คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการสร้างโปรแกรมการสอนและการโค้ช

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / เทคนิคการสร้างโปรแกรมการสอนและการโค้ช

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
องค์ประกอบที่สำคัญของการสอนและการโค้ช ในการพัฒนาบุคลากรด้วยแนวความคิดใหม่ ให้ได้ทั้งความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะที่ดี (Attribute) ควรสอดคล้องกับคุณลักษณะของบุคคลแล้วสร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจ พร้อมที่จะนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติด้วยตัวเอง มีดังนี้

การโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Coaching) เป็นการใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานให้หลากหลายจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้ 1 เครื่องมือมีประโยชน์มากที่สุด อีกทั้งยังทำให้ผ้เรียนรู้เกิดความคุ้นเคยในเครื่องมือนั้นๆ ไปด้วย

การโค้ชตามกระบวนการ & รูปแบบ (Pattern Coaching Process) เป็นการสร้างกระบวนการ การสอน&การโค้ชอย่างมีรูปแบบและขั้นตอน ทำให้ผู้เรียนรู้เกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจน สามารถจดจำได้ง่ายและนำไปฝึกฝนปฏิบัติจริงได้ทันที

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบโปรแกรมการสอนและการโค้ชของตัวเองได้ทันที ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Coaching) และการโค้ชอย่างมีรูปแบบ (Pattern Coaching) ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดในการนำไปประยุกต์ใช้กับ Style การสอนของตัวเอง ณ จุดปฏิบัติงานได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการสอนและการโค้ชด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ ผ่านการปฏิบัติจริงได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ผู้สอนงานที่ดี
      
หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
      การประเมินคุณลักษณะของบุคลากร
      การพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนงานที่ดี
      กระบวนการสอนงาน ณ จุดปฏิบัติงาน
      Workshop : กำหนดกระบวนการสอนงานของตัวเอง
 การโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Coaching)
      สนุกกับ คำสำคัญ (Keywords) ที่เกี่ยวข้อง
      การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Tools) แบบต่างๆ
      กระบวนการเชื่อมโยง หลักการ เนื้อหา การประยุกต์ใช้
      ประเภทของ Solution แบบต่างๆ (พอสังเขป)
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชจริงซึ่งกันและกัน
 การโค้ชตามกระบวนการและรูปแบบ (Pattern Coaching Process)
      แก่นของการสร้าง กระบวนการโค้ชด้วยรูปแบบ
      การโค้ชด้วยกระบวนการ GROW Model
      การโค้ชตามขั้นตอน (WI Coaching)
      การโค้ชด้วยเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching)
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชจริงซึ่งกันและกัน
 การเรียนรู้ ศาสตร์และศิลป์การเป็นวิทยากรและโค้ช
      องค์ประกอบที่สำคัญของการสอน
      เทคนิคการสร้าง กรณีศึกษา (Case Study) ประกอบการสอน
      เทคนิคการสร้าง เครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools)
      เทคนิคการออกแบบโปรแกรมการสอน
      Workshop : กำหนดโปรแกรมการฝึกอบรมของตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรเทคนิคการสร้างโปรแกรมการสอนและการโค้ช ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ผู้สอนงานที่ดี และการโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Coaching) ต่อด้วยการโค้ชตามกระบวนการและรูปแบบ (Pattern Coaching Process) สุดท้ายการเรียนรู้ ศาสตร์&ศิลป์การเป็นวิทยากรและโค้ช หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, พนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาบุคลากรการสอนงานทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น