หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างโปรแกรมการสอนและการโค้ช - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างโปรแกรมการสอนและการโค้ช

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
องค์ประกอบที่สำคัญของการสอน&การโค้ช ในการพัฒนาบุคลากรด้วยแนวความคิดใหม่ ให้ได้ทั้งความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะที่ดี (Attribute) ควรสอดคล้องกับคุณลักษณะของบุคคลแล้วสร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจ พร้อมที่จะนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติด้วยตัวเอง มีดังนี้

การโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Coaching) เป็นการใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานให้หลากหลายจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้ 1 เครื่องมือมีประโยชน์มากที่สุด อีกทั้งยังทำให้ผ้เรียนรู้เกิดความคุ้นเคยในเครื่องมือนั้นๆ ไปด้วย

การโค้ชตามกระบวนการ & รูปแบบ (Pattern Coaching Process) เป็นการสร้างกระบวนการ การสอน&การโค้ชอย่างมีรูปแบบและขั้นตอน ทำให้ผู้เรียนรู้เกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจน สามารถจดจำได้ง่ายและนำไปฝึกฝนปฏิบัติจริงได้ทันที

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบโปรแกรมการสอน & การโค้ชของตัวเองได้ทันที ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนรู้ได้อย่างครบถ้ว
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Coaching) และการโค้ชอย่างมีรูปแบบ (Pattern Coaching) ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดในการนำไปประยุกต์ใช้กับ Style การสอนของตัวเอง ณ จุดปฏิบัติงานได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นกระบวนการสอน & การโค้ชด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ ผ่านการปฏิบัติจริงได้ด้วยตัวเอง 
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ผู้สอนงานที่ดี 
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
       การประเมินคุณลักษณะของบุคลากรด้วย Whole Brain Literacy 
       การพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนงานที่ดี 
       กระบวนการสอนงาน ณ จุดปฏิบัติงาน 
       Workshop : กำหนดกระบวนการสอนงานของตัวเอง 
การโค้ชด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Coaching) 
       สนุกกับ คำสำคัญ (Keywords) ที่เกี่ยวข้อง 
       การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Tools) แบบต่างๆ 
       กระบวนการเชื่อมโยง หลักการ เนื้อหา การประยุกต์ใช้ 
       ประเภทของ Solution แบบต่างๆ (พอสังเขป)
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชจริงซึ่งกันและกัน 
การโค้ชตามกระบวนการ & รูปแบบ (Pattern Coaching Process) 
       แก่นของการสร้าง กระบวนการโค้ชด้วยรูปแบบ 
       การโค้ชด้วยกระบวนการ GROW Model 
       การโค้ชตามขั้นตอน (WI Coaching)
       การโค้ชด้วยเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching)
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชจริงซึ่งกันและกัน 
การเรียนรู้ ศาสตร์และศิลป์การเป็นวิทยากรและโค้ช
       องค์ประกอบที่สำคัญของการสอน
       เทคนิคการสร้าง กรณีศึกษา (Case Study) ประกอบการสอน
       เทคนิคการสร้าง เครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools)
       เทคนิคการออกแบบโปรแกรมการสอน
       Workshop : กำหนดโปรแกรมการฝึกอบรมของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้คิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือทำด้วยตัวเองทันที
การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : มุ่งเน้นให้เกิดการลงมือทำทีละขั้นตอน
       การนำเสนอ : เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
       Role Playing : แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา
สร้าง “ แนวทางการเป็นวิทยากร ” ของตัวเอง ทำให้สามารถนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมรายละเอียด สำหรับใช้ในการเขียนหลักสูตร และเป็นวิทยากรในโอกาสต่อไปอย่างแท้จริง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร