หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานด้วยมาตรฐานการทำงาน - หลักสูตร 2 วัน
(Situation and WI Coaching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานด้วยมาตรฐานการทำงาน (Situation and WI Coaching)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากร (Staff Development) เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะผู้บริหารได้พัฒนาบุคลากรให้สามารถทดแทนตำแหน่งได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นกรอบความคิด (Mindset) ของการพัฒนาบุคลากร จึงควรมีอยู่ในผู้บริหารทุกระดับในองค์กร และพร้อมที่จะปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะ (Competency) ตามที่องค์กรกำหนดไว้
ความเหมือนและความแตกต่างของการสอน (แบบต่างๆ) มีความสำคัญในการเลือกใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพราะวิธีการพัฒนาแต่ละแบบมีจุดประสงค์ที่ต่างกัน และเหมาะสมกับคุณลักษณะของบุคลากรแต่ละบุคคลด้วยเช่นเดียวกัน 


การโค้ชผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย (Performance Coaching) โดยการใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานขององค์กร (WI) ก็จะทำให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ สามารถที่จะเกิดวิธีการใหม่ๆ ในการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของตัวเองได้ 

การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงและการใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools) ต่างๆ เพื่อทำให้การพัฒนาบุคลากร ทำให้สะดวกและง่ายในการดำเนินการโค้ช ณ จุดปฏิบัติงาน (Coaching on Job) ทำให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที และบุคลากรก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) และทักษะในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายรูปแบบ สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ด้วยสถานการณ์ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงในการสอนรูปแบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานขององค์กรให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันบนความต้องการของบุคลากรแต่ละบุคคล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การโค้ชและการให้คำปรึกษาในการสร้างผลการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ พัฒนา ฝึกฝน ร่วมกับ Master Coach ในการปฏิบัติการโค้ชจริง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วย Style ของตัวเองทันทีหลังการฝึกอบรม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนากรอบความคิดและทักษะการโค้ช
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การพัฒนาบุคลากร
      หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
      การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)
      คุณปฏิบัติอย่างไร เมื่อลูกน้องมีลักษณะดังนี้
      การประเมินคุณลักษณะของทีมงาน
      Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง
 ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนแต่ละประเภท
      เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย
      เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้
      เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์
      เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ
      Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง
 การเป็นโค้ชที่ดีมีคุณภาพ (To Be Good Coach)
      องค์ประกอบสำคัญของการโค้ช
      นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน
      ทักษะที่สำคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
      กิจกรรมย่อย : การฝึกฝนทักษะการโค้ชต่างๆ
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชผลการปฏิบัติงาน
 การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
      การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      การโค้ชด้วยการทำงานของสมอง (Brain Base Coaching)
      การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
      การโค้ชตามสถานการณ์ (Situation Coaching)
      Role Playing : การฝึกฝนปฏิบัติการโค้ชจริง

Day II : การประยุกต์การโค้ชให้สอดคล้องกับ WI Coaching
 การโค้ชด้วยเครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools)
      การใช้เครื่องมือการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย
      การโค้ชด้วยการ์ดการโค้ช (Coaching Card)
      การเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)
      การโค้ชตามขั้นตอน (WI Coaching)
      Role Playing : การฝึกฝนปฏิบัติการโค้ชจริง
 การโค้ชกลุ่มเชิงกลยุทธ์ (Strategic Group Coaching & Consulting)
      แก่นสำคัญของการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching)
      เทคนิคการโค้ชแบบกลุ่ม (Strategic Group Coaching)
      กระบวนการเชื่อมโยง หลักการ เนื้อหา การประยุกต์ใช้
      Workshop : การสร้างกระบวนการเชื่อมโยงหลักการของตัวเอง
      ตัวอย่างการสอน : การพิชิตเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
 การโค้ชด้วยโมเดลการบริหารจัดการ (Solution Coaching)
      การพัฒนา “การเรียนรู้ (Learning)” ของบุคลากรด้วยตัวเอง
      การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Tools) แบบต่างๆ
      ประเภทของ Solution แบบต่างๆ (พอสังเขป)
      การสร้างกระบวนการโค้ช (Building Coaching Process)
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชจริงซึ่งกันและกัน
 การเป็นที่ปรึกษาในฐานะโค้ช (Coaching & Consulting)
      หลักการของที่ปรึกษาในฐานะโค้ช
      การให้ข้อมูลป้อนกลับแลการโค้ช (Coaching and Feedback)
      ผู้จัดการในฐานะโค้ช (Manager as a Coach)
      การสร้างเครื่องมือของที่ปรึกษาในแนวการโค้ช
      Role Playing : การฝึกฝนการเป็นที่ปรึกษาในฐานะโค้ช
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ
 Line Leader
Foreman
 หัวหน้างานระดับต้น

        สรุปหลักสูตรเทคนิคการสอนงานด้วยมาตรฐานการทำงาน หลักสูตร 2 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้ในวันที่หนึ่งเรียนรู้เรื่องการพัฒนากรอบความคิดและทักษะการโค้ชและการสร้างกรอบความคิด (Mindset) การพัฒนาบุคลากร รู้ถึงความเหมือนและความแตกต่างของการสอนแต่ละประเภทและการเป็นโค้ชที่ดีมีคุณภาพ วันที่สองลงลึกเรื่องการประยุกต์การโค้ชให้สอดคล้องกับ WI Coaching และการโค้ชด้วยเครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools) เสริมเทคนิคการโค้ชกลุ่มเชิงกลยุทธ์ (Strategic Group Coaching and Consulting) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานปฏิบัติการ, Line Leader, Foreman, หัวหน้างานระดับต้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร