หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานแบบ OJT - หลักสูตร 2 วัน
(Coaching by On The Job Training)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (Coaching by On The Job Training)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเจริญเติบโตขององค์กรและการเข้าออกของพนักงานเป็นจำนวนมาก นำมาซึ่งความไม่เชี่ยวชาญในงานของพนักงาน ไม่สามารถทดแทนพนักงานเก่าที่มีความเชี่ยวชาญและต้องเติบโตต่อไปได้ทัน การพัฒนาให้ผู้เชี่ยวในงานที่มีอายุงานมากให้สอนงานพนักงานใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน
ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานมานาน มีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างดี แต่กลับไม่สามารถสอนน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้ดี ทำให้เกิดการลาออกเป็นจำนวนมาก เพราะไม่สามารถปฏิบัติได้ดีและเกิดความรู้สึกเครียดกับงานที่ต้องเร่งรีบและทำตลอดเวลา หัวหน้างานก็ไม่สามารถดูแลอย่างทั่วถึง ผู้ปฏิบัติงานที่เชี่ยวชาญแล้วควรทำหน้าที่สอนงานน้องๆ ด้วย จะทำให้แบ่งเบาภาระงานของหัวหน้างานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับน้องๆ ไปด้วย
การสอนงานครอบคลุมหลากหลายวิธีทั้งในเนื้องาน, วิธีการ, ความรู้สึก และการปฏิบัติตัวในแนวอยู่ในที่ทำงาน ดังนั้น จึงควรให้เทคนิคต่างๆ แก่ผู้ที่จะมาทำหน้าที่โค้ช, พี่เลี้ยงและครูฝึกให้กับพนักงานใหม่ ให้สามารถสอนงานที่ได้ทั้งเนื้องานและได้ทั้งใจของทีมงานใหม่ๆ ด้วย จึงจะทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งช่วยให้การลาออกลดน้อยลงด้วย
การพัฒนาทักษะการโค้ชและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching and Feedback Skill) มีความสำคัญกับผู้จัดการเป็นอย่างยิ่ง เพราะทีมงานจะมีผลการปฏิบัติงานที่ดี สามารถบรรลุเป้าหมายได้นั้นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้จัดการในเรื่องของการสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดีในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์
 ทำให้ผู้เรียนเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแต่ละประเภทอย่างแท้จริง
 ทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสอนงานในแต่ละประเภทเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานของตัวเองอย่างถูกต้อง
 ทำให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจที่สามารถสอนงานให้กับพนักงานใหม่ได้และเกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกัน อันส่งผลต่อองค์กรที่ดีมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะการโค้ชและการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงปฏิบัติการ สามารถนำไปประยุกต์กับสถานการณ์จริงได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการของตัวเองเพิ่มมากขึ้น เพราะได้เรียนรู้และปฏิบัติด้วยตัวเอง ตามหลักการที่กำหนดให้อย่างชัดเจน
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความท้าทายที่จะนำเทคนิคและกระบวนการที่ได้รับไปดำเนินการกับทีมงานของตัวเองทันที หลังจากฝึกอบรมเสร็จ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : การสร้างกรอบความคิดและทักษะการสอนงานแบบ OJT
 สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนงานแบบ On the Job Training
      คุณสอนงานแบบ On the Job Training อย่างไรในปัจจุบัน?
      ความเหมือนและความต่างของการสอนงาน
      นิยามของ Training, Teaching และ Coaching
      ลักษณะงานใดควรใช้การสอนงานแบบไหน?
      Workshop : กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง
 เทคนิคการสอนงาน On the Job Training ประเภทต่างๆ ให้ได้งาน
      เทคนิค Teaching ให้เข้าใจง่าย
      เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตาม
      เทคนิคการ Coaching ให้มองเป็นประโยชน์
      เทคนิคการผสมการสอนงานเข้าด้วยกัน
      Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
      กรณีศึกษา : คุณเลือกใช้เทคนิคการสอนงานแบบใด?
 การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน (Coaching Skill for OJT)
      องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช
      นิยามความหมายของการโค้ชงาน
      ทักษะที่สำคัญของการโค้ช
      กระบวนการโค้ชตาม WI Coaching
      Role Playing : กิจกรรมพัฒนาทักษะการโค้ช
 การประยุกต์การโค้ชแบบ OJT กับสถานการณ์ต่างๆ
      เทคนิคการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
      เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job)
      เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
      เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
      Role Playing : การประยุกต์การโค้ชด้วย Style ตัวเอง

DAY II : การพัฒนาทักษะการโค้ชและการป้อนกลับ (Coaching & Feedback Skill)
 หลักการที่สำคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี
      สำรวจแนวความคิดเรื่องการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (Do)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t)
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเอง
      Workshop : ค้นหาหลุมพรางและเทคนิคของตัวเอง
 ทักษะที่สำคัญในการโค้ชและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback Skill)
      การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Build Rapport)
      การรับฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening)
      การใช้คำถามเพื่อสร้างความชัดเจน (Clearing Question)
      การให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ (Positive Suggestion)
      กิจกรรมย่อยต่างๆ : การฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง
 การพัฒนาทักษะการโค้ชและการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงลึก
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
      การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
      การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
      ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      Workshop : การฝึกฝนการใช้การฟังและคำถามประเภทต่างๆ
 การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ และสถานการณ์จริง
      การให้ข้อมูลป้อนกลับในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับ ณ พื้นที่ทำงาน (On Job Feedback)
      การเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม (Feedforward Idea)
      การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้อื่น (Feedforward Motivation)
      กิจกรรม : การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Sandwich Feedback)
 การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ OJT หลักสูตร 2 วัน  ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้วันแรกการสร้างกรอบความคิดและทักษะการสอนงานแบบ OJT และสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนงานแบบ On the Job Training สอดแทรกเทคนิคการสอนงาน On the Job Training ประเภทต่างๆ ให้ได้งาน และในวันที่สองเรียนรู้การพัฒนาทักษะการโค้ชและการป้อนกลับ (Coaching and Feedback Skill) หลักการที่สำคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ