หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้าง Coaching Card ของตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้าง Coaching Card ของตัวเอง

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำให้ผู้อื่นคิดได้ด้วยตัวเองมีหลายวิธี เช่น….. 
       การใช้คำถามเปิดเชิงบวก กระตุ้นให้คิด (Coaching Questions) 
       การบอกเล่าเรื่องราว (Story Telling/Metaphor) สร้างแนวคิดดีๆ 
       การใช้หนังสือ บทความ สร้างแง่คิดแบบเชื่อมโยง 
       การใช้รูปแบบ รูปทรง วงจร สร้างแนวความคิดใหม่ๆ 
การนำประเด็นสำคัญของการสร้างแนวความคิดให้ผู้อื่นมาจัดทำเป็นการ์ด (Card) เพื่อทำให้โค้ชชี่ได้จินตนาการ ประกอบกับกระบวนการโค้ชจะทำให้โค้ชชี่แนวความคิดใหม่ๆได้ด้วยตัวเอง เรียกว่า “การโค้ชด้วยการ์ด (Coaching Card)” 
การโค้ช (coaching) เป็นกระบวนการที่ทำให้โค้ชชี่ เกิดแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อออกจากความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกเดิมๆไปสู่แนวความคิดใหม่ๆ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเอง มีวิธีการไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
การใช้การ์ดสำหรับการโค้ช (Coaching Card) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้โค้ชชี่มีอิสระที่จะสร้างแนวความคิดของตัวเองได้ด้วยศักยภาพของตัวเอง 
โค้ชสามารถสร้าง Coaching Card สำหรับตัวเอง ในการดำเนินการโค้ชตามกระบวนการได้ เช่น
       Positive Psychology Coaching Card 
       Balancing Coaching Card 
       Solution Coaching Card
       Changing Coaching Card 
       Story Telling Coaching Card 
สิ่งที่จะได้เรียนรู้ 
       หลักการสำคัญของการสร้าง Coaching Card
       เทคนิควิธีการใช้ Coaching Card อย่างมีประสิทธิภาพ 
       กระบวนการสร้าง Coaching Card ด้วยตัวเอง 
       รูปแบบการทำ Coaching Card ให้เป็นมาตรฐานการโค้ช
       กิจกรรม : การใช้ Coaching Card ของตัวเอง ดำเนินการโค้ช

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ Coaching Card ดำเนินการโค้ชได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการใช้ความรู้ของตัวเองออกมาสร้างเป็นการ์ด เพื่อใช้สำหรับการโค้ชของตัวเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการใช้ Coaching Card เป็นเครื่องมือในการโค้ชตามสถานการณ์ต่างๆของตัวเอง ด้วย Style ของตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจการปรับเปลี่ยน Mindset ของตัวเอง 
       กรอบความคิด (Mindset) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
       กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ 
       การโค้ช (Coaching) กับการปรับเปลี่ยน Mindset 
       กระบวนการโค้ชตาม GROW Model 
       Role Playing : การโค้ชตามกระบวนการ GROW Model

เทคนิคการสร้าง Coaching Card ของตัวเอง
       หลักการสำคัญของการสร้าง Coaching Card 
       เทคนิควิธีการใช้ Coaching Card อย่างมีประสิทธิผล 
       รูปแบบการจัดทำ Coaching Card ให้เป็นมาตรฐานการโค้ช 
       กระบวนการสร้าง Coaching Card ด้วยตัวเอง 
       Workshop : กำหนดรูปแบบ Coaching Card ของตัวเอง

ขั้นตอนดำเนินการออกแบบกระบวนการโค้ชตาม Coaching Card 
       หลักการสำคัญของการโค้ชด้วยเครื่องมือ 
       เทคนิคการสร้างชุดคำถามตามกระบวนการ 
       ขั้นตอนการใช้ Coaching Card ดำเนินการโค้ช 
       บทบาทที่สำคัญของโค้ชตามกระบวนการโค้ช 
       Role Playing : การใช้ Coaching Card ของตัวเองดำเนินการโค้ช

การประยุกต์ใช้ Coaching Card กับเหตุการณ์ต่างๆ 
       การดำเนินการโค้ชอย่างมีรูปแบบ 
       การใช้ Coaching Card เพื่อพัฒนาการโค้ช 
       การใช้ Coaching Card ในการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ 
       การใช้ Coach Card กับการพัฒนาทีมงาน 

การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรเทคนิคการสร้าง Coaching Card ของตัวเอง ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องการเรียนรู้และเข้าใจการปรับเปลี่ยน Mindset ของตัวเอง และ  เทคนิคการสร้าง Coaching Card ของตัวเอง ต่อด้วยขั้นตอนดำเนินการออกแบบกระบวนการโค้ชตาม Coaching Card สดท้ายการประยุกต์ใช้ Coaching Card กับเหตุการณ์ต่างๆ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร