หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานเร่งรัดสำหรับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Intensive Coaching Techniques for Effective Supervisor)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เทคนิคการสอนงานเร่งรัดสำหรับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   องค์การในปัจจุบันต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงเพื่อผลักดันให้องค์การบรรลุเป้าหมาย และเหนือคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน ตำแหน่ง “หัวหน้างาน” เป็นตำแหน่งที่สำคัญเนื่องจากเป็นผู้รับนโยบาย และกลยุทธ์จากผู้บริหาร นำลงสู่พนักงานปฏิบัติงานเพื่อให้ผลงานออกมาได้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสอนงานจึงเป็นทักษะที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญสำหรับหัวหน้างานในทุกระดับและทุกหน่วยงานในองค์การ หัวหน้างานที่มีทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิภาพนั้น จะส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้างานที่ดี
2. เพื่อเกิดความรู้ด้านเทคนิคและเคล็ดลับในการสอนงานลูกน้องได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
3. เพื่อวางแผนและจัดทำเอกสารที่ใช้ในการสอนงานได้อย่างเป็นระบบ และนำไปใช้ได้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. บทบาทของหัวหน้างาน 
         อบรมบริการ ความหมายของ “หัวหน้างาน” 
          ความสำคัญของหัวหน้างานต่อความสำเร็จขององค์การ 
          บทบาทของหัวหน้างานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. การสอนงาน 
          ความหมายของ “การสอนงาน” 
          ประโยชน์ของการสอนงาน 
          สัญญาณที่บ่งบอกให้เกิดการสอนงาน 
          เคล็ดลับการสอนงานลูกน้องประเภทต่างๆ 
          ประเภทของการสอนงาน 
          กระบวนการสอนงาน 4 ขั้นตอน 
          คุณลักษณะของผู้สอนงานที่ดี 
          ข้อระวังในการสอนงาน 
          อุปสรรคในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
          Workshop : กิจกรรมกลุ่มโดยให้จัดทำใบซอยงานพร้อมนำเสนอผลงาน 
          VDO : กรณีศึกษาการสอนงานในโรงงานอุตสาหกรรม

แนวทางการฝึกอบรม
1. การบรรยาย (Lecture) โดยให้ผู้รับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย
2. การฝึกปฏิบัติ (Workshop) โดยใช้เกม/กิจกรรม แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดเข้าใจจริงในทฤษฎี/เทคนิคที่ได้รับ และเห็นภาพการปฏิบัติจริงจากการทำกิจกรรมกลุ่ม พร้อมนำเสนอผลงาน
3. การใช้วิดีโอ (VDO) กรณีศึกษาการสอนงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดเข้าใจจริงในทฤษฎี และเห็นภาพการปฏิบัติจริงมากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้บริหาร
ผู้ที่เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารในอนาคต

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เทคนิคการสอนงานหัวหน้างานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แสดงความคิดเห็น