หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานด้วยมาตรฐานการทำงาน - หลักสูตร 2 วัน

(Situation & WI Coaching)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Coaching / เทคนิคการสอนงานด้วยมาตรฐานการทำงาน

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากร (Staff Development) เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะผู้บริหารได้พัฒนาบุคลากรให้สามารถทดแทนตำแหน่งได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นกรอบความคิด (Mindset) ของการพัฒนาบุคลากร จึงควรมีอยู่ในผู้บริหารทุกระดับในองค์กร และพร้อมที่จะปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะ (Competency) ตามที่องค์กรกำหนดไว้
ความเหมือนและความแตกต่างของการสอน (แบบต่างๆ) มีความสำคัญในการเลือกใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพราะวิธีการพัฒนาแต่ละแบบมีจุดประสงค์ที่ต่างกัน และเหมาะสมกับคุณลักษณะของบุคลากรแต่ละบุคคลด้วยเช่นเดียวกัน 


การโค้ชผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย (Performance Coaching) โดยการใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานขององค์กร (WI) ก็จะทำให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ สามารถที่จะเกิดวิธีการใหม่ๆ ในการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของตัวเองได้ 

การฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงและการใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools) ต่างๆ เพื่อทำให้การพัฒนาบุคลากร ทำให้สะดวกและง่ายในการดำเนินการโค้ช ณ จุดปฏิบัติงาน (Coaching on Job) ทำให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที และบุคลากรก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) และทักษะในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายรูปแบบ สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ด้วยสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงในการสอนรูปแบบการทำงาน ที่เป็นมาตรฐานขององค์กรให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันบนความต้องการของบุคลากรแต่ละบุคคล
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การโค้ชและการให้คำปรึกษา ในการสร้างผลการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ พัฒนา ฝึกฝน ร่วมกับ Master Coach ในการปฏิบัติการโค้ชจริง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วย Style ของตัวเองทันทีหลังการฝึกอบรม
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนากรอบความคิดและทักษะการโค้ช 
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การพัฒนาบุคลากร 
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
       การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management) 
       คุณปฏิบัติอย่างไร เมื่อลูกน้องมีลักษณะดังนี้ 
       การประเมินคุณลักษณะของทีมงานด้วย Whole Brain Function 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง 
ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนแต่ละประเภท 
       เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย 
       เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้ 
       เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์ 
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ 
       Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง 
การเป็นโค้ชที่ดีมีคุณภาพ (To Be Good Coach) 
       องค์ประกอบสำคัญของการโค้ช 
       นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน 
       ทักษะที่สำคัญของการโค้ช (Coaching Skill) 
       กิจกรรมย่อย : การฝึกฝนทักษะการโค้ชต่างๆ 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชผลการปฏิบัติงาน 
การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching) 
       การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
       การโค้ชด้วยการทำงานของสมอง (Brain Base Coaching) 
       การโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching) 
       การโค้ชตามสถานการณ์ (Situation Coaching) 
       Role Playing : การฝึกฝนปฏิบัติการโค้ชจริง


Day II : การประยุกต์การโค้ชให้สอดคล้องกับ WI Coaching
การโค้ชด้วยเครื่องมือการโค้ช (Coaching Tools) 
       การใช้เครื่องมือการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย 
       การโค้ชด้วยการ์ดการโค้ช (Coaching Card) 
       การเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching) 
       การโค้ชตามขั้นตอน (WI Coaching) 
       Role Playing : การฝึกฝนปฏิบัติการโค้ชจริง 
การโค้ชกลุ่มเชิงกลยุทธ์ (Strategic Group Coaching & Consulting) 
       แก่นสำคัญของการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) 
       เทคนิคการโค้ชแบบกลุ่ม (Strategic Group Coaching) 
       กระบวนการเชื่อมโยง หลักการ -> เนื้อหา -> การประยุกต์ใช้ 
       Workshop : การสร้างกระบวนการเชื่อมโยงหลักการของตัวเอง 
       ตัวอย่างการสอน : การพิชิตเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
การโค้ชด้วยโมเดลการบริหารจัดการ (Solution Coaching) 
       การพัฒนา “การเรียนรู้ (Learning)” ของบุคลากรด้วยตัวเอง 
       การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงาน (Solution Tools) แบบต่างๆ 
       ประเภทของ Solution แบบต่างๆ (พอสังเขป) 
       การสร้างกระบวนการโค้ช (Building Coaching Process) 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชจริงซึ่งกันและกัน 
การเป็นที่ปรึกษาในฐานะโค้ช (Coaching & Consulting) 
       หลักการของที่ปรึกษาในฐานะโค้ช 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับแลการโค้ช (Coaching & Feedback) 
       ผู้จัดการในฐานะโค้ช (Manager as a Coach) 
       การสร้างเครื่องมือของที่ปรึกษาในแนวการโค้ช 
       Role Playing : การฝึกฝนการเป็นที่ปรึกษาในฐานะโค้ช 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ 
Line Leader 
Foreman 
หัวหน้างานระดับต้น

    แชร์            แชร์  

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสอนงานพัฒนาบุคลากรการโค้ช

แสดงความคิดเห็น