Advance Course เทคนิคการสร้าง Coaching Card ของตัวเอง

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Coaching / เทคนิคการสร้าง Coaching Card ของตัวเอง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำให้ผู้อื่นคิดได้ด้วยตัวเองมีหลายวิธี เช่น….. 
       การใช้คำถามเปิดเชิงบวก กระตุ้นให้คิด (Coaching Questions) 
       การบอกเล่าเรื่องราว (Story Telling/Metaphor) สร้างแนวคิดดีๆ 
       การใช้หนังสือ บทความ สร้างแง่คิดแบบเชื่อมโยง 
       การใช้รูปแบบ รูปทรง วงจร สร้างแนวความคิดใหม่ๆ 
การนำประเด็นสำคัญของการสร้างแนวความคิดให้ผู้อื่นมาจัดทำเป็นการ์ด (Card) เพื่อทำให้โค้ชชี่ได้จินตนาการ ประกอบกับกระบวนการโค้ชจะทำให้โค้ชชี่แนวความคิดใหม่ๆได้ด้วยตัวเอง เรียกว่า “การโค้ชด้วยการ์ด (Coaching Card)” 
การโค้ช (coaching) เป็นกระบวนการที่ทำให้โค้ชชี่ เกิดแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อออกจากความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกเดิมๆไปสู่แนวความคิดใหม่ๆ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเอง มีวิธีการไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
การใช้การ์ดสำหรับการโค้ช (Coaching Card) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้โค้ชชี่มีอิสระที่จะสร้างแนวความคิดของตัวเองได้ด้วยศักยภาพของตัวเอง 
โค้ชสามารถสร้าง Coaching Card สำหรับตัวเอง ในการดำเนินการโค้ชตามกระบวนการได้ เช่น
       Positive Psychology Coaching Card 
       Balancing Coaching Card 
       Solution Coaching Card
       Changing Coaching Card 
       Story Telling Coaching Card 
สิ่งที่จะได้เรียนรู้ 
       หลักการสำคัญของการสร้าง Coaching Card
       เทคนิควิธีการใช้ Coaching Card อย่างมีประสิทธิภาพ 
       กระบวนการสร้าง Coaching Card ด้วยตัวเอง 
       รูปแบบการทำ Coaching Card ให้เป็นมาตรฐานการโค้ช
       กิจกรรม : การใช้ Coaching Card ของตัวเอง ดำเนินการโค้ช

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ Coaching Card ดำเนินการโค้ชได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการใช้ความรู้ของตัวเองออกมาสร้างเป็นการ์ด เพื่อใช้สำหรับการโค้ชของตัวเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการใช้ Coaching Card เป็นเครื่องมือในการโค้ชตามสถานการณ์ต่างๆของตัวเอง ด้วย Style ของตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจการปรับเปลี่ยน Mindset ของตัวเอง 
       กรอบความคิด (Mindset) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
       กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ 
       การโค้ช (Coaching) กับการปรับเปลี่ยน Mindset 
       กระบวนการโค้ชตาม GROW Model 
       Role Playing : การโค้ชตามกระบวนการ GROW Model

เทคนิคการสร้าง Coaching Card ของตัวเอง
       หลักการสำคัญของการสร้าง Coaching Card 
       เทคนิควิธีการใช้ Coaching Card อย่างมีประสิทธิผล 
       รูปแบบการจัดทำ Coaching Card ให้เป็นมาตรฐานการโค้ช 
       กระบวนการสร้าง Coaching Card ด้วยตัวเอง 
       Workshop : กำหนดรูปแบบ Coaching Card ของตัวเอง

ขั้นตอนดำเนินการออกแบบกระบวนการโค้ชตาม Coaching Card 
       หลักการสำคัญของการโค้ชด้วยเครื่องมือ 
       เทคนิคการสร้างชุดคำถามตามกระบวนการ 
       ขั้นตอนการใช้ Coaching Card ดำเนินการโค้ช 
       บทบาทที่สำคัญของโค้ชตามกระบวนการโค้ช 
       Role Playing : การใช้ Coaching Card ของตัวเองดำเนินการโค้ช

การประยุกต์ใช้ Coaching Card กับเหตุการณ์ต่างๆ 
       การดำเนินการโค้ชอย่างมีรูปแบบ 
       การใช้ Coaching Card เพื่อพัฒนาการโค้ช 
       การใช้ Coaching Card ในการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ 
       การใช้ Coach Card กับการพัฒนาทีมงาน 

การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Coaching Cardหลักการโค้ชMindset

แสดงความคิดเห็น