หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างเครื่องมือประกอบการสอน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Train The Trainer / เทคนิคการสร้างเครื่องมือประกอบการสอน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเป็นผู้สอนงานที่ดี (The Good Trainer) เป็นบทบาทที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เพราะการเปลี่ยนแปลงมีความรวดเร็วมาก การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและกรอบความคิดที่ดี (Mindset) จึงเป็นบทบาทของหัวหน้างานในองค์กร เพราะสามารถนำองค์ความรู้เดิม (Tacit Knowledge) มาเปลี่ยนเป็นแนวการสอนแล้วถ่ายทอดให้บุคลากรต่อไปอย่างมีคุณค่า
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การเป็นผู้สอนงานที่ดี พร้อมกับการพัฒนาเทคนิคการสอนของตัวเองผ่านเครื่องมือ (กิจกรรม) ประกอบการสอน เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ทั้งเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะที่จะนำไปปฏิบัติ แล้วเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ในการทำงานที่ดีขึ้น เช่น
       การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเอง (Workshop)
       การฝึกวิเคราะห์กับสถานการณ์เสมือนจริง (กรณีศึกษา)
       การฝึกปฏิบัติจริงสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง (Role Playing)
       การใช้รูปภาพสร้างแนวความคิดดีๆ (Conceptual)
การพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ของตัวเองให้เป็น Growth Mindset ในการนำความรู้มาสร้างเป็นแนวทางการสอน (Training) จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง เพิ่มขึ้นเพราะทุกคนมีศักยภาพที่สามารถเรียนรู้เรื่องต่างๆ แล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง หากผู้เรียนสามารถเปลี่ยนเป็นผู้สอน (Trainer) ได้ ก็จะทำให้สามารถไปสอนบุคคลอื่นๆ ต่อไปได้


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกรอบความคิด (Mindset) การเป็นผู้สอนงานที่ดี และนำไปประยุกต์ใช้ใน Style ของตัวเองได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการสร้างเครื่องมือ (กิจกรรม) ประกอบเนื้อหาการสอนให้เกิดประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ของตัวเองมาสร้างเนื้อหาและกระบวนการงานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติการสอนจริงใน Class ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การเป็นผู้สอนงานที่ดี
       สำรวจแนวความคิดกับบทบาทการเป็นผู้เสนองาน (Trainer)
       องค์ประกอบที่สำคัญของการเป็นผู้สอนงาน
       กรอบความคิด (Mindset) การเป็นผู้สอนงานที่ดี
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
       Workshop : สร้างกรอบความคิด (Mindset) ใหม่ของตัวเอง
หัวใจสำคัญของการพัฒนาการสอนแบบต่างๆ
       เทคนิคการสอนความรู้ (Teaching) ให้เข้าใจง่าย
       เทคนิคการสอนทักษะ (Training) ให้ปฏิบัติตามได้
       เทคนิคการสอนแนวคิด (Coaching) ให้คิดด้านดี
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ
       Workshop : การออกแบบเทคนิคการสอนงานปัจจุบัน
       Role Playing : ดำเนินการสอนงานด้วยเทคนิคของตัวเอง
การสร้างเครื่องมือ (กิจกรรม) ที่ใช้ประกอบการสอน
       การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเอง (Workshop)
       การฝึกวิเคราะห์กับสถานการณ์เสมือนจริง (กรณีศึกษา)
       การฝึกปฏิบัติจริงสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง (Role Playing)
       การใช้รูปภาพสร้างแนวความคิดดีๆ (Conceptual)
       กิจกรรม : การฝึกสอนด้วยเครื่องมือ (กิจกรรม) ของตัวเอง
เทคนิคการสร้างเรื่องเล่า (Story Telling) ให้โดนใจ
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของผู้เรียน
       องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่อง (Story Telling)
       การสร้างเรื่องเล่าจากแหล่งต่างๆ
       กระบวนการเล่าเรื่องให้โดนใจ
       กิจกรรม : การออกแบบเรื่องเล่าและดำเนินการปฏิบัติจริง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
 ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
 วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสอนผู้สอนงานTrainer

แสดงความคิดเห็น