Advance Course เทคนิคการสร้างโปรแกรมการสอนและการโค้ช

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Advance Coaching / เทคนิคการสร้างโปรแกรมการสอนและการโค้ช

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
องค์ประกอบที่สำคัญของการสอน&การโค้ช ในการพัฒนาบุคลากรด้วยแนวความคิดใหม่ ให้ได้ทั้งความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะที่ดี (Attribute) ควรสอดคล้องกับคุณลักษณะของบุคคลแล้วสร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจ พร้อมที่จะนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติด้วยตัวเอง มีดังนี้

การโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Coaching) เป็นการใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานให้หลากหลายจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้ 1 เครื่องมือมีประโยชน์มากที่สุด อีกทั้งยังทำให้ผ้เรียนรู้เกิดความคุ้นเคยในเครื่องมือนั้นๆ ไปด้วย

การโค้ชตามกระบวนการ & รูปแบบ (Pattern Coaching Process) เป็นการสร้างกระบวนการ การสอน&การโค้ชอย่างมีรูปแบบและขั้นตอน ทำให้ผู้เรียนรู้เกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจน สามารถจดจำได้ง่ายและนำไปฝึกฝนปฏิบัติจริงได้ทันที

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบโปรแกรมการสอน & การโค้ชของตัวเองได้ทันที ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Coaching) และการโค้ชอย่างมีรูปแบบ (Pattern Coaching) ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดในการนำไปประยุกต์ใช้กับ Style การสอนของตัวเอง ณ จุดปฏิบัติงานได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการสอน & การโค้ชด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ ผ่านการปฏิบัติจริงได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ผู้สอนงานที่ดี
      
หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
      การประเมินคุณลักษณะของบุคลากร
      การพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนงานที่ดี
      กระบวนการสอนงาน ณ จุดปฏิบัติงาน
      Workshop : กำหนดกระบวนการสอนงานของตัวเอง
 การโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Coaching)
      สนุกกับ คำสำคัญ (Keywords) ที่เกี่ยวข้อง
      การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Tools) แบบต่างๆ
      กระบวนการเชื่อมโยง หลักการ ® เนื้อหา ® การประยุกต์ใช้
      ประเภทของ Solution แบบต่างๆ (พอสังเขป)
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชจริงซึ่งกันและกัน
 การโค้ชตามกระบวนการ & รูปแบบ (Pattern Coaching Process)
      แก่นของการสร้าง กระบวนการโค้ชด้วยรูปแบบ
      การโค้ชด้วยกระบวนการ GROW Model
      การโค้ชตามขั้นตอน (WI Coaching)
      การโค้ชด้วยเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching)
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชจริงซึ่งกันและกัน
 การเรียนรู้ ศาสตร์&ศิลป์การเป็นวิทยากรและโค้ช
      องค์ประกอบที่สำคัญของการสอน
      เทคนิคการสร้าง กรณีศึกษา (Case Study) ประกอบการสอน
      เทคนิคการสร้าง เครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools)
      เทคนิคการออกแบบโปรแกรมการสอน
      Workshop : กำหนดโปรแกรมการฝึกอบรมของตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การพัฒนาบุคลากรการสอนงานทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น