หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานแบบ OJT - หลักสูตร 2 วัน

(Coaching by On The Job Training)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Coaching / เทคนิคการสอนงานแบบ OJT

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเจริญเติบโตขององค์กรและการเข้าออกของพนักงานเป็นจำนวนมาก นำมาซึ่งความไม่เชี่ยวชาญในงานของพนักงาน ไม่สามารถทดแทนพนักงานเก่าที่มีความเชี่ยวชาญและต้องเติบโตต่อไปได้ทัน การพัฒนาให้ผู้เชี่ยวในงานที่มีอายุงานมากให้สอนงานพนักงานใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน 
ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานมานาน มีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างดี แต่กลับไม่สามารถสอนน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้ดี ทำให้เกิดการลาออกเป็นจำนวนมาก เพราะไม่สามารถปฏิบัติได้ดีและเกิดความรู้สึกเครียดกับงานที่ต้องเร่งรีบและทำตลอดเวลา หัวหน้างานก็ไม่สามารถดูแลอย่างทั่วถึง ผู้ปฏิบัติงานที่เชี่ยวชาญแล้วควรทำหน้าที่สอนงานน้องๆ ด้วย จะทำให้แบ่งเบาภาระงานของหัวหน้างานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับน้องๆ ไปด้วย 
การสอนงานครอบคลุมหลากหลายวิธีทั้งในเนื้องาน, วิธีการ, ความรู้สึก และการปฏิบัติตัวในแนวอยู่ในที่ทำงาน ดังนั้น จึงควรให้เทคนิคต่างๆ แก่ผู้ที่จะมาทำหน้าที่โค้ช, พี่เลี้ยงและครูฝึกให้กับพนักงานใหม่ ให้สามารถสอนงานที่ได้ทั้งเนื้องานและได้ทั้งใจของทีมงานใหม่ๆ ด้วย จึงจะทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งช่วยให้การลาออกลดน้อยลงด้วย 
การพัฒนาทักษะการโค้ช & การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback Skill) มีความสำคัญกับผู้จัดการเป็นอย่างยิ่ง เพราะทีมงานจะมีผลการปฏิบัติงานที่ดี สามารถบรรลุเป้าหมายได้นั้นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้จัดการ ในเรื่องของการสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ.

วัตถุประสงค์
 ทำให้ผู้เรียนเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแต่ละประเภทอย่างแท้จริง
 ทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสอนงานในแต่ละประเภทเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานของตัวเองอย่างถูกต้อง
ทำให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจที่สามารถสอนงานให้กับพนักงานใหม่ได้และเกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกัน อันส่งผลต่อองค์กรที่ดีมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะการโค้ช & การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงปฏิบัติการ สามารถนำไปประยุกต์กับสถานการณ์จริงได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการของตัวเองเพิ่มมากขึ้น เพราะได้เรียนรู้และปฏิบัติด้วยตัวเอง ตามหลักการที่กำหนดให้อย่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้เรียนมีความท้าทายที่จะนำเทคนิคและกระบวนการที่ได้รับไปดำเนินการกับทีมงานของตัวเองทันที หลังจากฝึกอบรมเสร็จ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : การสร้างกรอบความคิดและทักษะการสอนงานแบบ OJT
สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนงานแบบ On the Job Training
       คุณสอนงานแบบ On the Job Training อย่างไรในปัจจุบัน? 
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงาน
       นิยามของ Training, Teaching และ Coaching
       ลักษณะงานใดควรใช้การสอนงานแบบไหน?
       Workshop : กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง
เทคนิคการสอนงาน On the Job Training ประเภทต่างๆ ให้ได้งาน
       เทคนิค Teaching ให้เข้าใจง่าย
       เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตาม
       เทคนิคการ Coaching ให้มองเป็นประโยชน์
       เทคนิคการผสมการสอนงานเข้าด้วยกัน
       Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
       กรณีศึกษา : คุณเลือกใช้เทคนิคการสอนงานแบบใด?
การพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน (Coaching Skill for OJT)
       องค์ประกอบที่สำคัญของการโค้ช
       นิยามความหมายของการโค้ชงาน
       ทักษะที่สำคัญของการโค้ช
       กระบวนการโค้ชตาม WI Coaching
       Role Playing : กิจกรรมพัฒนาทักษะการโค้ช
การประยุกต์การโค้ชแบบ OJT กับสถานการณ์ต่างๆ 
       เทคนิคการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
       เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
       เทคนิคการโค้ชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
       Role Playing : การประยุกต์การโค้ชด้วย Style ตัวเอง

DAY II : การพัฒนาทักษะการโค้ชและการป้อนกลับ (Coaching & Feedback Skill)
หลักการที่สำคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี
       สำรวจแนวความคิดเรื่องการให้ข้อมูลป้อนกลับ
       การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (Do)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t)
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเอง 
       Workshop : ค้นหาหลุมพรางและเทคนิคของตัวเอง 
ทักษะที่สำคัญในการโค้ชและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback Skill) 
       การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Build Rapport)
       การรับฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Active Listening)
       การใช้คำถามเพื่อสร้างความชัดเจน (Clearing Question)
       การให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ (Positive Suggestion)
       กิจกรรมย่อยต่างๆ : การฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง
การพัฒนาทักษะการโค้ชและการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงลึก 
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์ 
       การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ 
       การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ 
       ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
       Workshop : การฝึกฝนการใช้การฟังและคำถามประเภทต่างๆ 
การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ และสถานการณ์จริง 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับ ณ พื้นที่ทำงาน (On Job Feedback)
       การเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม (Feedforward Idea)
       การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้อื่น (Feedforward Motivation)
       กิจกรรม : การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Sandwich Feedback)
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสอนงานทักษะการสอนทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น