คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานแบบ OJT

(Coaching by On The Job Training) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / เทคนิคการสอนงานแบบ OJT

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเจริญเติบโตขององค์กรและการเข้าออกของพนักงานเป็นจำนวนมาก นำมาซึ่งความไม่เชี่ยวชาญในงานของพนักงาน ไม่สามารถทดแทนพนักงานเก่าที่มีความเชี่ยวชาญและต้องเติบโตต่อไปได้ทัน การพัฒนาให้ผู้เชี่ยวในงานที่มีอายุงานมากให้สอนงานพนักงานใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน
ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานมานาน มีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างดี แต่กลับไม่สามารถสอนน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้ดี ทำให้เกิดการลาออกเป็นจำนวนมาก เพราะไม่สามารถปฏิบัติได้ดีและเกิดความรู้สึกเครียดกับงานที่ต้องเร่งรีบและทำตลอดเวลา หัวหน้างานก็ไม่สามารถดูแลอย่างทั่วถึง ผู้ปฏิบัติงานที่เชี่ยวชาญแล้วควรทำหน้าที่สอนงานน้องๆ ด้วย จะทำให้แบ่งเบาภาระงานของหัวหน้างานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับน้องๆ ไปด้วย
การสอนงานครอบคลุมหลากหลายวิธีทั้งในเนื้องาน, วิธีการ, ความรู้สึก และการปฏิบัติตัวในแนวอยู่ในที่ทำงาน ดังนั้น จึงควรให้เทคนิคต่างๆ แก่ผู้ที่จะมาทำหน้าที่โค้ช, พี่เลี้ยงและครูฝึกให้กับพนักงานใหม่ ให้สามารถสอนงานที่ได้ทั้งเนื้องานและได้ทั้งใจของทีมงานใหม่ๆ ด้วย จึงจะทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งช่วยให้การลาออกลดน้อยลงด้วย
การพัฒนาทักษะการโค้ชและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching and Feedback Skill) มีความสำคัญกับผู้จัดการเป็นอย่างยิ่ง เพราะทีมงานจะมีผลการปฏิบัติงานที่ดี สามารถบรรลุเป้าหมายได้นั้นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้จัดการในเรื่องของการสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดีในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์
 ทำให้ผู้เรียนเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแต่ละประเภทอย่างแท้จริง
 ทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสอนงานในแต่ละประเภทเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานของตัวเองอย่างถูกต้อง
 ทำให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจที่สามารถสอนงานให้กับพนักงานใหม่ได้และเกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกัน อันส่งผลต่อองค์กรที่ดีมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะการโค้ชและการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงปฏิบัติการ สามารถนำไปประยุกต์กับสถานการณ์จริงได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการของตัวเองเพิ่มมากขึ้น เพราะได้เรียนรู้และปฏิบัติด้วยตัวเอง ตามหลักการที่กำหนดให้อย่างชัดเจน
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความท้าทายที่จะนำเทคนิคและกระบวนการที่ได้รับไปดำเนินการกับทีมงานของตัวเองทันที หลังจากฝึกอบรมเสร็จ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : การสร้างกรอบความคิดและทักษะการสอนงานแบบ OJT
 สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนงานแบบ On the Job Training
      คุณสอนงานแบบ On the Job Training อย่างไรในปัจจุบัน?
      ความเหมือนและความต่างของการสอนงาน
      นิยามของ Training, Teaching และ Coaching
      ลักษณะงานใดควรใช้การสอนงานแบบไหน?
      Workshop : กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง
 เทคนิคการสอนงาน On the Job Training ประเภทต่างๆ ให้ได้งาน
      เทคนิค Teaching ให้เข้าใจง่าย
      เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตาม
      เทคนิคการ Coaching ให้มองเป็นประโยชน์
      เทคนิคการผสมการสอนงานเข้าด้วยกัน
      Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
      กรณีศึกษา : คุณเลือกใช้เทคนิคการสอนงานแบบใด?
 การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน (Coaching Skill for OJT)
      องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช
      นิยามความหมายของการโค้ชงาน
      ทักษะที่สำคัญของการโค้ช
      กระบวนการโค้ชตาม WI Coaching
      Role Playing : กิจกรรมพัฒนาทักษะการโค้ช
 การประยุกต์การโค้ชแบบ OJT กับสถานการณ์ต่างๆ
      เทคนิคการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
      เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job)
      เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
      เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
      Role Playing : การประยุกต์การโค้ชด้วย Style ตัวเอง

DAY II : การพัฒนาทักษะการโค้ชและการป้อนกลับ (Coaching & Feedback Skill)
 หลักการที่สำคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี
      สำรวจแนวความคิดเรื่องการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (Do)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t)
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเอง
      Workshop : ค้นหาหลุมพรางและเทคนิคของตัวเอง
 ทักษะที่สำคัญในการโค้ชและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback Skill)
      การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Build Rapport)
      การรับฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening)
      การใช้คำถามเพื่อสร้างความชัดเจน (Clearing Question)
      การให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ (Positive Suggestion)
      กิจกรรมย่อยต่างๆ : การฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง
 การพัฒนาทักษะการโค้ชและการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงลึก
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
      การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
      การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
      ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      Workshop : การฝึกฝนการใช้การฟังและคำถามประเภทต่างๆ
 การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ และสถานการณ์จริง
      การให้ข้อมูลป้อนกลับในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับ ณ พื้นที่ทำงาน (On Job Feedback)
      การเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม (Feedforward Idea)
      การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้อื่น (Feedforward Motivation)
      กิจกรรม : การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Sandwich Feedback)
 การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ OJT หลักสูตร 2 วัน  ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้วันแรกการสร้างกรอบความคิดและทักษะการสอนงานแบบ OJT และสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนงานแบบ On the Job Training สอดแทรกเทคนิคการสอนงาน On the Job Training ประเภทต่างๆ ให้ได้งาน และในวันที่สองเรียนรู้การพัฒนาทักษะการโค้ชและการป้อนกลับ (Coaching and Feedback Skill) หลักการที่สำคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสอนงานOJTทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น