หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงานได้ทั้งใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Teaching, Training and Coaching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงานได้ทั้งใจ (Effective Teaching, Training and Coaching)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเจริญเติบโตขององค์กรและการเข้าออกของพนักงานเป็นจำนวนมาก นำมาซึ่งความไม่เชี่ยวชาญในงานของพนักงาน ไม่สามารถทดแทนพนักงานเก่าที่มีความเชี่ยวชาญและต้องเติบโตต่อไปได้ทัน การพัฒนาให้ผู้เชี่ยวในงานที่มีอายุงานมากให้สอนงานพนักงานใหม่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน
ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานมานาน มีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างดี แต่กลับไม่สามารถสอนน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้ดี ทำให้เกิดการลาออกเป็นจำนวนมาก เพราะไม่สามารถปฏิบัติได้ดีและเกิดความรู้สึกเครียดกับงานที่ต้องเร่งรีบและทำตลอดเวลา หัวหน้างานก็ไม่สามารถดูแลอย่างทั่วถึง ผู้ปฏิบัติงานที่เชี่ยวชาญแล้วควรทำหน้าที่สอนงานน้องๆ ด้วย จะทำให้แบ่งเบาภาระงานของหัวหน้างานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับน้องๆ ไปด้วย 
การสอนงานครอบคลุมหลากหลายวิธีทั้งในเนื้องาน, วิธีการ, ความรู้สึก และการปฏิบัติตัวในแนวอยู่ในที่ทำงาน ดังนั้น จึงควรให้เทคนิคต่างๆ แก่ผู้ที่จะมาทำหน้าที่โค้ช, พี่เลี้ยงและครูฝึกให้กับพนักงานใหม่ ให้สามารถสอนงานที่ได้ทั้งเนื้องานและได้ทั้งใจของทีมงานใหม่ๆ ด้วย จึงจะทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งช่วยให้การลาออกลดน้อยลงด้วย

วัตถุประสงค์
ทำให้ผู้เรียนเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแต่ละประเภทอย่างแท้จริง
ทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสอนงานในแต่ละประเภทเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ กับลักษณะงานของตัวเองอย่างถูกต้อง
ทำให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจที่สามารถสอนงานให้กับพนักงานใหม่ได้และเกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกัน อันส่งผลต่อองค์กรที่ดีมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนงาน
       คุณสอนงานอย่างไรในปัจจุบัน?
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงาน
       นิยามของ Training, Teaching และ Coaching
       ลักษณะงานใดควรใช้การสอนงานแบบไหน?
       Workshop: กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง
เทคนิคการสอนงานประเภทต่างๆ ให้ได้งาน
       เทคนิค Teaching ให้เข้าใจง่าย
       เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตาม
       เทคนิคการ Coaching ให้มองเป็นประโยชน์
       เทคนิคการผสมการสอนงานเข้าด้วย
       Workshop: ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
       กรณีศึกษา: คุณเลือกใช้เทคนิคการสอนงานแบบใด?

สอนงานอย่างไร ให้ได้ทั้งงานและความเต็มใจ
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้อื่น
       การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
       เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
       Workshop: การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้สอนงานที่ดี
การประยุกต์ใช้การสอนงานให้มีประสิทธิภาพ
       การสอนงานในแต่ละสถานการณ์
       Role Playing: กำหนดรูปแบบการสอนงานที่เหมาะสม
       เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการสอนงาน
       ประโยชน์ที่ได้รับจากการสอนงาน

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
 ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
 วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร