หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานด้วยมาตรฐานการทำงาน - หลักสูตร 2 วัน

(Situation & WI Coaching)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Coaching / เทคนิคการสอนงานด้วยมาตรฐานการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากร (Staff Development) เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะผู้บริหารได้พัฒนาบุคลากรให้สามารถทดแทนตำแหน่งได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นกรอบความคิด (Mindset) ของการพัฒนาบุคลากร จึงควรมีอยู่ในผู้บริหารทุกระดับในองค์กร และพร้อมที่จะปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะ (Competency) ตามที่องค์กรกำหนดไว้
ความเหมือนและความแตกต่างของการสอน (แบบต่างๆ) มีความสำคัญในการเลือกใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพราะวิธีการพัฒนาแต่ละแบบมีจุดประสงค์ที่ต่างกัน และเหมาะสมกับคุณลักษณะของบุคลากรแต่ละบุคคลด้วยเช่นเดียวกัน 


การโค้ชผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย (Performance Coaching) โดยการใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานขององค์กร (WI) ก็จะทำให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ สามารถที่จะเกิดวิธีการใหม่ๆ ในการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของตัวเองได้ 

การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงและการใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools) ต่างๆ เพื่อทำให้การพัฒนาบุคลากร ทำให้สะดวกและง่ายในการดำเนินการโค้ช ณ จุดปฏิบัติงาน (Coaching on Job) ทำให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที และบุคลากรก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) และทักษะในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายรูปแบบ สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ด้วยสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงในการสอนรูปแบบการทำงาน ที่เป็นมาตรฐานขององค์กรให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันบนความต้องการของบุคลากรแต่ละบุคคล
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การโค้ชและการให้คำปรึกษา ในการสร้างผลการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ พัฒนา ฝึกฝน ร่วมกับ Master Coach ในการปฏิบัติการโค้ชจริง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วย Style ของตัวเองทันทีหลังการฝึกอบรม
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนากรอบความคิดและทักษะการโค้ช 
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การพัฒนาบุคลากร 
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
       การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)
       คุณปฏิบัติอย่างไร เมื่อลูกน้องมีลักษณะดังนี้
       การประเมินคุณลักษณะของทีมงานด้วย Whole Brain Function
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง
ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนแต่ละประเภท 
       เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย 
       เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้ 
       เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์ 
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ 
       Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง 
การเป็นโค้ชที่ดีมีคุณภาพ (To Be Good Coach)
       องค์ประกอบสำคัญของการโค้ช
       นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน
       ทักษะที่สำคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
       กิจกรรมย่อย : การฝึกฝนทักษะการโค้ชต่างๆ
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชผลการปฏิบัติงาน
การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching) 
       การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       การโค้ชด้วยการทำงานของสมอง (Brain Base Coaching)
       การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
       การโค้ชตามสถานการณ์ (Situation Coaching)
       Role Playing : การฝึกฝนปฏิบัติการโค้ชจริง


Day II : การประยุกต์การโค้ชให้สอดคล้องกับ WI Coaching
การโค้ชด้วยเครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools) 
       การใช้เครื่องมือการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย 
       การโค้ชด้วยการ์ดการโค้ช (Coaching Card)
       การเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)
       การโค้ชตามขั้นตอน (WI Coaching)
       Role Playing : การฝึกฝนปฏิบัติการโค้ชจริง 
การโค้ชกลุ่มเชิงกลยุทธ์ (Strategic Group Coaching & Consulting) 
       แก่นสำคัญของการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching)
       เทคนิคการโค้ชแบบกลุ่ม (Strategic Group Coaching) 
       กระบวนการเชื่อมโยง หลักการ เนื้อหา การประยุกต์ใช้ 
       Workshop : การสร้างกระบวนการเชื่อมโยงหลักการของตัวเอง 
       ตัวอย่างการสอน : การพิชิตเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
การโค้ชด้วยโมเดลการบริหารจัดการ (Solution Coaching)
       การพัฒนา “การเรียนรู้ (Learning)” ของบุคลากรด้วยตัวเอง
       การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Tools) แบบต่างๆ
       ประเภทของ Solution แบบต่างๆ (พอสังเขป)
       การสร้างกระบวนการโค้ช (Building Coaching Process)
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชจริงซึ่งกันและกัน 
การเป็นที่ปรึกษาในฐานะโค้ช (Coaching & Consulting)
       หลักการของที่ปรึกษาในฐานะโค้ช
       การให้ข้อมูลป้อนกลับแลการโค้ช (Coaching & Feedback)
       ผู้จัดการในฐานะโค้ช (Manager as a Coach)
       การสร้างเครื่องมือของที่ปรึกษาในแนวการโค้ช
       Role Playing : การฝึกฝนการเป็นที่ปรึกษาในฐานะโค้ช 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ 
Line Leader 
Foreman 
หัวหน้างานระดับต้น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสอนงานพัฒนาบุคลากรทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น