หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างเครื่องมือประกอบการสอน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างเครื่องมือประกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเป็นผู้สอนงานที่ดี (The Good Trainer) เป็นบทบาทที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เพราะการเปลี่ยนแปลงมีความรวดเร็วมาก การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและกรอบความคิดที่ดี (Mindset) จึงเป็นบทบาทของหัวหน้างานในองค์กร เพราะสามารถนำองค์ความรู้เดิม (Tacit Knowledge) มาเปลี่ยนเป็นแนวการสอนแล้วถ่ายทอดให้บุคลากรต่อไปอย่างมีคุณค่า
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การเป็นผู้สอนงานที่ดี พร้อมกับการพัฒนาเทคนิคการสอนของตัวเองผ่านเครื่องมือ (กิจกรรม) ประกอบการสอน เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ทั้งเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะที่จะนำไปปฏิบัติ แล้วเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ในการทำงานที่ดีขึ้น เช่น
       การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเอง (Workshop)
       การฝึกวิเคราะห์กับสถานการณ์เสมือนจริง (กรณีศึกษา)
       การฝึกปฏิบัติจริงสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง (Role Playing)
       การใช้รูปภาพสร้างแนวความคิดดีๆ (Conceptual)
การพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ของตัวเองให้เป็น Growth Mindset ในการนำความรู้มาสร้างเป็นแนวทางการสอน (Training) จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง เพิ่มขึ้นเพราะทุกคนมีศักยภาพที่สามารถเรียนรู้เรื่องต่างๆ แล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง หากผู้เรียนสามารถเปลี่ยนเป็นผู้สอน (Trainer) ได้ ก็จะทำให้สามารถไปสอนบุคคลอื่นๆ ต่อไปได้


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกรอบความคิด (Mindset) การเป็นผู้สอนงานที่ดี และนำไปประยุกต์ใช้ใน Style ของตัวเองได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการสร้างเครื่องมือ (กิจกรรม) ประกอบเนื้อหาการสอนให้เกิดประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ของตัวเองมาสร้างเนื้อหาและกระบวนการงานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติการสอนจริงใน Class ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การเป็นผู้สอนงานที่ดี
       สำรวจแนวความคิดกับบทบาทการเป็นผู้เสนองาน (Trainer)
       องค์ประกอบที่สำคัญของการเป็นผู้สอนงาน
       กรอบความคิด (Mindset) การเป็นผู้สอนงานที่ดี
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       Workshop : สร้างกรอบความคิด (Mindset) ใหม่ของตัวเอง
หัวใจสำคัญของการพัฒนาการสอนแบบต่างๆ
       เทคนิคการสอนความรู้ (Teaching) ให้เข้าใจง่าย
       เทคนิคการสอนทักษะ (Training) ให้ปฏิบัติตามได้
       เทคนิคการสอนแนวคิด (Coaching) ให้คิดด้านดี
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ
       Workshop : การออกแบบเทคนิคการสอนงานปัจจุบัน
       Role Playing : ดำเนินการสอนงานด้วยเทคนิคของตัวเอง
การสร้างเครื่องมือ (กิจกรรม) ที่ใช้ประกอบการสอน
       การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเอง (Workshop)
       การฝึกวิเคราะห์กับสถานการณ์เสมือนจริง (กรณีศึกษา)
       การฝึกปฏิบัติจริงสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง (Role Playing)
       การใช้รูปภาพสร้างแนวความคิดดีๆ (Conceptual)
       กิจกรรม : การฝึกสอนด้วยเครื่องมือ (กิจกรรม) ของตัวเอง
เทคนิคการสร้างเรื่องเล่า (Story Telling) ให้โดนใจ
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของผู้เรียน
       องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่อง (Story Telling)
       การสร้างเรื่องเล่าจากแหล่งต่างๆ
       กระบวนการเล่าเรื่องให้โดนใจ
       กิจกรรม : การออกแบบเรื่องเล่าและดำเนินการปฏิบัติจริง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
 ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
 วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร