หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานด้วยมาตรฐานการทำงาน - หลักสูตร 2 วัน
(Situation and WI Coaching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานด้วยมาตรฐานการทำงาน (Situation and WI Coaching)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากร (Staff Development) เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะผู้บริหารได้พัฒนาบุคลากรให้สามารถทดแทนตำแหน่งได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นกรอบความคิด (Mindset) ของการพัฒนาบุคลากร จึงควรมีอยู่ในผู้บริหารทุกระดับในองค์กร และพร้อมที่จะปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะ (Competency) ตามที่องค์กรกำหนดไว้
ความเหมือนและความแตกต่างของการสอน (แบบต่างๆ) มีความสำคัญในการเลือกใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพราะวิธีการพัฒนาแต่ละแบบมีจุดประสงค์ที่ต่างกัน และเหมาะสมกับคุณลักษณะของบุคลากรแต่ละบุคคลด้วยเช่นเดียวกัน 


การโค้ชผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย (Performance Coaching) โดยการใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานขององค์กร (WI) ก็จะทำให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ สามารถที่จะเกิดวิธีการใหม่ๆ ในการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของตัวเองได้ 

การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงและการใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools) ต่างๆ เพื่อทำให้การพัฒนาบุคลากร ทำให้สะดวกและง่ายในการดำเนินการโค้ช ณ จุดปฏิบัติงาน (Coaching on Job) ทำให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที และบุคลากรก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) และทักษะในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายรูปแบบ สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ด้วยสถานการณ์ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงในการสอนรูปแบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานขององค์กรให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันบนความต้องการของบุคลากรแต่ละบุคคล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การโค้ชและการให้คำปรึกษาในการสร้างผลการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ พัฒนา ฝึกฝน ร่วมกับ Master Coach ในการปฏิบัติการโค้ชจริง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วย Style ของตัวเองทันทีหลังการฝึกอบรม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนากรอบความคิดและทักษะการโค้ช
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การพัฒนาบุคลากร
      หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
      การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)
      คุณปฏิบัติอย่างไร เมื่อลูกน้องมีลักษณะดังนี้
      การประเมินคุณลักษณะของทีมงาน
      Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง
 ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนแต่ละประเภท
      เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย
      เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้
      เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์
      เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ
      Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง
 การเป็นโค้ชที่ดีมีคุณภาพ (To Be Good Coach)
      องค์ประกอบสำคัญของการโค้ช
      นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน
      ทักษะที่สำคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
      กิจกรรมย่อย : การฝึกฝนทักษะการโค้ชต่างๆ
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชผลการปฏิบัติงาน
 การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
      การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      การโค้ชด้วยการทำงานของสมอง (Brain Base Coaching)
      การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
      การโค้ชตามสถานการณ์ (Situation Coaching)
      Role Playing : การฝึกฝนปฏิบัติการโค้ชจริง

Day II : การประยุกต์การโค้ชให้สอดคล้องกับ WI Coaching
 การโค้ชด้วยเครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools)
      การใช้เครื่องมือการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย
      การโค้ชด้วยการ์ดการโค้ช (Coaching Card)
      การเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)
      การโค้ชตามขั้นตอน (WI Coaching)
      Role Playing : การฝึกฝนปฏิบัติการโค้ชจริง
 การโค้ชกลุ่มเชิงกลยุทธ์ (Strategic Group Coaching & Consulting)
      แก่นสำคัญของการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching)
      เทคนิคการโค้ชแบบกลุ่ม (Strategic Group Coaching)
      กระบวนการเชื่อมโยง หลักการ เนื้อหา การประยุกต์ใช้
      Workshop : การสร้างกระบวนการเชื่อมโยงหลักการของตัวเอง
      ตัวอย่างการสอน : การพิชิตเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
 การโค้ชด้วยโมเดลการบริหารจัดการ (Solution Coaching)
      การพัฒนา “การเรียนรู้ (Learning)” ของบุคลากรด้วยตัวเอง
      การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Tools) แบบต่างๆ
      ประเภทของ Solution แบบต่างๆ (พอสังเขป)
      การสร้างกระบวนการโค้ช (Building Coaching Process)
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชจริงซึ่งกันและกัน
 การเป็นที่ปรึกษาในฐานะโค้ช (Coaching & Consulting)
      หลักการของที่ปรึกษาในฐานะโค้ช
      การให้ข้อมูลป้อนกลับแลการโค้ช (Coaching and Feedback)
      ผู้จัดการในฐานะโค้ช (Manager as a Coach)
      การสร้างเครื่องมือของที่ปรึกษาในแนวการโค้ช
      Role Playing : การฝึกฝนการเป็นที่ปรึกษาในฐานะโค้ช
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ
 Line Leader
Foreman
 หัวหน้างานระดับต้น

        สรุปหลักสูตรเทคนิคการสอนงานด้วยมาตรฐานการทำงาน หลักสูตร 2 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้ในวันที่หนึ่งเรียนรู้เรื่องการพัฒนากรอบความคิดและทักษะการโค้ชและการสร้างกรอบความคิด (Mindset) การพัฒนาบุคลากร รู้ถึงความเหมือนและความแตกต่างของการสอนแต่ละประเภทและการเป็นโค้ชที่ดีมีคุณภาพ วันที่สองลงลึกเรื่องการประยุกต์การโค้ชให้สอดคล้องกับ WI Coaching และการโค้ชด้วยเครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools) เสริมเทคนิคการโค้ชกลุ่มเชิงกลยุทธ์ (Strategic Group Coaching and Consulting) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานปฏิบัติการ, Line Leader, Foreman, หัวหน้างานระดับต้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ