หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงาน ณ.จุดปฏิบัติงานขั้นเทพ - หลักสูตร 1 วัน
(On The Job Training & Coaching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การโค้ชงาน (Coaching) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงาน ณ.จุดปฏิบัติงานขั้นเทพ (On The Job Training & Coaching)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การสอน ณ. ปฏิบัติงานที่ดี (On The Job Training & Coaching) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่หัวหน้างานทุกคนควรพัฒนาตัวเองให้มีแนวทางการสอนงาน ณ. จุดปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของตัวเอง เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ เพราะโอกาสในการสอน ณ. จุดปฏิบัติงาน เอื้ออำนวยให้การสอนงานสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด เนื่องจากเป็นสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นและบุคลากรกำลังปฏิบัติงานอยู่ ทำให้การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง เกิดขึ้นได้ทันที สามารถสร้างความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร สามารถใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการทำงานของตัวเอง (Tacit Knowledge) แปลงเป็นเนื้อหาและแนวทางการสอนงานที่มีประสิทธิผล ไปสู่การเป็นนักสอนงานคุณภาพขององค์กรได้ทันทีเทคนิคการสอนงาน ณ. จุดปฏิบัติงาน สามารถออกแบบและพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาและแนวทางการสอนของผู้สอนงานได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้การสอนงานมีประสิทธิผลในการสร้างการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ไม่ใช่การตำหนิ หรือต่อว่าจากหัวหน้างาน ดังนั้นการพัฒนาแนวการสอนโดยการเสริมกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพิ่มขึ้นและเทคนิคการสอนขั้นเทพเพื่อให้การสอนดูน่าสนใจสำหรับผู้เรียน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่หัวหน้างานควรนำมาพัฒนาตัวเอง
“นักสอนงาน ณ. จุดปฏิบัติงานขั้นเทพ”

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของการสอนงาน ณ. จุดปฏิบัติงาน และมีแนวทางพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้สอนงานที่ดี ประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้แนวทางสร้างเนื้อหาของการสอนและเทคนิคการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของตัวเอง มีสไตล์การสอนที่เป็นของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการสอนด้วยตัวเอง เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบุคลากรของแต่ละหน่วยงานได้อย่างหลากหลายด้วยความมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการสอนงาน ณ. จุดปฏิบัติงานที่เป็นเทคนิคต่างๆให้เลือกใช้ เปิดโอกาสให้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นจากการสอนแบบเดิมๆของตัวเอง สู่การสอนแนวทางใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของการสอน ณ. จุดปฏิบัติงานที่ดี
      อบรม สัมมนา ทำไมการสอน ณ. จุดปฏิบัติงานจึงสำคัญ?
      อบรม สัมมนา จุดประสงค์ของการสอน ณ. จุดปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา โอกาสในการพัฒนาบุคลากรคุณภาพ
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสอน (Training & Coaching)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดโอกาสในการสอนของตัวเอง
การพัฒนาให้เป็นผู้สอนงานที่ดีอย่างมีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา การเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ (Tacit Knowledge) เป็นแนวการสอน
      อบรม สัมมนา การเตรียมเนื้อหาและแนวการสอนให้เหมาะกับผู้รับ
      อบรม สัมมนา การสอนงาน ณ. จุดปฏิบัติงาน (On The Job Training)
      อบรม สัมมนา การโค้ชงาน ณ. จุดปฏิบัติงาน (On The Job Coach)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับผลการปฏิบัติงาน (Performance Feedback)
      อบรม สัมมนา Workshop : การออกแบบโปรแกรมการสอนงานของตัวเอง
การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการสอน ณ. จุดปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา การใช้กิจกรรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) ให้ผู้เรียนสรุป
      อบรม สัมมนา การใช้กรณีศึกษา (Case Study) ให้ผู้เรียนวิเคราะห์
      อบรม สัมมนา การฝึกปฏิบัติจริง (Role Playing) สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การใช้เอกสารรูปภาพ (Card) สร้างการตระหนักรู้
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การฝึกปฏิบัติการสอนงานของตัวเอง
เทคนิคการสอนงาน ณ. จุดปฏิบัติงานขั้นเทพ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ คำสำคัญ สร้างแนวความคิด
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ อุปกรณ์ กระตุ้นการเรียนรู้จริง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ เรื่องเล่า ให้ผู้เรียนมองเห็นภาพ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ Flipchart อธิบายเพิ่มเติม
      อบรม สัมมนา Role Playing : การใช้เทคนิคการสอนขั้นเทพของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ