หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างโปรแกรมการสอนและการโค้ช - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างโปรแกรมการสอนและการโค้ช

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
องค์ประกอบที่สำคัญของการสอน&การโค้ช ในการพัฒนาบุคลากรด้วยแนวความคิดใหม่ ให้ได้ทั้งความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะที่ดี (Attribute) ควรสอดคล้องกับคุณลักษณะของบุคคลแล้วสร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจ พร้อมที่จะนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติด้วยตัวเอง มีดังนี้

การโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Coaching) เป็นการใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานให้หลากหลายจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้ 1 เครื่องมือมีประโยชน์มากที่สุด อีกทั้งยังทำให้ผ้เรียนรู้เกิดความคุ้นเคยในเครื่องมือนั้นๆ ไปด้วย

การโค้ชตามกระบวนการ & รูปแบบ (Pattern Coaching Process) เป็นการสร้างกระบวนการ การสอน&การโค้ชอย่างมีรูปแบบและขั้นตอน ทำให้ผู้เรียนรู้เกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจน สามารถจดจำได้ง่ายและนำไปฝึกฝนปฏิบัติจริงได้ทันที

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบโปรแกรมการสอน & การโค้ชของตัวเองได้ทันที ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนรู้ได้อย่างครบถ้ว
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Coaching) และการโค้ชอย่างมีรูปแบบ (Pattern Coaching) ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดในการนำไปประยุกต์ใช้กับ Style การสอนของตัวเอง ณ จุดปฏิบัติงานได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการสอน & การโค้ชด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ ผ่านการปฏิบัติจริงได้ด้วยตัวเอง 
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ผู้สอนงานที่ดี 
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
       การประเมินคุณลักษณะของบุคลากรด้วย Whole Brain Literacy 
       การพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนงานที่ดี 
       กระบวนการสอนงาน ณ จุดปฏิบัติงาน 
       Workshop : กำหนดกระบวนการสอนงานของตัวเอง 
การโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Coaching) 
       สนุกกับ คำสำคัญ (Keywords) ที่เกี่ยวข้อง 
       การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Tools) แบบต่างๆ 
       กระบวนการเชื่อมโยง หลักการ เนื้อหา การประยุกต์ใช้ 
       ประเภทของ Solution แบบต่างๆ (พอสังเขป)
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชจริงซึ่งกันและกัน 
การโค้ชตามกระบวนการ & รูปแบบ (Pattern Coaching Process) 
       แก่นของการสร้าง กระบวนการโค้ชด้วยรูปแบบ 
       การโค้ชด้วยกระบวนการ GROW Model 
       การโค้ชตามขั้นตอน (WI Coaching)
       การโค้ชด้วยเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching)
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชจริงซึ่งกันและกัน 
การเรียนรู้ ศาสตร์และศิลป์การเป็นวิทยากรและโค้ช
       องค์ประกอบที่สำคัญของการสอน
       เทคนิคการสร้าง กรณีศึกษา (Case Study) ประกอบการสอน
       เทคนิคการสร้าง เครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools)
       เทคนิคการออกแบบโปรแกรมการสอน
       Workshop : กำหนดโปรแกรมการฝึกอบรมของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้คิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือทำด้วยตัวเองทันที
การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : มุ่งเน้นให้เกิดการลงมือทำทีละขั้นตอน
       การนำเสนอ : เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
       Role Playing : แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา
สร้าง “ แนวทางการเป็นวิทยากร ” ของตัวเอง ทำให้สามารถนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมรายละเอียด สำหรับใช้ในการเขียนหลักสูตร และเป็นวิทยากรในโอกาสต่อไปอย่างแท้จริง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร