชัยกุล

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง