หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานเร่งรัดสำหรับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Intensive Coaching Techniques for Effective Supervisor)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานเร่งรัดสำหรับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ (Intensive Coaching Techniques for Effective Supervisor)

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

(กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   องค์การในปัจจุบันต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงเพื่อผลักดันให้องค์การบรรลุเป้าหมาย และเหนือคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน ตำแหน่ง “หัวหน้างาน” เป็นตำแหน่งที่สำคัญเนื่องจากเป็นผู้รับนโยบาย และกลยุทธ์จากผู้บริหาร นำลงสู่พนักงานปฏิบัติงานเพื่อให้ผลงานออกมาได้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสอนงานจึงเป็นทักษะที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญสำหรับหัวหน้างานในทุกระดับและทุกหน่วยงานในองค์การ หัวหน้างานที่มีทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิภาพนั้น จะส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้างานที่ดี
2. เพื่อเกิดความรู้ด้านเทคนิคและเคล็ดลับในการสอนงานลูกน้องได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
3. เพื่อวางแผนและจัดทำเอกสารที่ใช้ในการสอนงานได้อย่างเป็นระบบ และนำไปใช้ได้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. บทบาทของหัวหน้างาน 
         อบรมบริการ ความหมายของ “หัวหน้างาน” 
          ความสำคัญของหัวหน้างานต่อความสำเร็จขององค์การ 
          บทบาทของหัวหน้างานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. การสอนงาน 
          ความหมายของ “การสอนงาน” 
          ประโยชน์ของการสอนงาน 
          สัญญาณที่บ่งบอกให้เกิดการสอนงาน 
          เคล็ดลับการสอนงานลูกน้องประเภทต่างๆ 
          ประเภทของการสอนงาน 
          กระบวนการสอนงาน 4 ขั้นตอน 
          คุณลักษณะของผู้สอนงานที่ดี 
          ข้อระวังในการสอนงาน 
          อุปสรรคในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ 
          Workshop : กิจกรรมกลุ่มโดยให้จัดทำใบซอยงานพร้อมนำเสนอผลงาน 
          VDO : กรณีศึกษาการสอนงานในโรงงานอุตสาหกรรม

แนวทางการฝึกอบรม
1. การบรรยาย (Lecture) โดยให้ผู้รับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย
2. การฝึกปฏิบัติ (Workshop) โดยใช้เกม/กิจกรรม แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดเข้าใจจริงในทฤษฎี/เทคนิคที่ได้รับ และเห็นภาพการปฏิบัติจริงจากการทำกิจกรรมกลุ่ม พร้อมนำเสนอผลงาน
3. การใช้วิดีโอ (VDO) กรณีศึกษาการสอนงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดเข้าใจจริงในทฤษฎี และเห็นภาพการปฏิบัติจริงมากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้บริหาร
ผู้ที่เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารในอนาคต

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม